Objavljeno: 03. 03. 2017. , A?urirano: 28. 02. 2018.

Temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potroša?a za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 11/15) izra?en je Akcijski plan unaprje?enja financijske pismenosti potroša?a za 2015. godinu (NN 11/15) koji je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici odr?anoj 29. sije?nja 2015. godine.

Akcijski plan sadr?i prikaz identificiranih mjera i aktivnosti u podizanju razine financijske pismenosti potroša?a, a tijelo nadle?no za proces koordinacije i pripreme implementacije Akcijskog plana je Ministarstvo financija

Mjere su definirane prema nositeljima, odnosno dionicima u provo?enju financijskog obrazovanja definiranim Nacionalnim strateškim okvirom financijske pismenosti. Javnopravna tijela i druga tijela odre?ena nositeljima pojedinih mjera iz Akcijskog plana imaju zadu?enje da u predvi?enim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadle?nosti.

Jedan od dionika za provo?enje mjera i aktivnosti Akcijskog plana je Hrvatska gospodarska komora.

Kako je navedeno u Akcijskom planu, HGK ?e u danom razdoblju provoditi sljede?e aktivnosti:.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站