Povodom objave Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj 53/19) i radi informiranja pravnih subjekata, a kako bi što ve?i broj pravnih subjekata pravodobno i na pravilan na?in unio podatke o stvarnom vlasniku u Registar, Ministarstvo financije, Ured za sprje?avanje pranja novca objavio je Obavijest koju prenosimo u cijelosti.

Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar) središnja je elektroni?ka baza podataka koja sadr?i podatke o stvarnim vlasnicima.

Registar se uspostavlja na temelju ?lanaka 32. do 36. Zakona  o sprje?avanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprje?avanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uklju?uju?i i porezne prijevare, a i za financiranje terorizma te radi pove?anja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizi?ka osoba (ili osobe) koja je kona?ni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi na?in njome upravlja, uklju?uju?i onu fizi?ku osobu (osobe) koja izvršava krajnju u?inkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Na temelju ?lanka 32. Zakona sljede?i pravni subjekti du?ni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.

 1. trgova?ka društva

 2. podru?nice stranih trgova?kih društava

 3. udruge

 4. zaklade

 5. fondacije

 6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave nije jedini osniva?.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave jedini osniva?.

Dioni?ka društva koja kotiraju na ure?enom tr?ištu vrijednosnih papira nisu du?na u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, ve? samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge ?e se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji ?e se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna a?uriranja i promjene podataka bit ?e du?ni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na na?in propisan Pravilnikom.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta tako?er je du?an upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIB-a).

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se na?in i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove po?inju te?i od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa po?inju te?i od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar mo?i ?e bez pla?anja naknade upisati podatke u Registar:

 1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat

  ili

 1. u poslovnicama Financijske agencije na za to predvi?enim obrascima.

Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanima Zakonom i Pravilnikom vezano za na?in i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar.

Za pravni subjekt koji odgovaraju?e, to?ne i a?urirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na na?in i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je nov?ana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.

Nadalje, za ?lana uprave ili drugu odgovornu fizi?ku osobu u pravnoj osobi propisana je nov?ana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna.

Više informacija o na?inu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika bit ?e dostupno od dana 3. lipnja 2019.  na mre?nim stranicama Ministarstva financija, na sljede?oj poveznici: http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika 

 • Upite vezano za na?in i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika mo?ete uputiti
  • pisanim putem na adresu elektroni?ke pošte info.uzspn@mfin.hr ili
  • na broj telefona 01/6345451.
 • korisni?ke i tehni?ke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljede?em linku: fina.hr 
 • upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika mo?ete uputiti:
  • pisanim putem na adresu elektroni?ke pošte info@fina.hr ili
  • na broj telefona 0800 0080
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站