Odjel za tr?ište kapitala, fondove, leasing i faktoring pokriva podru?je financijskog posredovanja s osnovnim ciljem zastupanja i promicanja interesa ?lanica (društava za upravljanje investicijskim fondovima, društava za upravljanje mirovinskim fondovima, mirovinskih osiguravaju?ih društava, investicijskih društava, leasing društava, faktoring društava te drugih financijskih institucija).

Osnovne aktivnosti u svrhu ostvarenja cilja Sektora:

  • Pra?enje stanja u podru?ju financijskog tr?išta i tr?išta kapitala;
  • Organiziranje i aktivno pripremanje sjednica te briga za realizaciju zaklju?aka kao i sve ostale aktivnosti vezane uz rad strukovnih udru?enja;
  • Zastupanje, uskla?ivanje, zaštita i promocija zajedni?kih interesa ?lanica;
  • Pra?enje zakonske regulative s podru?ja tr?išta kapitala, leasinga, faktoringa, investicijskih i mirovinskih fondova, objedinjavanje stajališta ?lanica o pojedinim propisima te proslje?ivanje istih tijelima dr?avne uprave u cilju donošenja, izmjene i primjene propisa (Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ured za sprje?avanje pranja novca, REGOS, FINA, ministarstva);
  • Iniciranje i pra?enje realizacije pojedinih projekata od interesa za ?lanice;
  • Suradnja s me?unarodnim financijskim institucijama te promocija hrvatskog financijskog sektora u inozemstvu;
  • Organiziranje stru?nih savjetovanja i seminara s podru?ja financijskog posredovanja;

U Odjelu se mogu dobiti razli?ite informacije iz podru?ja financijskog posredovanja, uklju?uju?i adresare financijskih institucija.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站