U okviru nedavno usvojenog Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potroša?a za razdoblje 2015. do 2020. godine Udru?enje leasing društava pri HGK sa tvrkom Sapientia Nova d.o.o., priklju?ilo se strateškim smjernicama te odlu?ilo organizirati i popratiti nacionalni interes financijskog opismenjavanja u okvirima teme leasing proizvoda, kao dijela dinami?nog financijskog tr?išta kroz organizaciju Leasing akademije.

Leasing akademija jedini je sveobuhvatni program edukacije o leasingu u Hrvatskoj i regiji, a odr?ava se od 2009. godine. Namijenjena je djelatnicima leasing društava, nadzornih institucija, udru?enjima leasing društava u regiji te s leasingom povezanim djelatnostima i industrijama, a ove godine i postoje?im i potencijalnim korisnicima leasinga.

[nggallery id=1287]

Leasing akademija 2015 je otvorena Okruglim stolom "Financijska pismenost - koliko tr?ište prepoznaje leasing proizvode?" sa preko 70 sudionika leasing tr?išta iz regije. Predstavnici regulatornih tijela i udru?enja leasing društava Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije predstavili su stanje, trendove i potencijale svojih tr?išta.

Drugi dan Leasing akademije 2015 po?eo je s temom „Leasing proizvod u poslovanju društva i ?ivotu pojedinca: predrasude vs ?injenice“ koju je izlo?ila g?a Ru?a Ercegovi?, BASILEA ROSA za poslovno savjetovanje, nakon ?ega se u popodnevnim satima raspravljalo o poreznim i ra?unovodstvenim temama i aktualnostima kroz prezentacije „Ra?unovodstvo leasing ugovora“ i „Otvorena porezna pitanja“, koje je prezentirala g?a Mirjana Marinkovi?, iz tvrtke SAPIENTIA Nova.

„Ugovor o leasingu -zakonodavni okvir i regulatorne aktivnosti HANFE“ bila je prva tema tre?eg i posljednjeg dana Leasing akademije 2015., a izlo?io ju je g Davor Vidak-Buljan, glavni savjetnik Direkcije za nadzor i analizu rizika, Sektor za leasing i factoring Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. U popodnevnim satima raspravljalo o procedurama i ra?unovodstvenoj evidenciji raskida ugovora i reprograma kroz prezentacije „Raskid ugovora“ i „Reprogrami“, koju je prezentirala g?a Mirjana Marinkovi?, iz tvrtke SAPIENTIA Nova.

Više informacija o doga?anju prona?ite na www.sapientia.hr

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站