Temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potroša?a za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 11/15) svake se godine izra?uje akcijski plan unaprje?enja financijske pismenosti potroša?a.

Akcijski plan sadr?i prikaz identificiranih mjera i aktivnosti u podizanju razine financijske pismenosti potroša?a, a tijelo nadle?no za proces koordinacije i pripreme implementacije je Ministarstvo financija

Mjere su definirane prema nositeljima, odnosno dionicima u provo?enju financijskog obrazovanja definiranim Nacionalnim strateškim okvirom financijske pismenosti. Javnopravna tijela i druga tijela odre?ena nositeljima pojedinih mjera iz akcijskog plana imaju zadu?enje da u predvi?enim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadle?nosti.

Jedan od dionika za provo?enje mjera i aktivnosti je Hrvatska gospodarska komora.

HGK ?e u danom razdoblju provodi sljede?e aktivnosti:.

  • obilje?avanje Europskog i Svjetskog tjedna novca
  • obilje?avanje Svjetskog dana štednje
  • obilje?avanje Svjetskog dana investicijskih fondova (World Investment Fund Day) 
  • provo?enje projekta "Više znamo, bolje razumijemo"
  • izobrazba potroša?a i poslovnih subjekata o razli?itim financijskim proizvodima i uslugama (bankarstvo, osiguranje, leasing, faktoring, mirovinski fondovi, investicijski fondovi, tr?ište kapitala i dr.)
  • aktivno sudjelovanje u podizanju razine financijske pismenosti potroša?a i poslovnih subjekata 
  • razli?iti oblici izobrazbe u vezi sa SEPA platnim uslugama, informiranje putem web stranice www.sepa.hr, odgovori na upite upu?eni putem info@sepa.hr
  • izrada razli?itih edukativno-informativnih materijala o financijskoj pismenosti (brošura, letaka i ostalih publikacija)
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站