Objavljeno: 01. 02. 2017. , A?urirano: 16. 09. 2019.

KONCEPT: S obzirom na to da HGK okuplja udru?enja svih financijskih institucija i sektora (bankarstvo, osiguranje, leasing, faktoring, fondovsku industriju, tr?ište kapitala) i koordinira njihove aktivnosti putem Stru?nog vije?a financijskih institucija te s obzirom na vlastite ljudske i logisti?ke resurse i prisutnost u 20 gradova putem mre?e ?upanijskih komora, sigurno mo?e biti kvalitetan nositelj Projekta Financijske edukacije (FED).

U operativnu provedbu projekta uklju?ili bismo i stru?ne predstavnike visokoškolskih ustanova, regulatornih i dr?avnih institucija i ministarstava te neovisne stru?njake iz financijske grane djelatnosti.

NA?ELNE TEME:

 • Aktualne teme u vezi s implementacijom EU direktiva
 • Novosti u vezi s regulatornim i zakonodavnim okvirom i podru?jem primjene
 • Obveze u vezi sa Zakonom o zaštiti potroša?a
 • Specifi?nosti u vezi s pojedinim proizvodima i uslugama financijskih institucija
 • Distribucijski kanali za proizvode financijskih institucija
 • Op?e i specifi?ne informacije u vezi s proizvodima svih financijskih institucija
 • Sprje?avanje pranja novca i financiranja terorizma
 • Pravila eti?noga poslovnog ponašanja i dobri poslovni obi?aji
 • Trendovi i iskustva iz dr?ava EU

ZNANSTVENO-STRU?NI ODBOR: Uskla?uje tematske cjeline, radi odabir predava?a, prati i uskla?uje kvalitetu radnih materijala i prezentacija. U Odboru bi sudjelovali: predstavnik Ekonomskog fakulteta Zagreb, predstavnik Ministarstvo financija, predstavnik Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), predstavnici Stru?nog vije?a financijskih institucija HGK, predstavnik Sektora za financijske institucije HGK

PREDAVA?I: renomirani doma?i i inozemni stru?njaci iz financijske industrije, sveu?ilišni profesori, predstavnici regulatora, financijskih i drugih institucija

CILJANA SKUPINA: djelatnici osiguravaju?ih društava, banaka i drugih financijskih institucija, zastupnici i posrednici u osiguranju te ostali zainteresirani

ORGANIZACIJA I PROVEDBA PROJEKTA EDUKACIJE: HGK - Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize 

 • Seminari/predavanja/konferencije
 • Edukacijske brošure i materijal: tiskani i elektroni?ki
 • Internet - edukacijski portal (u izradi)

CILJ PROJEKTA: Poticati kvalitetno i stru?no te istovremeno fleksibilno i dostupno educiranje djelatnika financijskih institucija i svih zainteresiranih, radi boljeg razumijevanja svih aspekata tr?išta, posebice slo?enih financijskih proizvoda koje predstavljaju i prodaju na tr?ištu krajnjih potroša?a. Edukacija je zna?ajna i s aspekta zaštite potroša?a, odnosno dostupnosti svih relevantnih informacija u vezi s odre?enim proizvodom ili uslugu te za ja?anje ukupne financijske pismenosti u društvu.

Napomena: Ako vaš internetski preglednik ne otvara PDF-ove, pokušajte ga konfigurirati prema Adobeovim UPUTAMA ili u?itajte ?eljeni dokument (desni klik mišem na poveznicu dokumenta i odabir opcije za spremanje) pa ga otvorite pomo?u preglednika PDF-ova instaliranoga na ure?aju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站