Objavljeno: 19. 12. 2014. , A?urirano: 23. 02. 2018.

Hrvatska gospodarska komora podupire Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u provedbi projekta revizije Nacionalnog provedbenog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim one?iš?uju?im tvarima.

Slijedom navedenog, 19. prosinca organizirana je Inicijalna radionica u sklopu provedbe projekta u Zagrebu.

Sudionici radionice bili su predstavnici dr?avnih tijela nadle?nih za pra?enje Nacionalnog plana za provedbu Konvencije kao i ispunjavanje obveza iste, institucija s javnim ovlastima, predstavnici jedinica lokalne samouprave nadle?nih za poslove zaštite okoliša, znanstveno-istra?iva?kih institucija, nevladinih organizacija, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtni?ke komore, Hrvatske udruge poslodavaca te predstavnici gospodarstva.

Republika Hrvatska je ratificirala Konvenciju u studenom 2006. godine Zakonom o potvr?ivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim one?iš?uju?im tvarima ('Narodne novine – Me?unarodni ugovori', broj 11/2006), a stranka je Konvencije od 30. travnja 2007. godine ('Narodne novine – Me?unarodni ugovori' 2/2007). Više o samoj konvenciji mo?ete na?i na sljede?oj poveznici: http://www.mzoip.hr/hr/okolis/zrak.html odabirom izbornika 'Postojane organske one?iš?uju?e tvari'.

Temeljem ?lanka 7. Zakona o potvr?ivanju ('Narodne novine – Me?unarodni ugovori', broj 11/2006), Republika Hrvatska je izradila prvi Nacionalni implementacijski plan (NIP) za provedbu Stockholmske konvencije za prvih 12 POPs-ova, a sada je u obvezi izraditi novi revidirani Nacionalni implementacijski plan koji uklju?uje dodatnih 11 novih POPs-ova. Brošure vezanu uz nove POPs-eve nalaze se na stranicama Ministarstva na ve? navedenoj poveznici.

Radionica je organizirana s ciljem identifikacije klju?nih dionika i njihove uloge, identificiranju koordinacijskog mehanizma upravljanja POPs-ovima te razvoj strategije za ja?anje svijesti nacionalnih dionika kroz provedbu Projekta.

Za više informacija o projektu mo?ete se obratiti Pododjelu za energetiku, zaštitu okoliša i DOP, kontakt osoba: Dijana Varlec, tel: 01/4606-705; dvarlec@www.taikochao.com

Prezentacije sa svih radionica dostupne su na mre?nim stranicama Ministarstva.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站