Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na tra?enje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogu?i pristup zatra?enoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze odre?ene zakonom ili drugim propisom.

Regulirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama koji daje svim doma?im i stranim fizi?kim i pravnim osobama, na jednak na?in i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti (ili tijelima s javnim ovlastima poput HGK). Tijelo javne vlasti ?e odlu?iti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Kriterije za odre?ivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije donijela je Povjerenica za informiranje Republike Hrvatske.

Slu?benik za informiranje: TOMISLAV NJEGOVAN.

Ako ste novinar, informacije za vas nalaze se OVDJE.

 

Propisi koji reguliraju rad Hrvatske gospodarske komore:

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站