Sporazum o povla?enju Ujedinjene Kraljevine iz EU stupio je na snagu 31. sije?nja 2020. godine, u pono? po srednjoevropskom vremenu te UK od tada više nije ?lanica EU-a i smatra se tre?om zemljom.

Europsko vije?e je 30. sije?nja 2019. godine usvojilo odluku o zaklju?ivanju sporazuma o povla?enju u ime EU, nakon što je dan ranije  na plenarnom sastanku Europskog parlamenta odobren sporazum o povla?enju, a Ujedinjena Kraljevina obavijestila EU o dovršetku svojih internih postupaka potrebnih za stupanje na snagu sporazuma o povla?enju.

Sporazum o povla?enju UK iz EU 24. sije?nja 2020. potpisali su ?elnici Europske unije, predsjednik Charles Michel i predsjednica Ursula von der Leyen u Bruxellesu te britanski premijer Boris Johnson u Londonu.

Sporazumom je utvr?eno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020. godine tijekom kojeg ?e trgovinski odnosi izme?u dvije strane ostati nepromijenjeni, a tijekom kojega ?e se voditi pregovori o budu?im odnosima, uklju?uju?i i one trgovinske. Prijelazno razdoblje mo?e se produljiti jedanput na razdoblje do jedne ili dvije godine, ako se obje strane slo?e s time prije 1. srpnja 2020. godine.

Europska komisija je u okviru priprema gospodarstvenika za mogu?i izlazak Ujedinjenje Kraljevine iz EU bez sporazuma po?etkom godine objavila paket materijala s jednostavnim kontrolnim popisom u 5 to?aka i pregledom nu?nih koraka koje gospodarstvenici trebaju poduzeti kako bi osigurali prijelaz na mogu?e nove uvjete poslovanja sa što manje poreme?aja.

U okviru provedbe mjera pripravnosti EK je objavila i niz sektorskih obavijesti o pripravnosti koje bi gospodarski subjekti trebali pratiti u sklopu svojih aktivnosti pripreme na promjene koje bi mogle nastupiti u njihovu poslovanju s poslovnim partnerima iz UK.

Dodatno, osnove informacije i obavijesti vezane za promjene koje fizi?ke i pravne osobe mogu o?ekivati u slu?aju ure?enog i neure?enog izlaska UK iz EU mo?ete pratiti na mre?nim stranicama:

 

青青精品视频国产-国语自产视频在线