Objavljeno: 13. 05. 2020. , A?urirano: 14. 05. 2020.

 

Tra?ili smo:

otvaranje maloprodajnih trgovina

PRIHVA?ENO

produljenje radnog vremena u trgovini/maloprodaji hranom te ljekarnama i trgovinama osnovnim potrepštinama za ku?anstvo do 20 sati

PRIHVA?ENO

otvaranje trgovina novim tehnologijama, IT opremom, elektroni?kim ure?ajima (va?nost opreme u radu od ku?e, provedbi nastave na daljinu itd.)

PRIHVA?ENO

otvaranje trgovina gra?evinskim materijalom i opremom za dom na razini RH

PRIHVA?ENO

otvaranje trgovina namještajem i ostalim potrepštinama za ure?enje doma uz poštovanje mjera sto?era CZ

PRIHVA?ENO

otvaranje autosalona i trgovina automobilskim dijelovima uz poštovanje mjera sto?era CZ

PRIHVA?ENO

otvaranje mini tr?nica u manjim mjestima

PRIHVA?ENO

otvaranje trgova?kih centara

PRIHVA?ENO

omogu?ivanje rada izlo?benih salona namještaja i drugih proizvoda drvoprera?iva?ke industrije (rije? je o objektima velike površine s malim brojem zaposlenika i posjetitelja po jedinici površine)

PRIHVA?ENO

da se razmotri zatvaranje trgovina nedjeljom (dok traju izvanredne okolnosti)

PRIHVA?ENO

da se radno vrijeme u pekarnicama uredi od 6 do 15 sati te omogu?i neradna nedjelja radi smanjenja gu?vi koje se odvijaju od 8 sati ujutro

PRIHVA?ENO

da se pove?a dopušteni broj kupaca u trgovinama uz daljnje poštovanje mjera fizi?kog distanciranja; premala fluktuacija kupaca dovodi do smanjenja prometa izme?u primarnih proizvo?a?a (mlijeko, meso, vo?e, povr?e) i trgova?kih lanaca, od ?ak 43 – 60 posto, ovisno o vrsti robe. Otkad je ova mjera na snazi, na skladištima proizvo?a?a stvaraju se viškovi svje?e robe koja je trebala biti isporu?ena kupcima te roba propada i otpisuje se u velikim koli?inama.

PRIHVA?ENO

Provedba omogu?ena  odlukama Sto?era civilne zaštite RH za sprje?avanje širenja zaraze koronavirusom
Zakonski okvir: Zakon o trgovini

 

Tra?ili smo:

da se hotelima omogu?i primitak gostiju

PRIHVA?ENO

da se definiraju uvjeti rada hotelskog restorana tako da bude otvoren za goste hotela (ako ne i za vanjske goste) uz odre?ene uvjete (primjerice distanciranje i sl.)

PRIHVA?ENO

da se definiraju uvjeti rada wellnessa – bazena, sauna, masa?a itd.

PRIHVA?ENO

da se omogu?e koridori za dolazak turista jer ve?ina hotela ima uvjete za poštovanje svih mjera sigurnosti

PRIHVA?ENO

da se dopusti slobodni dolazak turista iz zemalja koje imaju sli?ne epidemiološke rezultate

PRIHVA?ENO

da se do kraja travnja i tijekom svibnja uz poštovanje epidemioloških mjera omogu?i normalno poslovanje kada je rije? o radovima pripreme za sezonu, posebno interni rad unutar marina – serviseri plovila, odr?avanje plovila i sl.

PRIHVA?ENO

da se omogu?i dolazak gostiju na ?arterska plovila ili na vlastita plovila, odnosno u nekretnine u privatnome vlasništvu, poput vikendica na moru gdje su rizici najni?i

PRIHVA?ENO

za svaku vrstu odmora propisati nu?ne sanitarne mjere i protokole

PRIHVA?ENO

da se ve?im i samostalnim plovilima/jahtama omogu?i samostalna plovidba, odnosno dugotrajni ?arter na brodu koji je samodostatan, s obzirom na to da ne uklju?uje puno klijenata

PRIHVA?ENO

da se privatnim iznajmljiva?ima omogu?i pribavljanje e-propusnice radi posje?ivanja apartmana u svome vlasništvu

PRIHVA?ENO

popuštanje mjera za nauti?ki turizam

PRIHVA?ENO

da se otvore kampovi s mobilnim ku?icama koje su autonomne i odvojene

PRIHVA?ENO

otvaranje ugostiteljskih objekata uz strogo poštovanje mjera fizi?kog distanciranja glede rasporeda sjedenja u objektu i na terasama te uz primjenu strogih sanitarnih protokola kod proizvodnje obroka u kuhinjama te kod poslu?ivanja obroka gostu

PRIHVA?ENO

otvaranje prometovanja unutar RH za promet putnika, bez propusnica, iz grada u grad

PRIHVA?ENO

1. Zdravstveni turizam – javne zdravstvene ustanove (specijalne bolnice i lje?ilišta):

da se s po?etkom svibnja dopuste izravni premještaji nakon operativnih zahvata na postoperativnu rehabilitaciju

da se od druge polovine svibnja na stacionarnu rehabilitaciju odobri prijam pacijenata s akutnim stanjima putem HZZO-a i privatnih pacijenata

da se s po?etkom lipnja odobri prijam ambulantnih pacijenata.

2. Zdravstveni turizam – privatne bolnice, poliklinike, specijalne bolnice, ustanove za njegu u ku?i i dr.:

da se s po?etkom svibnja dopusti prijam pacijenata s hitnim akutnim stanjima

da se s po?etkom lipnja odobri prijam svih pacijenata, ali uz strogo ograni?enje broja osoba

da se s po?etkom srpnja omogu?i normalizacija rada uz pridr?avanje uputa epidemiologa i sto?era civilne zaštite RH.

3. Zdravstveni turizam – hoteli s wellness-centrima i medicinskim wellnessom i wellness-centri:

da se nakon ubla?avanja op?ih mjera zaštite, po?etkom srpnja dopusti rad hotela s wellness-centrima i privatnih wellnessa izvan hotela uz ograni?avanje broja osoba.

Svi zaposlenici koji dolaze u kontakt s gostom/pacijentom (lije?nik, fizioterapeut, wellness-terapeut, recepcioner, konobar, sprema?ica, administrativno osoblje i dr.) obvezni su nositi zaštitne rukavice, maske, a gostu odnosno pacijentu mjeriti temperaturu pri dolasku.

PRIHVA?ENO U VE?EM DIJELU

da se u odnosu na ronila?ki turizam izradi plan svojevrsne karantene u objektu ili na brodu radi fizi?kog distanciranja

posada bi se cijele sezone trebala zadr?ati na brodu, posada i svi putnici trebali bi nositi FFP2 maske tijekom bilo kakvih razgovora i sastanaka, svi obroci trebali bi se poslu?ivati na otvorenom s razmakom me?u gostima

u jednoj kabini mogli bi spavati zajedno samo ?lanovi iste obitelji, dok bi svi ostali trebali imati svoju kabinu, omogu?iti dezinfekcijska sredstva, a nakon smjene gostiju sve kabine i zajedni?ke prostorije dezinficirati

PRIHVA?ENO

Provedba omogu?ena odlukama Sto?era civilne zaštite RH za sprje?avanje širenja zaraze koronavirusom
Zakonski okvir: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o pru?anju usluga u turizmu

 

Tra?ili smo:

da se omogu?i poslovanje svih poslovnih subjekata za koje su Sto?er CZ i epidemiološka slu?ba procijenili da ne predstavljaju izvor širenja zaraze

PRIHVA?ENO

da se omogu?i poslovanje pru?ateljima svih personaliziranih i individualiziranih usluga (frizera, kozmeti?ara, pedikera, kemijskih ?istionica, ra?unovodstvenih servisa, postolara, urara, kroja?a) u kontroliranim, zašti?enim i zdravstveno prihvatljivim uvjetima uz poštovanje svih nu?nih mjera zaštite fizi?kog (poslovnog) kontakta

PRIHVA?ENO

da se u odnosu na pru?anje obrazovnih i intelektualnih usluga ograni?i broj polaznika na 4 – 6 osoba ovisno o veli?ini u?ionice

PRIHVA?ENO

Provedba omogu?ena odlukama Sto?era civilne zaštite RH za sprje?avanje širenja zaraze koronavirusom
Zakonski okvir: Zakon o trgova?kim društvima, Zakon o obrtu, Zakon o uslugama

 

Tra?ili smo:

da se omogu?i rad vrti?a za djecu radnika kojima Odlukom sto?era CZ nije zabranjen rad

PRIHVA?ENO

Provedba omogu?ena  odlukama Sto?era civilne zaštite RH za sprje?avanje širenja zaraze koronavirusom
Zakonski okvir: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Tra?ili smo:

da se omogu?i ulazak radne snage iz inozemstva za potrebe rada u poljoprivredi i prehrambenoj industriji po uzoru na zapadne zemlje

PRIHVA?ENO za sezonsku radnu snagu

da se omogu?i dnevna migracija pograni?nog stanovništva radi obavljanja posla u susjednoj dr?avi

PRIHVA?ENO

Provedba omogu?ena odlukama Sto?era civilne zaštite RH za sprje?avanje širenja zaraze koronavirusom
Zakonski okvir: Zakon o radu, Zakon o strancima, Zakon o tr?ištu rada

 

Tra?ili smo:

da se u autoškolama omogu?i grupna nastava s prostornim limitom odre?enim površinom postoje?ih registriranih u?ioni?kih prostora uz ispunjenje uvjeta od najmanje 12 m² površine osigurano za predava?a i 7 m² površine po svakom kandidatu uz najviše dopuštenih devet kandidata u grupi bez obzira na ukupnu površinu ve?ih u?ionica

PRIHVA?ENO

da se omogu?i odr?avanje teoretskog dijela nastave u autoškolama elektroni?kim putem (kao i obavljanje administrativnih poslova na daljinu i mogu?nosti online upisa, odnosno predupisa  i rezervacija)

da se omogu?i odr?avanje prakti?nog dijela nastave

PRIHVA?ENO

Provedba omogu?ena odlukama Sto?era civilne zaštite RH za sprje?avanje širenja zaraze koronavirusom
Zakonski okvir: Zakon o sigurnosti prometa na cestama

 

Tra?ili smo:

da se osigura rad dijela javnog prijevoza uz poštovanje propisanih sigurnosnih uputa

PRIHVA?ENO

da se ubla?e mjere privremene obustave javnog prometa tako da se dopusti:

- javni linijski promet putnika u unutarnjem cestovnom prometu na podru?ju pojedine ?upanije odnosno Zagreba?ke ?upanije i Grada Zagreba

- javni prijevoz osoba u ?eljezni?kom prometu na podru?ju pojedine ?upanije odnosno Zagreba?ke ?upanije i Grada Zagreba

- tramvajski i drugi javni gradski promet

PRIHVA?ENO

da se ukinu konvoji

PRIHVA?ENO

da se formiraju tranzitni koridori s jasno ozna?enim stajalištima

PRIHVA?ENO

da se ubla?e i modificiraju mjere za voza?e teretnih vozila u me?unarodnom prijevozu

PRIHVA?ENO

Provedba omogu?ena odlukama Sto?era civilne zaštite RH za sprje?avanje širenja zaraze koronavirusom
Zakonski okvir: Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o ?eljeznici, Zakon o sustavu civilne zaštite

 

Tra?ili smo:

da se osmisle posebne mjere za posjet izlo?bama te kazališnim i kinopredstavama

PRIHVA?ENO (uz uvjet poštovanja svih protuepidemijskih mjera)

da se dopuste snimanja i prate?e aktivnosti u podru?ju glazbene industrije s obzirom na to da se broj sudionika mo?e kontrolirati te se uz primjenu mjera fizi?kog distanciranja mo?e ostvariti u?inkovita zaštita

PRIHVA?ENO (uz uvjet poštovanja svih protuepidemijskih mjera)

da se dopusti daljnje odvijanje TV i radijskih produkcija, uz poštovanje mjera fizi?kog distanciranja

PRIHVA?ENO (uz uvjet poštovanja svih protuepidemijskih mjera)

Provedba omogu?ena  odlukama Sto?era civilne zaštite RH za sprje?avanje širenja zaraze koronavirusom
Zakonski okvir: Zakon o kazalištima, Zakon o audiovizualnoj djelatnosti, Zakon o elektroni?kim medijima

 

Tra?ili smo:

?urnu isplatu minimalne neto pla?e za pogo?ene tvrtke i radna mjesta

PRIHVA?ENO

odgodu naplate PDV-a (po naplati izdanog ra?una)

PRIHVA?ENO

da se izrade povoljne i brze kreditne linije  putem HBOR-a, HAMAG-a i poslovnih banaka za osiguranje operativnih troškova i likvidnosti privatnog sektora

PRIHVA?ENO

odgodu predavanja financijskih izvješ?a za 2019. godinu

PRIHVA?ENO

osloba?anje od pla?anja doprinosa i poreza na dohodak za tvrtke pogo?ene krizom

PRIHVA?ENO (uz odre?ene kriterije)

odga?anje naplate poreza na dobit i naplate akontacije za porez na dobit

PRIHVA?ENO (uz odre?ene kriterije)

da se omogu?i fleksibilniji pristup u stupanju potra?ivanja u status loših kredita

PRIHVA?ENO (uz odre?ene kriterije)

Provedba omogu?ena izmjenama i dopunama Op?eg poreznog zakona, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o provedbi OPZ-a, mjerama HAMAG-BICRO-a, HZZ-a, HBOR-a i drugih institucija
Zakonski okvir: OPZ, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o doprinosima, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kreditnim institucijama

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站