Vrijeme odr?avanja: 12.02.2020.

Ove godine blagi rast turisti?kog prometa do 3%

Objavljeno: 12. 02. 2020. , A?urirano: 12. 02. 2020.

Na proširenoj sjednici Turisti?kog poslovnog vije?a odr?anoj danas u HGK predstavljeni su projekti Hrvatska turisti?ka kartica i Tjedan odmora vrijedan te o?ekivanja za turisti?ku 2020. godinu. Raspravljalo se o stanju u sektoru, izazovima i prilikama, a zajedni?ka poruka ?lanova Turisti?kog poslovnog vije?a nakon sjednice bila je da gosti trebaju dobiti vrijednost za ulo?eni novac odnosno da je klju? uspješnosti hrvatskoga turizma dr?ati razinu kvalitete, ali uz adekvatne i prihvatljive cijene.

Dragan Kova?evi?.jpg
Dragan Kova?evi?, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam; Izvor: HGK.


Potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kova?evi? istaknuo je kako je HGK zaprimila ve? niz upita za nove projekte, a posebno od kontinentalnih turisti?kih djelatnika. I predsjednik Turisti?kog poslovnog vije?a pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Franco Palma smatra kako postoji dobar potencijal za ostvarenje dobrih rezultata ova dva turisti?ka projekta. "Akcije koje se doga?aju pojavljuju se u prostoru koji je nama u turisti?kom sektoru interesantan jer nam je slobodan. Uz višestruke benifite i sami turisti?ki djelatnici mogu u njemu o?ekivati prostor za zaradu", smatra Palma.

"Hrvatska turisti?ka kartica nova je mjera za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Hrvatskoj", istaknuo je pomo?nik ministra turizma Robert Pende, kojom se omogu?uje zaposlenicima pristupa?niji odmor kroz pove?anje primitaka po osnovi rada što je ve? propisano Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019. godine. Tim propisom uvedena je novina da se porez na dohodak ne pla?a i na naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turisti?kih i drugih usluga namijenjenih odmoru zaposlenika do iznosa 2.500,00 kuna godišnje. Cilj je, naglasio je Pende, poticati doma?u ugostiteljsku turisti?ku potrošnju, pove?anje udjela doma?ih turista, pove?anje popunjenosti smještajnih i drugih kapaciteta, smanjenje izra?ene sezonalnosti te pove?anje primitaka radnika po osnovi radnog odnosa.

Robert Pende.jpg
Robert Pende, pomo?nik ministra turizma; Izvor: HGK.


Osim toga, Ministarstvo turizma u partnerstvu s Hrvatskom turisti?kom zajednicom prvi put ?e provesti akciju Tjedan odmora vrijedan od 10. do 19. travnja ove godine. Rije? je o projektu kojim se tako?er poti?e doma?e goste na turisti?ka kretanja pri ?emu ?e ponuda turisti?kih usluga uklju?enih partnera biti upola jeftinija. Kroz navedenu akciju ?e svi gra?ani Hrvatske imati priliku upoznati i posjetiti razli?ite dijelove naše zemlje uz povoljnije cijene za brojne turisti?ke proizvode, od smještaja, prijevoza, znamenitosti pa sve do ugostiteljskih usluga i razli?itih do?ivljaja.

Kova?evi? se tako?er osvrnuo i na va?nost Zakona o turisti?kom zemljištu kao jednom od strateških turisti?kih zakona koji je posebno povezan i s investicijama. "Iz tog razloga organizirat ?emo raspravu prije drugog ?itanja ovog zakona u Saboru kako bi pojasnili svoja stjališta i pretvorili ih u amandmane koje bismo uputili u Sabor", istaknuo je Kova?evi? dodavši kako nastavljaju s praksom odr?avanja tematskih sjednica kako bi gospodarstvenici iz realnog sektora izravno ministarstvima i institucijama postavljali pitanja prije donošenja novih zakonodavnih rješenja.

Franco Palma.jpg
Franco Palma, predsjednik Turisti?kog poslovnog vije?a; Izvor: HGK.


Što se ti?e turisti?kih rezultata, na sjednici je re?eno kako je prošla godina zabilje?ila rast u svim kategorijama. U usporedbi s 2018. godinom rast turisti?kog prometa broji se u 20,7 milijuna dolazaka (+4,9%) i 108,6 milijuna no?enja (+2,4%). "U 2020. cilj je zadr?ati ostvarenu tr?išnu poziciju na emitivnim tr?ištima te se o?ekuje ponavljanje turisti?kog rezultata iz protekle godine odnosno blagi rast turisti?kog prometa do 3%, rekao je direktor glavnog ureda Hrvatske turisti?ke zajednice Kristjan Stani?i?, a posebno je istaknuo kako vjeruje da je Hrvatska, od gotovo 21 milijun turista, sposobna zaraditi više nego do sada.

Razdoblje early bookinga je pri kraju i prve informacije o prodaji govore o dobroj poziciji Hrvatske na turisti?kom tr?ištu. Interes za Hrvatskom je na visokoj razini. "U Njema?koj o?ekujemo rast tr?išta u rasponu do 3%, dok u ovom trenutku za razliku od istog razdoblja lani buking nije usporen", pojasnio je Stani?i?. Pozitivni trendovi o?ekuju se i na austrijskom tr?ištu, a o?ekuje se i pozitivan utjecaj na rast prometa od uvo?enja novih zra?nih linija (Ryanair/Laudamotion i Austrian Airlines). Naime, prema najavama u ljetnom rasporedu letenja Hrvatska ?e biti povezana s emitivnim tr?ištima s više od 50 novih linija.

Osvrnuo se i na aktualnu situaciju s korona virusom i rekao da je zabilje?en pad gostiju iz Kine kao posljedica širenja virusa. "I Talijani bilje?e smanjenje gostiju iz Kine, posebice jer imaju izravne veze letovima prema primjerice Milanu i Rimu. No tr?ište se stoga okre?e drugim dijelovima Europe. Pratit ?emo situaciju na Kineskom r?ištu i reagirati prema potrebama", ocijenio je Stani?i?.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站