Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 10. srpnja 2001. Odluku o osnivanju Udru?enja marketinga. Na plenarnoj sjednici Udru?enja marketinga HGK, odr?anoj 27. velja?e 2017. jednoglasno su izabrani: predsjednik, zamjenik, dopredsjednici i ?lanovi Vije?a Udru?enja, kao i poslovni tajnik Udru?enja,  a temeljem prijedloga ?lanica Udru?enja na mandatno razdoblje od 2017. do 2020. godine. ?lanice Udru?enja su ?lanice Hrvatske gospodarske komore koje se primarno bave djelatnoš?u iz odjeljka M-73.1 - Promid?ba (reklama i propaganda) Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007.).

Udru?enje marketinga uklju?uje ?lanice HGK iz:

PODRU?JA M STRU?NE, ZNANSTVENE I TEHNI?KE DJELATNOSTI

odjeljka   73.1     Promid?ba (reklama i propaganda)

Cilj rada Vije?a udru?enja marketinga HGK je okupiti zna?ajnu tr?išnu snagu iz ove grane gospodarstva.

Svrha rada Vije?a udru?enja marketinga je detektirati probleme na tr?ištu te predlo?iti mjere za promicanje i unapre?ivanje zajedni?kih interesa ?lanica uz institucionalnu podršku prema nadle?nim tijelima. Zajedni?kom suradnjom imamo priliku posti?i potrebne pomake u kvaliteti komuniciranja, kao i poštivanju postoje?ih pravila tr?išnog komuniciranja, kako bismo unaprijedili vjerodostojnost i poboljšali ugled tr?išnih komunikacija.

Rad Udru?enja odvija se kroz Vije?e Udru?enja kojeg ?ine najzna?ajniji predstavnici trgova?kih društava iz djelatnosti tr?išnog komuniciranja. Vije?e se sastaje prema potrebama u rješavanju teku?ih problema.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站