HGK poziva ?lanice da potpišu Kodeks etike u poslovanju

Osnovne eti?ke smjernice u hrvatskom gospodarstvu

Potpisnik Kodeksa prihva?a obvezu djelovanja u skladu s na?elima odgovornosti, istinitosti, u?inkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih obi?aja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okru?enju te vlastitim zaposlenicima

Skupština Hrvatske gospodarske komore 23. je svibnja 2005. godine potvrdila Kodeks etike u poslovanju kojim se utvr?uju osnovne smjernice eti?kog ponašanja poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu. Odre?ivanjem eti?kih kriterija pridonosi se otvorenijem i u?inkovitijem poslovanju te kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u RH s poslovnom sredinom u kojoj djeluju.

Hrvatska gospodarska komora preporu?uje svojim ?lanicama prihva?anje pravila Kodeksa etike u poslovanju.

Izjavu treba preslikati na memorandum tvrtke/institucije (ako je rije? o fizi?koj osobi izjavu treba samo popuniti) i potpisanu dostaviti na adresu:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Slu?ba za komunikacije
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

?lanice Hrvatske gospodarske komore inicirale su donošenje daljnjih kodeksa poslovanja koje prihva?aju tvrtke u pojedinim gospodarskim granama: 

Popis tvrtki i obrta potpisnika kodeksa etike u poslovanju

 

PRETRAGA:

IME TVRTKE OIB
{{item.naziv}} {{item.oib}}
NEMA REZULTATA!
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站