Objavljeno: 27. 04. 2020. , A?urirano: 13. 05. 2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je na svojem webu 13. svibnja verziju P2 Preporuka za sprje?avanje infekcije u trgovinama koje zapo?inju s radom u okviru postupnog ubla?avanja restrikcija vezanih za COVID-19.
Glavna je novost u preporukama da uvode mogu?nost za vra?enu robu gla?anja parnim gla?alom odje?e koja se potom ne mora odlagati na pet dana prije ponovne prodaje, a i razdoblje koje vra?eni tekstil mora ?ekati prije ponovne prodaje je skra?eno sa pet na tri dana.

Radi sprje?avanja širenja infekcije u trgovinama, potrebno je osigurati fizi?ki razmak me?u kupcima te izme?u kupaca i radnika trgovine.

Potrebno je tako?er omogu?iti dezinfekciju ruku kupcima na ulasku u trgovinu te smanjiti bliski kontakt radnika koji rade u odvojenim smjenama.

Radi smanjenja fizi?kog kontakta potrebno je:

1. Ograni?iti broj kupaca koji istovremeno borave u trgovini.

  • 15 kupaca na 100 m² neto. Maksimalni broj kupaca koji mogu istovremeno boraviti u trgovini ovisi o neto površini trgovine (površina koja je predvi?ena za kretanje kupaca, tj. bruto površina umanjena za površinu koju zauzimaju izlošci, police, blagajna, hladnjaci i ostala oprema trgovine). Najve?i broj kupaca koji mo?e istovremeno boraviti u trgovini je neto površina u ?etvornim metrima podijeljena sa 7. Ako je teško odrediti neto površinu, najve?i broj kupaca koji istovremeno smiju biti u trgovini mo?e se izra?unati tako da se bruto površina podijeli s 10.
  • Ograni?enje broja kupaca. Nakon što u trgovinu u?e maksimalno dozvoljeni broj kupaca, daljnji ulasci mogu?i su tek kad netko od kupaca iza?e, tj. na jednog koji iza?e, jedan mo?e u?i.  
  • Posebna pravila za trgovine tekstila. U trgovinama tekstila preporu?uje se prodaja bez isprobavanja odjevnih predmeta. Epidemiološki se ne preporu?uje isprobavanje odjevnih predmeta koji se obla?e i svla?e preko glave. Ako je nu?no isprobati odjevne predmete, nekupljena roba mora se spremiti na tri dana u za to predvi?eni prostor prije ponovnog stavljanja u prodaju. Isto vrijedi i za odjevne predmete iz povrata. Osim toga, mogu?e je tretirati isprobane robe vru?om parom pomo?u gla?ala na paru, pri ?emu te odjevne predmete nije više potrebno spremati na tri dana u zaseban prostor.
  • Ograni?en broj košarica i kolica. U trgovinama koje imaju košarice ili kolica, ograni?enje broja kupaca koji ulaze u trgovinu mo?e se posti?i na na?in da se na raspolaganje stavi onaj broj košarica ili kolica koji odgovara najve?em broju kupaca koji mogu istovremeno biti u trgovini te da se ulazak uvjetuje preuzimanjem slobodne košarice ili kolica.


2. Osigurati zaštitne maske i fizi?ku distancu za osoblje koje dolazi u kontakt licem u lice s kupcima

  • Maksimalna zaštita kupaca i prodajnog osoblja. To se odnosi na blagajnike, poslu?itelje, osoblje koje objašnjava karakteristike proizvoda i sli?no. Prilikom interakcije s kupcem osoblje treba koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Na raspolaganju im stalno treba biti dezinfekcijsko sredstvo kojim ?e periodi?ki dezinficirati ruke. Ako je mogu?e, prostorno osigurati razmak od minimalno dva metra izme?u poslu?itelja ili blagajnika i kupca prilikom izdavanja robe i pla?anja robe. Ako je mogu?e, ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu poslu?ivanja i na blagajni koja ?e fizi?ki odvojiti blagajnika od kupca. Treba poticati beskontaktno pla?anje kreditnim karticama.


3. Osigurati minimalni kontakt izme?u djelatnika koji rade u razli?itim smjenama

  • Dvosmjenski rad. Ako je mogu?e, organizirati rad dvokratno, na na?in da izme?u prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji ?e se iskoristiti za ?iš?enje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog ?iš?enja. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola.


4. Osigurati dezinfekcijsko sredstvo za ruke kupaca i obavijesti za kupce te kontinuirano provoditi dezinfekciju površina koje se ?esto diraju

  • Dezinfekcija prostora. Na ulazu u trgovinu kupcima treba biti osiguran dispenzer s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. Tako?er na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi odr?avanja razmaka od minimalno dva metra me?u kupcima te izme?u kupaca i osoblja. Kvake i rukohvate na vratima te površine, rukohvati i rubovi vrata na hladnjacima i ostale površine za koje se uo?i da ih kupci ?esto dodiruju trebaju se kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola.


5. Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem osoblja

  • Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Osoblje treba prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osje?a bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadre?enom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi lije?niku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj slu?bi u slu?ajevima kad je izravno ugro?en ?ivot ili teško narušeno zdravlje.

Nove PREPORUKE, kao i one STARE mo?ete prona?i u prate?im dokumentima na ovoj stranici.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站