Objavljeno: 10. 05. 2020. , A?urirano: 11. 05. 2020.

U skladu s reaktivacijom odre?enih aktivnosti na temelju Odluke o prilagodbi mjera za organizaciju djelatnosti turisti?kih agencija preporu?uje se postupanje prema sljede?im preporukama.

 1. Poslovnice turisti?kih agencija

  • Ulazni i radni prostor
 • Vidljive obavijesti. Za sve zaposlenike i stranke koji ulaze u poslovnicu, prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridr?avanja op?ih higijenskih mjera i mjera fizi?ke udaljenosti.
 • Dezinfekcija ruku. Na ulazu u poslovnicu, kao i na pultovima, strankama treba biti dostupan dozator s dezinfekcijskim sredstvom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 posto ili drugim sredstvom dokazanog virucidnog djelovanja za ruke, uz istaknutu obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku.
 • Prozra?ivanje. Sve je prostorije potrebno u?estalo prozra?ivati. Korištenje klimatizacijskih ure?aja i grijanja treba izbjegavati.
 • ?iš?enje i odr?avanje. Površine koje se ?esto dodiruju kao što su POS terminali, blagajne, ra?unala, kvake, rukohvati i druge površine koje stranke ?eš?e dodiruju, potrebno je u?estalo ?istiti i dezinficirati.
 • Sanitarni ?vorovi. Potrebno je osigurati u?estalije ?iš?enje, dezinficiranje i prozra?ivanje sanitarnih ?vorova. Strankama koje koriste toalet u poslovnici potrebno je omogu?iti odgovaraju?u higijenu i dezinfekciju ruku.

  • Zaštita djelatnika i stranaka

 • Nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenika svakodnevnim mjerenjem temperature. Prije dolaska na posao svi ?e zaposlenici izmjeriti temperaturu kod ku?e u jutarnjim satima te ne?e do?i na posao ako je viša od 37,2 °C i/ili ako imaju respiratorne tegobe. Kod povišene temperature i/ili respiratornih tegoba s povišenom temperaturom ili bez nje, zaposlenici ?e se telefonski javiti poslodavcu i nadle?nom lije?niku obiteljske medicine te ne?e dolaziti na posao dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji i/ili povišene temperature.
 • Broj zaposlenika. U poslovnici treba biti najmanji mogu?i broj zaposlenika u isto vrijeme. Ako je mogu?e, rad je potrebno organizirati u dvije smjene tako da izme?u prve i druge smjene bude pauza od pola sata koja ?e se iskoristiti za ?iš?enje i dezinfekciju prostora i radnih površina.   
 • Broj stranaka. U poslovnici je potrebno ograni?iti broj stranaka. Nakon što u objekt u?e dopušten broj stranaka, daljnji su ulasci mogu?i tek po izlasku jedne od stranaka, i to tako da na jednu stranku koja iza?e jedna smije u?i.
 • Fizi?ki razmak. Ako je mogu?e, potrebno je osigurati prostornu udaljenost radnih mjesta zaposlenika od 1,5 m, a ako nije mogu?e, potrebno je osigurati korištenje maski za lice. Ako je mogu?e, osigurati prostornu udaljenost od 1,5 m izme?u zaposlenika i stranke pri me?usobnoj komunikaciji.
 • Zaštitna oprema. Osoblje treba pri interakciji sa strankom koristiti maske za lice koja prekriva nos i usta te im treba biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim ?e redovito dezinficirati ruke. Maske za lice i dezinfekcijska sredstva za zaposlenike du?an je osigurati poslodavac.
 • Beskontaktno pla?anje. Omogu?iti i savjetovati strankama beskontaktno pla?anje karticama. POS terminal i pisa? savjetuje se pribli?iti strankama kako bi se odr?ala fizi?ka udaljenost djelatnika i stranke tijekom unosa PIN-a i izdavanja ra?una. POS terminale i pisa?e nakon svake transakcije potrebno je prebrisati dezinfekcijskim sredstvom.
 1. Prijevoz putnika u organizaciji turisti?ke agencije

Preporuke se odnose na provedbu mjera pri izletu putnika u organizaciji turisti?kih agencija tijekom epidemije koronavirusa radi zaštite posade i putnika uz popunjenost vozila s poštovanjem fizi?kog razmaka od 1,5 m.

 • Prijevoz putnika autobusima, osobnim vozilima ili kombijima
 • Vidljive obavijesti. Na ulasku u prijevozno sredstvo potrebno je postaviti obavijest o obvezi pridr?avanja fizi?kog razmaka (svako drugo sjedalo treba ostati slobodno tako da putnici sjede dijagonalno jedan iza drugoga – cik-cak), nošenja maski za lice i dezinfekcije ruku. Agencija je du?na upozoriti putnike prije polaska na put da su du?ni osigurati vlastite maske, rukavice i dezinficijense, ali i osigurati im ih ako ih nisu ponijeli. Agencija je du?na osigurati maske za lice i rukavice svojim djelatnicima.
 • Higijena ruku. Kad god je mogu?e, za vrijeme putovanja potrebno je prati ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi, a kada to nije mogu?e, koristiti dezinfekcijska sredstva koja sadr?e 70 posto alkohola ili drugog sredstva dokazanog virucidnog djelovanja za ruke. Ruke je potrebno oprati prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka ?iš?enja vozila ili kad su ruke vidno uprljane te u svim ostalim preporu?enim situacijama (poslije toaleta, prije jela, prije i nakon dodirivanja lica i sl.). Na ulazu u vozilo na raspolaganju mora biti dezinfekcijsko sredstvo, a pri ulasku u autobus potrebna je dezinfekcija ruku (osoblje i putnici).
 • Higijena voza?kog mjesta. Odr?avajte ?isto?u kabine voza?kog mjesta i svoju radnu okolinu – kabinu tako da se svakodnevno, preporu?eno nekoliko puta dnevno, prebrišu površine sredstvom za dezinfekciju površina. Osobito prebrišite površine koje se ?esto dodiruju rukama kao što su kvake na vratima, volan, radna plo?a i sl.
 • Vo?nja s maskom. Ako voza?u nošenje maske ne ometa sigurnu vo?nju, preporu?ljivo je da nosi masku tijekom vo?nje. Masku za lice treba redovito mijenjati, a obvezno uvijek kada postane vla?na i mokra. Prije i nakon skidanja  maske ruke treba oprati  toplom vodom i sapunom ili ih dezinficirati. Iskorištene jednokratne maske odla?u se u vre?e za sme?e koje su smještene u kante s poklopcem.
 • Higijena i klimatizacijski ure?aji, ure?aji za grijanje i ventilaciju. Unutrašnjost prijevoznog sredstva potrebno je redovno ?istiti i dezinficirati nakon svake vo?nje, pri ?emu je posebnu pozornost potrebno obratiti na naslone za glavu i ruke putnika, rukohvate na vratima te prozorska stakla. Putni?ki je prostor potrebno redovito prozra?ivati pri stajanju na stajalištima. Korištenje klimatizacijskih ure?aja i grijanja potrebno je izbjegavati. Op?enita je preporuka za zatvorene prostore prozra?ivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava pridati posebnu pozornost pra?enju stanja filtara i odr?avanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporu?uje se ventilacija pove?anim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te na?in rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih ?estica.
 • Kontakt s putnicima. Potrebno je odr?avati fizi?ki razmak od 1,5 m u svakodnevnom društvenom kontaktu s putnicima i drugim osobama. Ako voza?i stavljaju prtljagu u prtlja?ni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke.

  • Izleti putnika turisti?kim brodovima

 • Vidljive obavijesti. Potrebno je postaviti obavijest o obvezi pridr?avanja fizi?kog razmaka, nošenja maski za lice u zatvorenom prostoru turisti?kog broda i dezinfekcije ruku pri ukrcaju. Agencija je du?na upozoriti putnike prije polaska na put da su du?ni osigurati vlastite maske za lice, rukavice i dezinficijense, ali i putnicima ih osigurati ako ih nisu ponijeli. Agencija je du?na osigurati maske za lice i rukavice svojim zaposlenicima.
 • Higijena ruku. Kad god je mogu?e, za vrijeme putovanja potrebno je prati ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi, a kada to nije mogu?e, koristiti dezinfekcijska sredstva koja sadr?e 70 posto alkohola ili drugog sredstva dokazanog virucidnog djelovanja za ruke. Ruke je potrebno oprati prije ulaska u brod, nakon izlaska iz broda, nakon postupaka ?iš?enja broda ili kad su ruke vidljivo uprljane te u ostalim preporu?enim situacijama (poslije toaleta, prije jela, prije i nakon dodirivanja lica i sl.). Dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u brod, a pri ukrcaju na brod potrebna je dezinfekcija ruku (osoblje i putnici).
 • Higijena i klimatizacijski ure?aji, ure?aji za grijanje i ventilaciju. Unutrašnjost prijevoznog sredstva potrebno je redovno ?istiti i dezinficirati nakon svake vo?nje, pri ?emu je posebnu pozornost potrebno pridati naslonima za glavu i ruke putnika, rukohvatima na vratima te prozorskim staklima. Putni?ki je prostor potrebno redovito prozra?ivati pri stajanju na stajalištima. Korištenje klimatizacijskih ure?aja i grijanja potrebno je izbjegavati. Op?enita je preporuka za zatvorene prostore prozra?ivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava pridati posebnu pozornost pra?enju stanja filtara i odr?avanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporu?uje se ventilacija pove?anim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te na?in rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih ?estica.
 • Kontakt s putnicima. Potrebno je odr?avati odgovaraju?i fizi?ki razmak od 1,5 m u svakodnevnom društvenom kontaktu s putnicima i drugim osobama. Ako voza?i stavljaju prtljagu u prtlja?ni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke. 
 1. Voditelji putovanja i turisti?ki vodi?i 
 • Nadzor nad zdravstvenim stanjem svakodnevnim mjerenjem temperature. Prije po?etka rada svi ?e zaposlenici izmjeriti temperaturu u jutarnjim satima te ne?e po?eti raditi ako im je viša od 37,2 °C i/ili imaju respiratorne tegobe. Kod povišene temperature i/ili respiratornih tegoba s povišenom temperaturom ili bez nje, zaposlenici ?e se telefonski javiti poslodavcu i nadle?nom lije?niku obiteljske medicine i ne?e po?eti raditi dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji i/ili povišene temperature.
 • Kontakt sa strankama. U interakciji s putnicima i drugim zaposlenicima potrebno je odr?avati odgovaraju?i fizi?ki razmak od 1,5 m te koristiti masku za lice koja prekriva nos i usta. Voditeljima putovanja / vodi?ima na raspolaganju treba biti dezinfekcijsko sredstvo kojim ?e redovito dezinficirati ruke.
 • Odr?avanje audioopreme. Voditelj putovanja / vodi? odgovoran je za prikupljanje, ?iš?enje i dezinfekciju be?i?nih audiosetova prije i nakon svakog korištenja.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站