Objavljeno: 18. 08. 2017. , A?urirano: 18. 08. 2017.

Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske ?upanije 2016.  nastao je kao rezultat analize financijskih podataka koje su tvrtke Vukovarskosrijemske ?upanije, a u skladu s va?e?im propisima, predale FINI, te su navedeni izvještaji osnovni izvor podataka (Godišnji financijski izvještaj – GFI) u istom. Analizirani podaci se prete?ito (izuzev gdje je to posebno nazna?eno druga?ije) odnose na poslovanje tvrtki (j.d.o.o., d.o.o., d.d., j.t.d., k.d. i ustanova). Broj poslovnih subjekata koji su predali svoje godišnje financijsko izvješ?e za 2016. godini iznosio je 1.755.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站