O Predstavništvu HGK u Bruxellesu


Osnutak Predstavništva HGK u Bruxellesu 2000. godine bio je potaknut potrebom za pru?anje potpore hrvatskome gospodarstvu u pripremama za ?lanstvo u EU te u prilagodbi poslovanja prema zakonodavstvu jedinstvenoga europskog tr?išta. Kako je izvoz naših proizvoda u zemlje EU ve?i od 60 %, prisutnost u Bruxellesu od iznimne je va?nosti.

Po pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, naglasak aktivnosti Predstavništva premjestio se na lobiranje za interese gospodarstva kod relevantnih institucija EU i krovnih sektorskih organizacija. Tako predstavništvo pravodobno i pravovaljano informira gospodarstvenike o politikama, EU, mjerama i propisima te o objavljenim savjetovanjima Europske komisije.

Aktivnosti Predstavništva uklju?uju sljede?e:

  • zastupanje interesa poslovnog sektora u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru – ESGO-u koji je imenovao devet ?lanova iz organizacija koje predstavljaju hrvatski poslovni sektor, sindikate i ostale interese
  • organizaciju studijskih posjeta gospodarstvenika Bruxellesu
  • predstavljanje hrvatskih gospodarstvenika i znanstvenih potencijala
  • organizacija sektorskih seminara na kojima sudjeluju predstavnici privatnog sektora te na kojima se mogu dobiti informacije o EK, EIB i drugim dionicima o mogu?nostima sudjelovanja u programima pomo?i
  • koordinacija rada Hrvatske poslovne mre?e sa zajedni?kim djelovanjem svih subjekata koji predstavljaju hrvatske interese sa sjedištem u Bruxellesu
  • ja?anje bilateralne gospodarske suradnje s Belgijom i Nizozemskom, uklju?uju?i i savjetovanje poduzetnika o bilateralnim upitima za poslovanje i administrativne procese na belgijskom tr?ištu
  • organizacija predstavljanja gospodarskih potencijala pojedinih ?upanija u suradnji sa ?upanijskim komorama i njihovim partnerskim institucijama

Predstavništvo aktivno sudjeluje u radu brojnih europskih udru?enja sa sjedištem u Bruxellesu, u kojima je HGK ?lan, od kojih svakako treba istaknuti Udru?enje europskih gospodarskih komora – Eurochambres s 45 ?lanica i mre?om od 1.700 lokalnih i regionalnih komora, zastupaju?i interese više od 20 milijuna tvrtki u Europi. Male dr?ave poput Hrvatske imaju posebnu korist od toga s obzirom na to da nemaju svoja gospodarska predstavništva na, primjerice, azijskim tr?ištima, a Eurochambres djeluje kao partner Europskoj komisiju u upravljanju centrima poput Europskoga poslovnog i tehnološkog centra u Indiji zatim Centra za male i srednje tvrtke u Kini, Europsko-azijskoga poslovnog centra na Tajlandu, kontaktne to?ke EU-Azija, Poslovna mre?a EU-Indonezija te EuroChamber u Mianmaru i sl.

Predstavništvo HGK u Bruxellesu povezuje i daje potporu relevantnim strukovnim udru?enjima pri HGK koje su ?lanice europskih udru?enja sa sjedištem u Bruxellesu: Europsko udru?enje trgovine – EuroCommerce, Udrugu proizvo?a?a brodske opreme – EMEC, Udrugu proizvo?a?a plastike-PLASTICS EUROPE, Europsko vije?e kemijske industrije CEFIC, Udru?enje europskih proizvo?a?a akvakulture - FEAP, Europsko udru?enje tekstila i odje?e – EURATEX, Europsko udru?enje pivara - The Brewers of Europe – BOE, Europsko krovno in?enjersko udru?enje za strojogradnju, metaloprera?iva?ku i elektro industriju ORGALIME, Europsko udru?enje elektro industrije EURELETRIC, Europsko udru?enje za biomasu – AEIBIOM, Udru?enje ribarskih asocijacija na Mediteranu - MEDISAMAK, Europsko udru?enje za transfer tehnologija, inovacija i poslovnih informacija -T.I.I., Svjetsko udru?enje za energiju vjetra WWEA,  Europsko udru?enje brodogra?evne industrije SEA EUROPE, Europsko udru?enje mirovinskih fondova – EFRP, Europsko udru?enje putni?kih agencija – ECTAA Europsko udru?enje toplica- ESPA i Mre?a europskih regija za odr?iv i konkurentan turizam – NECSTouR.

Na temelju Okvirnog sporazuma o suradnji izme?u Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i HGK, Predstavništvo HGK u Bruxellesu ?lan je neformalnog udru?enja IGLO koje okuplja predstavnike organizacija koje se bave istra?ivanjem i razvojem iz 24 zemlje i 26 organizacija.

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站