Poštovani poduzetnici,

Hrvatska gospodarska komora radi potpore što br?em i uspješnijem razumijevanju gospodarskog zakonodavstva te pozitivnih pravnih pravila u okviru kojih djelujete, nudi svojim ?lanicama besplatne pravne informacije.

Naime, kao samostalna stru?no-poslovna organizacija koja promi?e, zastupa i uskla?uje zajedni?ke interese svojih ?lanica, Hrvatska gospodarska komora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori sura?uje sa Saborom Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrvatske, organima dr?avne uprave i lokalne samouprave, Hrvatskom obrtni?kom komorom, udrugama poslodavaca, sindikatima i drugim organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava, odre?ivanju razvojne i aktualne ekonomske politike i rješavanju drugih pitanja va?nih za gospodarstvo Hrvatske.

Polaze?i od nepobitne ?injenice va?nosti zakonodavnog okvira u gospodarskoj aktivnosti Republike Hrvatske, Komora poziva svoje ?lanove da radom u strukovnim udru?enjima izravno i neposredno utje?u na uspostavljanje što kvalitetnijih uvjeta poslovanja i poduzetni?ke radne kulture kao nu?ne podloge za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata.

Hrvatska gospodarska komora svojim ?lanicama besplatno pru?a pravne informacije koje sadr?e op?u i na?elnu uputu o pravnom ure?enju pojedinog podru?ja gospodarstva, odnosno gospodarske djelatnosti te istovremeno pravodobno daje nedvosmislenu uputu o tijelu dr?avne uprave zadu?enom za neposrednu provedbu zakona, donošenje propisa za njihovu provedbu, obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora te druge upravne i stru?ne poslove (ministarstva, dr?avni uredi, dr?avne upravne organizacije, uredi dr?avne uprave u ?upanijama).

Va?no je naglasiti kako Hrvatska gospodarska komora nije nadle?no tijelo koje bi imalo za pravo i du?nost eksplicitno tuma?iti odredbe odre?enog pravnog propisa (zakonskih i podzakonskih akata), tako?er je iznimno bitno naglasiti da stru?ne slu?be Komore i njeni slu?benici ne mogu i ne smiju ulaziti u meritum pojedinih pravnih stvari jer bi takvo ponašanje prelazilo okvir nadle?nosti Komore kao javnopravne ustanove koja promi?e zajedni?ke interese ?lanica pred dr?avnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te bi kao takvo imalo obilje?ja pru?anja pravne pomo?i za koje su prema Zakonu o odvjetništvu ovlašteni jedino odvjetnici.

?elimo podsjetiti da pri Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluju Sud ?asti, Stalno arbitra?no sudište i Centar za mirenje. Njihova je zada?a sprije?iti nepošteno, štetno, nemoralno, neprihvatljivo i drugo ponašanje gospodarskih subjekata koje je protivno dobrim poslovnim obi?ajima te istovremeno pru?iti doma?im i stranim poduzetnicima usluge organizacije arbitra?nog rješavanja sporova, a sve pod predsjedanjem osoba/arbitara od njihova obostranog povjerenja.

Koristimo priliku i pozivamo ?lanice da u slu?aju spora u poslovanju iska?u spremnost s drugom strankom razmotriti mogu?nost mirenja pri Centru za mirenje HGK radi poslovnijeg, u?inkovitijeg i jeftinijeg rješenja spora.

Hrvatska gospodarska komora ?eli biti kvalitetan i koristan partner na vašem poslovnom putu, stoga se radujemo budu?oj suradnji na dobrobit svake naše ?lanice i u interesu boljitka cjelokupnog hrvatskoga gospodarstva!

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站