Vrijeme odr?avanja: 28.11.2019.

Objavljeno: 11. 11. 2019. , A?urirano: 12. 11. 2019.

Pozivamo ?lanove Udru?enja cestovnoga teretnog prometa HGK na Izbornu plenarnu sjednicu koja ?e se odr?ati 28. studenoga, u ?etvrtak, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, na adresi Draškovi?eva 45, u dvorani na I. katu u 13 sati. Prijava sudionika izborne plenarne sjednice Udru?enja cestovnoga teretnog prometa zapo?et ?e u 12 sati i 30 minuta, ispred dvorane na I. katu.

Molimo da se prijavite na sjednicu i glasanje o kandidatima za predsjednika Udru?enja, zamjenika predsjednika Udru?enja i ?lanova Vije?a Udru?enja cestovnoga teretnog prometa prijavnicom u nastavku teksta.

Rok za prijavu je 26. studenoga ili do popune raspolo?ivih mjesta.

Za pitanja povezana s izbornom plenarnom sjednicom molimo obratiti se Suzani Prevari?, e-adresa: sprevaric@www.taikochao.com, telefon: 01/4606-752.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站