Vrijeme odr?avanja: 12.02.2020. - 15.02.2020.

Sedam hrvatskih tvrtki izla?e na vode?em svjetskom sajmu ekoloških prehrambenih proizvoda Biofach u Nürnbergu

Objavljeno: 12. 02. 2020. , A?urirano: 12. 02. 2020.

Vode?i svjetski sajam ekoloških prehrambenih proizvoda Biofach 2020, koji se odr?ava od 12. do 15. velja?e u Nürnbergu, predstavlja ekološke prehrambene proizvode tri i pol tisu?e izlaga?a iz 111 dr?ava svijeta. Rije? je o 31. izdanju sajma koji prati globalni rastu?i trend ekološke proizvodnje, šire?i iz godine u godinu svoje izlo?bene površine te primaju?i sve više posjetitelja.

Hrvatska gospodarska komora, prepoznaju?i potencijale tr?išta ekoloških proizvoda, ve? dvanaestu godinu zaredom organizira zajedni?ko sudjelovanje hrvatskih proizvo?a?a na sajmu i pritom sufinancira troškove izlaganja.

"Hrvatska ima velike potencijale za daljnji rast ekološke proizvodnje. Rastu?a potra?nja na doma?em i EU tr?ištu te rastu?a turisti?ka potrošnja otvaraju nove mogu?nosti za pove?anje ekološke proizvodnje u biljnoj proizvodnji i sto?arstvu te u preradi", istaknuo je potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kova?evi?.

Ove se godine predstavlja sedam doma?ih izlaga?a – proizvo?a?a ekoloških proizvoda te strojeva i opreme za prehrambenu industriju: Bogadi, Galleria Internazionale, Herbas, Jan Spider, PIP, Vegeteriana i Zlatna Šoltanka. Naše tvrtke predstavljaju svoje proizvode višeg i visokog stupnja prerade, uklju?uju?i prera?evine vo?a i povr?a, ?itarica, uljarica, maslina, industrijskog i ljekovitog bilja te med.

"Organska je potrošnja u neprekidnom porastu, stoga smo mi kao proizvo?a?i prepoznali taj trend i u skladu s time pove?ali proizvodne kapacitete organskih proizvoda, a Biofach je idealno mjesto za otvaranje tr?išta i nala?enje novih poslovnih partnera. Budu?i da je proizvodnja ljekovitog bilja i ?ajeva dosta specifi?na, sudjelovanje na ovakvom sajmu pru?a prednost u našoj industriji", rekla je Martina Grui? iz Jan Spidera, tvrtke koja 60 posto proizvodnje izvozi, a Biofach ne zaobilaze ve? 13 godina. "Sajam ponajprije koristimo za susrete s inozemnim partnerima, no isto smo tako imali pozitivno iskustvo lansiranja organskog brenda ?ajeva te smo na Biofachu ostvarili prve kontakte i otvorili tr?ište Japana, Slova?ke, Ma?arske i Malte", ka?e Grui?.

Tvrtka Bogadi, iako još uvijek nema koli?ine za izvoz na velika tr?išta te zasad izvozi 20 posto proizvodnje, u Ma?arsku, Francusku i Luksemburg, drugi put sudjeluje na sajmu. "Mi smo mlada tvrtka na tr?ištu s ponudom proizvoda koja je u razvoju. Koli?ine i kapacitete proizvodnje za velika tr?išta imat ?emo za dvije godine. Predstavljamo se i povezujemo sa stranim partnerima. Biofach je sajam ekoloških proizvoda i posjetitelji i izlaga?i ?ive po nekim ekološkim na?elima. U takvoj se atmosferi osje?amo prihva?enijima i shva?enijima. Dijeljenje istih interesa i stajališta ubrzava proces nekog "upoznavanja" i ve? se "na prvu" stje?e uzajamno poštovanje i povjerenje, što je klju?no u svakom poslu", rekao je Boris Bogadi.

Površine pod ekološkom proizvodnjom u EU znatno rastu iz godine u godinu – u posljednjih su se deset godina pove?ale 70 posto. Udio vrijednosti maloprodaje ekoloških proizvoda u ukupnoj vrijednosti maloprodaje prehrambenih proizvoda u EU procjenjuje se na oko pet posto, uz prisutan trend rasta.

Premda ekološki proizvo?a?i u pravilu ostvaruju ni?e prinose u odnosnu na konvencionalne poljoprivredne proizvo?a?e, ve?e cijene koje posti?u na tr?ištu, i do 150 posto u odnosu na cijene konvencionalnih proizvoda, te EU operativne potpore i potpore za investicije u dugotrajnu imovinu, magnet su koji privla?i sve više i više primarnih poljoprivrednih proizvo?a?a u sustav certificirane ekološke proizvodnje u EU.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站