Vrijeme odr?avanja: 07.10.2019.

Objavljeno: 09. 10. 2019. , A?urirano: 04. 12. 2019.

Izaslanstvo korejskoga grada Gwangju, koje ?ine Jung Yeong Wha, direktorica me?unarodnih odnosa Grada Gwangju, i njezin suradnik Lee Hyeong-Seok, posjetilo je 7. listopada ?upanijsku komoru Rijeka.

Gwangju je grad od 1.5 milijuna stanovnika, u jugozapadnom dijelu Ju?ne Koreje, s iznimno razvijenim IT-sektorom, automobilskom te farmaceutskom industrijom te se profilira kao pametni grad (smart city). Ujedno je i sjedište Azijskoga kulturnog centra.

Zbog velikog interesa o mogu?nostima suradnje i povezivanja s gradom Rijeka odr?an je i sastanak s predstavnicima ?K Rijeka na kojem su predstavljeni gospodarski potencijali Primorsko-goranske ?upanije, ali i istaknute mogu?nosti suradnje na podru?ju manifestacija u plavom i zelenom sektoru te organizacija gospodarskih delegacija.

Suradnja gospodarstva s Republikom Korejom ve? postoji; tridesetak tvrtki s podru?ja Primorsko-goranske ?upanije ostvaruje poslovnu suradnju, no nema razloga da se ta brojka ne pove?a.

U vidu prvih koraka ka ostvarivanju suradnje istaknuti su sektori turizma i kulture, a predstavnicima je prezentirana i manifestacija u organizaciji ?K Rijeka – Adria4Blue koja ?e se odr?ati drugi put zaredom sljede?e godine u lipnju.

Predstavnici grada Gwangju prijedloge o suradnji predstavit ?e nadle?nim institucijama navedenoga grada te ?e dostaviti prijedloge o nadolaze?oj suradnji.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站