Objavljeno: 14. 03. 2020. , A?urirano: 26. 05. 2020.

Provedba Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko grani?nih prijelaza RH - promorstvo i nautika

Svi kojima je grani?na policija izrekla mjeru samoizolacije, bit ?e izbrisani iz sustava.

Sve kojima ?e biti ukinuta mjera samoizolacije uputit ?e se da mjere temperaturu i smanje kontakte samo na nu?ne do isteka 14 dana.

Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko grani?nih prijelaza Republike Hrvatske (Narodne novine broj 32/20 i 48/20), te Odlukom o izmjenama i dopuni iste odluke od 9. svibnja 2020. omogu?uje se:

hrvatskim dr?avljanima ulazak u Republiku Hrvatsku odnosno odlazak u inozemstvo uz pridr?avanje op?ih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dodatno, kada postoje poslovni razlozi ili gospodarski interesi, ulazak u Republiku Hrvatsku, uz pridr?avanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, omogu?uje se i: 

  • gra?anima dr?ava ?lanica EU i ?lanovima njihovih obitelji
  • dr?avljanima tre?ih zemalja koji u osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vije?a 2003/109/EZ
  • osobama koje imaju pravo boravka na temelju drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoro?ne vize.

Me?u izuzetke kojima je odobren ulazak, uz one ve? navedene, dodane su i osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga, a svi oni mogu prelaziti dr?avnu granicu uz pridr?avanje op?ih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za hrvatske dr?avljane.

Za hrvatske dr?avljane iz ?lanka II. Odluke ne provodi se više mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana ve? im pri ulasku u Republiku Hrvatsku grani?na policija uru?uje letak u kojem ih se obvezuje da poštuju op?e i posebne preporuke i upute HZJZ-a kojima se preporu?uje da što više ograni?e kontakte s drugim osobama iz svoje okoline te da izvan svoje ku?e obavljaju samo najnu?nije i neodgodive poslove tijekom 14 dana od dana ulaska u RH.

Navedeno vrijedi i za strane dr?avljane kojima se pod posebnim uvjetima dopusti ulazak u Republiku Hrvatsku.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane dr?avljane.

Ako strani dr?avljanin ima namjeru prije?i dr?avnu granicu, mora zadovoljiti jedan od sljede?ih uvjeta: 

  1. posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine koja se nalazi u RH ili plovila (mogu?e i nositelj lizinga) ili dolazi na sprovod u RH (posjeduje odgovaraju?u dokumentaciju kojom to dokazuje). Po zadovoljenju uvjeta, tim stranim dr?avljanima omogu?uje se prijelaz dr?avne granice, evidentira ih se te upisuje mjesto/adresu na kojoj ?e boraviti odnosno na kojoj se nekretnina/plovilo nalazi, broj telefona za kontakt i vrijeme boravka, kada planiraju izlazak iz Republike Hrvatske.
  2. Posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv gospodarskog subjekta u Republiku Hrvatsku, interes gospodarskog subjekta za njihov dolazak u Republiku Hrvatsku ili poziv na poslovni sastanak. Za te putnike potrebno je upisati mjesto/adresu na kojoj ?e boraviti te broj telefona za kontakt i vrijeme boravka, kada planiraju izlazak iz RH.
  3. Svi ostali strani dr?avljani koji imaju neki poslovni razlog, koji se u ovome trenu ne mo?e predvidjeti, a nemaju odgovaraju?u dokumentaciju, potrebno je uputiti da svoju namjeru prelaska dr?avne granice (ulaska u Republiku Hrvatsku) najave na uzg.covid@mup.hr te ?e im se u najkra?em roku odgovoriti na taj zahtjev.

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojih su se du?ni pridr?avati hrvatski i strani dr?avljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku pro?itajte OVDJE.

Hrvatski i strani dr?avljani mogu zatra?iti dodatne informacije i pojašnjenja na info broju 112 ili 113.

Naj?eš?a pitanja o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku pogledajte ovdje.

NAPOMENA: U ovom su tekstu objavljeni samo dijelovi, cjelovite Preporuke i upute HZJZ-a za hrvatske i strane dr?avljane koji prelaze granicu RH pro?itajte OVDJE.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站