Vrijeme odr?avanja: 01.10.2019. - 02.10.2019.

Objavljeno: 09. 10. 2019. , A?urirano: 18. 11. 2019.

U utorak, 1. listopada, u Pomorskom povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci u 10 sati, sve?ano je otvoren Poslovni forum Perspektive ju?nih vrata Europe.

Organizator je HGK – ?K Rijeka uz potporu Vlade Republike Hrvatske, pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te u suradnji s partnerima: Primorsko-goranskom ?upanijom, Gradom Rijeka, Lu?kom upravom Rijeka, H? Infrastrukturom, H? Cargom, H? Putni?kim prijevozom, Hrvatskim društvom ?eljezni?kih in?enjera, tvrtkom Manšped, a medijski pokrovitelj bio je Novi list.

Poslovni forum bio je posve?en 150. obljetnici po?etka gradnje Rije?ke pruge, odnosno dionice od Karlovca do Rijeke. Ugovor o gradnji izme?u Ugarsko-hrvatskog ministarstva za javne radove i komunikacije i Generalnog poduzetništva za gradnju ?eljeznice Karlovac – Rijeka, konzorcija u vlasništvu bra?e Oskara i Guida Pongratz potpisan je 26. srpnja 1869. godine, nakon ?ega je po?ela gradnja. Rok završetka gradnje bio je 13. kolovoza 1873. godine. Gradnja je trajala do 23. listopada 1873. godine, kada je pruga i puštena u promet. Po podacima iz tiska tog doba, na pruzi je radilo i do 23.000 radnika. Radovi su trajali ?etiri godine, to?nije 1581 dan, odnosno brzinom od gotovo 112 m pruge dnevno. Imaju?i u vidu kompleksnost gra?evinskog zahvata, nepristupa?an teren, ondašnju tehnologiju gradnje koja se uglavnom svodila na fizi?ki rad velikog broja radnika, naj?eš?e daleko od cestovnih prometnica, danas ostajemo zadivljeni tim poduhvatom, koji je eto ipak kasnio (samo) dva mjeseca i deset dana od roka koji je inicijalno planiran i ugovoren.

Na otvorenju Poslovnog foruma svim uzvanicima obratio se ministar koji je bio i u poziciji izaslanika predsjednika Vlade RH Oleg Butkovi?, rekavši da pruga Zagreb – Rijeka ima veliki potencijal te da je razvoj ?eljezni?ke infrastrukture jedan od glavnih preduvjeta za dosezanje punog potencijala rije?ke luke i da se procjenjuje kako ?e u obnovu i izgradnju ?eljezni?ke infrastrukture u Hrvatskoj do 2030. biti ulo?eno oko 3,5 milijardi eura.

Eminentni hrvatski i strani stru?njaci prvog dana Foruma raspravljali su na Okruglom stolu o potencijalima Rije?kog prometnog pravca, ali isto tako i o svim okolnostima koje su prije?ile da se taj puni potencijal i ostvari. Tema okruglog bila je Prostorni planovi i ?eljezni?ka povezanost – temelj razvoja i konkurentnosti. Vo?ena je vrlo zanimljiva rasprava o prometnom planiranju kakvo je ono i kakvo bi trebalo biti da bude više u slu?bi gospodarstva i zajednice. U pogledu ?eljezni?kog povezivanja raspravljalo se o investicijama u ?eljezni?ku i prometnu infrastrukturu o analizi kapaciteta Rije?ke pruge, prometnim strategijama i o me?unarodnom povezivanju prometa. Tako?er bilo je razgovora o liberalizaciji ?eljezni?kog prometa koridorima i pravcima širenja prometne mre?e.

Drugi dan Poslovnog foruma, 2. listopada, u putni?kom vlaku na relaciji Rijeka – Zagreb odr?ana su dva panela pod nazivom Prometna infrastruktura i povezanost logisti?kih centara te panel Perspektive ju?nih vrata Europe i novi europski put svile. U prvom panelu Prometna infrastruktura i povezanost logisti?kih centara bilo je govora o nacionalnom programu ?eljezni?ke infrastrukture, investicijama u infrastrukturu jednako ?eljezni?ku koliko i od strane Lu?ke uprave Rijeka u izgradnju lu?kih prekrcajnih terminala. Tako?er bilo je rije?i i o povezivanju logisti?kih centara i razmjeni multimodalnih informacija u ?eljezni?kom prometu. U drugom panelu Perspektive ju?nih vrata Europe i novi europski put svile uz uvodno obra?anje gosp. Zlateva novog voditelja predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj razmatrala su se pitanja investiranja u infrastrukturu iz EU sredstava i govorilo se o Rije?kom prometnom pravcu.

U putni?kom vlaku potpisan je i Sporazum o suradnji na aktivnostima vezanima za obnovu pruge L213 Lupoglav-Raša i uspostavu prometa do luke Bršica izme?u H? Infrastrukture i Lu?ke uprave Rijeka. Tako?er u putni?kom vlaku predstavljen je i projekt Rijeka Europska prijestolnice kultura.

Zaklju?no, poslovni je forum dao ozbiljne smjernice za novi poduzetni?ki i investicijski poduhvat. Radi toga ?K Rijeka predla?e da se uspostavi stalna i redovita suradnja putem sastanaka i godišnjih konferencija svih dionika multimodalnog prometa te da se poboljša regionalna i me?unarodna suradnja odnosno prometna povezanost.

Prezentacije mo?ete prona?i u rubrici Prate?i dokumenti.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站