Vrijeme odr?avanja: 30.01.2020.

Objavljeno: 30. 01. 2020. , A?urirano: 30. 01. 2020.

Na sjednici Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Karlovac ?lanovi Vije?a upoznati su s pripremama i sadr?ajem 2. Sajma PROJEKTIKA koji ?e se odr?ati 2. i 3. travnja u Karlovcu.

Na sajmu ?e biti predstavljeni najbolji projekti lokalne zajednice i poduzetnika Karlova?ke ?upanije kao i projekti koji nas povezuju sa susjednim ?upanijama i regijama Slovenije te Bosne i Hercegovine.

U okviru sajma odr?at ?e se i prate?e manifestacije – seminari i prezentacije koji ?e predstaviti najbolje projekte, edukacije te na?ine financiranja i sufinanciranja iz europskih i drugih fondova.

U raspravi u kojoj su sudjelovali Marko Vukovi?, Igor Miljak, Niko Pervan i Mile Turkalj posebno je akceptiran zna?aj projektnog pristupa za razvoj lokalne zajednice te iznjet niz sugestija ?lanova Vije?a vezano za sadr?aj popratnih predavanja i manifestacija kao i potreba utjecaja na budu?e financijsko razdoblje korištenja EU fondova kako bi se olakšalo korištenje sredstava u podršci poduzetni?kih projekata.

U nastavku, prema Statutu Hrvatske gospodarske komore, ?lanovi Gospodarskog vije?a jednoglasno su za predstavnike Karlova?ke ?upanije u Skupštini HGK izabrali:

  • Igora Miljka, predsjednika Uprave PPK
  • ?eljka Pavlina, direktora HS Produkta
  • Mariju Jan?eti?, direktoricu AB Gradnje
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站