ATA karnet je jednostavan me?unarodni carinski dokument koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu zemlju, s rokom va?enja od godine dana. Ovim carinskim dokumentom omogu?en je privremeni uvoz odre?enih kategorija robe u carinsko podru?je svake zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu, bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, pla?anja carine i PDV-a ili polaganja depozita, što ina?e slijedi u redovnom postupku za privremeni izvoz odnosno uvoz.

Korice ATA karneta zelene su boje, formata A4. Postoje prednja i zadnja zelena korica te se u njihovoj unutrašnjosti nalaze ulo?ni listovi (taloni i kuponi) slo?eni prema predvi?enom putovanju. Svi ti listovi zajedno ?ine komplet koji se naziva ATA karnet.

KORICE ATA KARNETA zelene su boje, formata A4. Vrijede godinu dana, tijekom koje se karnet mo?e koristiti onoliko puta koliko je potrebno uz uvjet da se putuje s istom ili manje robe navedene na karnetu.

 • Zelena prednja korica
 • Zelena zadnja korica

TALONI slu?e za slu?benu upotrebu carine i ne odvajaju se od karneta:

 • ?uta tiskanica (tal.izv./pon.uv.); ovjerava carina RH ili carina EU i ne odvaja se od karneta; vrijedi za ?etiri putovanja.
 • Bijela tiskanica (tal.uv./pon.izv.); ovjerava strana carina u zemlji privremenog uvoza i ne odvaja se od karneta; vrijedi za ?etiri putovanja u zemlju koja prihva?a ATA karnet.
 • Plava tiskanica (tal.prov.); ovjerava carina na ulazu i izlazu iz zemlje provoza i ne odvaja se od karneta; vrijedi za ?etiri putovanja.

KUPONI koje ovjerava i zadr?ava carina pri prijelazu grani?nog prijelaza:

 • ?ute tiskanice (izv. i pon.uv.): ovjerava i zadr?ava carina RH ili carina EU pri izlazu iz RH ili EU, odnosno povratku u RH ili EU.
 • Bijele tiskanice (uv. i pon.izv.): ovjerava i zadr?ava carina pri ulazu, odnosno na izlazu iz zemlje privremenog uvoza.
 • Plave tiskanice (prov.): ovjerava i zadr?ava carina pri ulazu, odnosno izlazu iz zemlje provoza.

Tko mo?e koristiti ATA karnet i za koje se predmete mo?e koristiti?

Nositelj ATA karneta mo?e biti samo dr?avljanin Republike Hrvatske, tj. osoba koja ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili tvrtka registrirana na teritoriju Republike Hrvatske.

ATA karnet pokriva tri glavne kategorije:

 • privremeni uvoz uzoraka
 • privremeni uvoz stru?ne opreme
 • privremeni uvoz robe namijenjene izlo?bama, sajmovima, kongresima i sli?nim manifestacijama

To podrazumijeva gotovo sve: ra?unala, alat za popravke, muzi?ke instrumente, sportsku opremu, strojeve u industriji, nakit, odje?u, medicinske instrumente, trka?e automobile, konje, fotografsku opremu, opremu za štand, knjige, ozvu?enje koncerata, kazališne scenografije, narodne nošnje i drugo.

Za koje se predmete ne smije koristiti ATA karnet?

Na temelju ATA karneta ne smiju se uvoziti prehrambeni proizvodi, kvarljiva roba te roba namijenjena preradi, obradi ili popravku.

ATA karnet ne izdaje se za izlo?be organizirane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje robe.

Roba pomo?u ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez anga?iranja špeditera), ali se pritom moraju poštovati odre?ena pravila:

 • da ?e roba biti ponovno izvezena/uvezena u jednakom obliku, odnosno u stanju u kojem je bila privremeno uvezena/izvezena
 • da ?e roba ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan dr?ave privremenog uvoza
 • da ?e robu upotrebljavati isklju?ivo osoba koja posje?uje podru?je privremenog uvoza (nije namijenjena iznajmljivanju)

Korištenje ATA karneta predvi?a se i za tranzit kroz zemlju, prema uvjetima iz ATA konvencije.

S jednim ATA karnetom mo?ete posjetiti više zemalja te upotrijebiti isti ATA karnet više puta tijekom godine dana njegova va?enja.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站