VA?NO KOD SVAKOG PUTOVANJA!

ATA karnet i roba moraju se pokazivati na svakom grani?nom prijelazu. Ako zaboravite dati ATA karnet na ovjeru cariniku, morate biti spremni na pla?anje carinskih pristojbi (što potpisujete u Izjavi kod uzimanja ATA karneta).

Radi olakšavanja carinske kontrole, preporu?uje se ?itko ozna?iti na robi (ambala?i) odgovaraju?i redni broj. Svaka broj?ana oznaka mora biti upisana arapskim brojevima.

ATA karnet je potrebno ovjeravati na svakomu grani?nom prijelazu. Ako ovjerite ulaz u neku zemlju, obvezni ste ovjeriti i izlaz iz nje jer razdu?enje ATA karneta ovisi samo o vama, ne o cariniku.

U slu?aju neovjeravanja izlaza iz zemlje privremenog uvoza ili zemlje tranzita, carinske vlasti te zemlje naplatit ?e najmanje administrativnu taksu zbog troškova izazvanih nepravilnim rukovanjem carinskim dokumentom, ?iji iznos ovisi o zakonu pojedine zemlje: (SAD, Švicarska, Srbija...).

 

DODATNA PUTOVANJA

Za svako dodatno putovanje s istim (ili smanjenim) popisom robe koja je navedena na pole?ini zelenih korica (glavni popis), koriste se novi ulo?ni listovi. Prije putovanja obavezno se moraju ovjeriti u HGK.

Kod svakoga sljede?eg putovanja, mogu?e je upisati na pole?inu ulo?nih listova samo one pozicije koje se u tom putovanju privremeno izvoze, i to pod istim rednim brojem pod kojim su navedene u glavnom popisu na pole?ini zelenih korica (npr. 1., 3., 5.).

Prema novim uputama, za svako sljede?e putovanje, ako se putuje sa smanjenim brojem pozicija nego što je upisano na pole?ini prednjih zelenih korica, na pole?inu ulo?nih listova mo?e se upisati ukupan popis robe s time da se u rubriku "F" na prednjoj strani ulo?nih listova upisuju redni brojevi s glavnog popisa koji se po pojedinom putovanju privremeno izvoze.

  

ROKOVI

Obavezno morate poštovati rok za ponovni izvoz koji vam daje carina na grani?nim prijelazima. On mo?e biti kra?i od godine dana. Ako se taj rok ne poštuje, carina doti?ne zemlje ima pravo naplatiti carinski prekršaj.

ATA karnet sa svim talonima ?uva se do isteka va?nosti ATA karneta i potom vra?a (poštom ili osobno) u Hrvatsku gospodarsku komoru koja vam je karnet ovjerila i izdala.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站