U nastavku se nalaze savjeti i upozorenja za neke zemlje ?lanice ATA lanca.

Ako vas zanimaju druge specifi?nosti za vašu zemlju privremenog uvoza, informirajte se na Dr?ave ?lanice ATA lanca ili nas slobodno kontaktirajte. 

ŠVICARSKA

Pri izlasku iz Švicarske (obavili ste privremeni uvoz, vra?ate se u Hrvatsku), na carini je obavezno u ATA karnetu ovjeriti „ponovni izvoz“ iz Švicarske, u protivnom slijedi pla?anje najmanje regulacijske takse, a mogu?e i punog iznosa carine. Vrlo je va?no ovjeriti i „ponovni uvoz“ u EU (Hrvatsku) u roku va?enja ATA karneta, odnosno u roku koji je carina dala. Ako se na carini i u ATA karnetu ne ovjeri ponovni izvoz robe iz Švicarske ni ponovni uvoz u EU (Hrvatsku) u roku va?enja ATA karneta, carina Švicarske naplatit ?e puni iznos carinskih davanja. Ne priznaju se dokazi da je roba vra?ena u Hrvatsku s kasnijim datumom, odnosno datumom nakon datuma isteka ATA karneta.

Pri izlasku iz Švicarske savjetuje se i?i u carinske urede na glavnim grani?nim prijelazima (autoceste, zra?ne luke) jer se mo?e dogoditi da na manjim grani?nim prijelazima nije mogu?e ovjeriti ATA karnet. Va?no je obratiti pa?nju na radno vrijeme carinskih ureda. Popis grani?nih prijelaza i radno vrijeme švicarskih carinskih ureda mo?ete provjeriti OVDJE.  

Dodatno, ako se roba privremeno uvozi u Švicarsku cestovnim putem, a namjeravate iz EU iza?i u Austriji, te ako vam je vrijednost robe po ATA karnetu ve?a od 3.000,00 eura, tada vam se savjetuje da po odlasku u Švicarsku svoj ATA karnet najprije otvorite na nekoj od carinarnica u unutrašnjosti Republike Hrvatske na kojoj je mogu?e pregledati robu.

NEUM

Neumski koridor - novosti u kretanju doma?ih roba od 23. svibnja 2017.

Obavijest o novostima pri kretanju doma?ih roba

Uredba Vije?a (EU) 2017/762 o izmjeni Uredbe (EU) br. 479/2013 o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skra?enih deklaracija za robu Unije (doma?a roba) koja se prevozi preko neumskoga koridora donesena je 25. travnja.

Objavljena je u Slu?benom listu Europske unije broj L 114 od 3. svibnja, a stupa na snagu i primjenjuje se od pono?i 23. svibnja. Imaju?i na umu odredbe carinskih propisa o carinskom statusu robe, odredbe o obvezi podnošenja sigurnosnih deklaracija te odredbe o izuze?u od obveze podnošenja sigurnosnih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskoga koridora, od 23. svibnja vrijedi:

a) Za pošiljke roba Unije ?ija vrijednost ne premašuje 15 tisu?a eura obvezno je podnošenje T2L isprave.  

b) Za pošiljke roba Unije ?ija vrijednost premašuje 15 tisu?a eura obvezno je podnošenje T2L isprave i izlazne skra?ene deklaracije (carinskom uredu izlaza iz carinskog podru?ja) te ulazne kra?ene deklaracije (carinskom uredu ponovnog ulaza u carinsko podru?je).

 

SRBIJA

Obvezno ovjeriti ponovni izvoz iz Srbije, u protivnom slijedi pla?anje regulacijske takse. Od 07.07.2018. regulacijska taksa koju srpska carina zahtijeva u slu?aju neovjerenog ponovnog izvoza u ATA karnetu je fiksna i iznosi 7.970,00 RSD.

Ako roba nije ponovno izvezena iz Srbije u roku koji je pri uvozu odre?en od strane njihovih carinskih vlasti, ako se ne ?uva dokumentacija i ako se ne poštuju druge carinske odredbe, nositelj ?e se teretiti za prekršaj nov?anom kaznom u iznosu od 100.000,00-200.000,00 RSD, a fizi?ka osoba i odgovorna osoba unutar tvrtke teretit ?e se u iznosu od 20.000,00 RSD. Carina Srbije ima pravo robu s vozilom staviti u carinsko skladište, a zastupnika koji prati robu uputiti na Prekršajni sud. Roba i zastupnik zadr?avaju se na teritoriju Srbije do trenutka pla?anja svih potra?ivanja.

UKRAJINA

Pri privremenom uvozu robe u Ukrajinu, na ATA karnet obvezno je upisati sljede?e podatke:

na glavnom popisu robe – naziv robe detaljno opisan; koli?ina za svaku stavku i ukupna koli?ina za svu robu; te?ina za svaku stavku te ukupna te?ina za svu robu; stvarna vrijednost robe (pojedina?na za svaku stavku te ukupna za svu robu); zemlja porijekla svake pojedine stavke

Preporuka je carinskih vlasti Ukrajine da se pri privremenom uvozu robe na temelju ATA karneta, uz sami ATA karnet, njihovim carinskim vlastima predo?i primjerak ugovora s partnerom u Ukrajini, pozivno pismo ili neki drugi dokument u originalu iz kojeg su vidljivi odredište i svrha putovanja.

Ako se roba ponovno ne izveze iz Ukrajine u roku koji su dale njihove carinske vlasti, naplatit ?e se stroga kazna.

 

RUSIJA

ATA karnet mora biti ispunjen strojno, na engleskom jeziku, iako ruski carinik ima pravo zatra?iti prijevod na ruski u najmanje dvije kopije po karnetu. Nositelj karneta (rubrika A.) mora biti hrvatski dr?avljanin. U rubrici zastupnik (rubrika B.) mo?e biti navedena samo jedna osoba, njezina adresa i podatci iz putovnice. Ako postoji više zastupnika, potrebno je prilo?iti punomo? napisanu na memorandumu tvrtke, na koju se upiše broj ATA karneta i koja je ovjerena pe?atom tvrtke i pe?atom HGK.

Rusija ne prihva?a karnet za tranzit kroz njihovu zemlju. Tako?er, ne prihva?a upotrebu karneta bez pratnje fizi?ke osobe (npr. DHL i sli?no). Kod popisivanja robe na karnetu, svaka stavka mora biti razra?ena pojedina?no, tj. roba se ne mo?e grupirati, osim u slu?ajevima kada je rije? o robi koja uobi?ajeno dolazi u paru (npr. rukavice, naušnice, cipele i sli?no) i kada se roba ne razlikuje ni po ?emu (kod, boja, vrijednost...).

Opis robe treba biti detaljan (proizvo?a?, model, serijski broj, veli?ina, fizi?ki opis, ako je mogu?e i tarifni broj prema klasifikaciji, a kod umjetnina naziv rada uz prilo?enu fotografiju te dimenzije i tehnika). Postoji mogu?nost da kod neke robe nije dovoljan ni sam opis pa carinik mo?e zahtijevati katalog ili fotografije navedene robe, osobito u slu?ajevima nakita, nao?ala, galanterije i sli?ne robe.

Obvezno je, uz broj komada i vrijednost, upisati i te?inu za svaku pojedinu stavku. Vrijednost robe izra?ava se u eurima (zaokru?ena vrijednost, bez centi), a navodi se tr?išna vrijednost prema kojoj bi roba mogla biti prodana. Ukoliko se navede nerealna vrijednost (umanjena vrijednost), utoliko carinske vlasti imaju pravo naplatiti carinski prekršaj. U koloni zemlje porijekla treba biti napisana zemlja porijekla po kodu prema internacionalnoj normi (dva slova prema ISO NORMI).

Popis robe treba završiti re?enicom: This definitive list contains... (broj stavaka izra?en slovima) with an overall value before tax of... (ukupna vrijednost izra?ena slovima) euros. HGK treba svaki kupon ovjeriti na pole?ini. Svaki karnet mora sadr?avati dovoljan broj tranzitnih listova (najmanje osam po karnetu) radi mogu?eg upu?ivanja na carinarnicu u unutrašnjosti nakon prelaska granice, osobito ako je rije? o cestovnom prometu.

Za neku je robu (poput oru?ja i svega što mo?e poslu?iti kao oru?je, zatim poput opreme za snimanje i fotografiranje) potrebno, uz ATA karnet, imati i potvrdu od nadle?nog ministarstva, ambasade ili carine.

Za privremeni uvoz biljaka i ?ivih ?ivotinja potrebno je, uz ATA karnet, imati i potvrdu fitosanitarne tj. veterinarske kontrole.

Pri privremenom uvozu nakita, antikviteta i kulturnih dragocjenosti, nositelji ATA karneta bit ?e upu?eni na neku od carinarnica specijaliziranih za tu vrstu robe: Specialized Customs point (12, Smolnaya street, Moscow); Malahit Customs point (27, Gogol street, Ekaterinburg, Sverdlovsk Region, 620057); North-West Excise Customs point (40 «а», Kulturi avenue, Saint-Petersburg); Kaliningrad Excise Customs point (16, Druzhbi street, Bagrationovsk, Kaliningrad Region).

ATA karnet ne?e biti prihva?en na granici Ruske Federacije i Bjelorusije (ne mo?e se do Rusije i?i preko Bjelorusije). Tako?er, Rusija ne prihva?a tranzit kroz svoju zemlju (preko Rusije se ne mo?e i?i u drugu odredišnu zemlju privremenog uvoza).

 

TURSKA

Ne prihva?a ATA karnet za tranzit kroz svoju zemlju (preko Turske se ne mo?e i?i u drugu odredišnu zemlju privremenog uvoza). U rubrici B. (Zastupnik) obavezno je upisati ime, prezime, adresu i broj putovnice zastupnika. Ako je prilo?ena posebna punomo?, potrebno je podatke o zastupniku prepisati na originale kupona.

 

OP?ENITO: PRIVREMENI UVOZ SPECIFI?NIH KATEGORIJA ROBE

NAKIT I SATOVI

Privremeni uvoz satova i nakita u stranu zemlju dopušten je za izlo?be i sajmove. Ve?ina zemalja ne prihva?a ATA karnet kao dokument privremenog uvoza ako je namjena robe prezentacija u privatnim zlatarnama ili trgovinama, pogotovo ne u više njih tijekom istog putovanja. Pri uvozu nakita i satova u stranu zemlju, obavezno je, uz ATA karnet, na kojem je navedena detaljna specifikacija svakog pojedinoga komada robe (grama?a, na?in izrade, materijal i sl.), prilo?iti i fotografiju svakog pojedinoga komada robe.

KONJI I DRUGE ?IVE ?IVOTINJE

U slu?aju potrebe eutanazije ?ivotinje (posebice konja) privremeno izvezene ATA karnetom, prije samog postupka eutanazije potrebno je kontaktirati carinsku slu?bu u najbli?em mjestu. Carinski ?e slu?benik prisustvovati tom ?inu i sastaviti izvješ?e o eutanaziji koje ?e potom biti dokaz o nemogu?nosti ponovnog izvoza ?ivotinje iz te zemlje. Veterinarski zapisnik NIJE carinski dokument i vrlo ga vjerojatno ne?e prihvatiti carinske vlasti zemlje privremenog uvoza kao dokaz ponovnog izvoza te ?e nositelji ATA karneta naplatiti puni iznos carine i poreza.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站