Ovjera ATA karneta vrši se u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci i Vara?dinu, tiskanice se mogu kupiti u svim ?upanijskim komorama. 

 

Ovjeravanje i izdavanje ATA karneta mo?ete obaviti u sljede?im komorama:

Hrvatska gospodarska komora

Odjel za poslovne informacije

Pododjel za ovjeru i izdavanje isprava u me?unarodnom poslovanju

Nova cesta 7, 10 000 Zagreb (za osobne dolaske)

Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb (za poštanske pošiljke)

 

Kontakt:

e-mail: ata@www.taikochao.com

 • Karmen Tuti?  01/4606-767 (izdavanje)
 • Matea Gorup 01/4606-724 (reklamacije)
 • Ana Zatezalo 01/4606-781 (reklamacije)

?upanijska komora Osijek Europska avenija 13, 31 000 Osijek

 • Jelena Radi? 031/223-821
 • Ivana Erak 031/223-852
 • Kornela Miling 031/223-860
 • Snje?ana Babi? 031/223-880

?upanijska komora Rijeka Bulevar oslobo?enja 23, 51 000 Rijeka

 • Natalija Juras 051/209-176, 051/209-111
 • Zoran Oreškovi? 051/209-137
 • Sanja Antonin 051/209-139
 • Sarah Fabijani? 051/209-164

?upanijska komora Split Obala A. Trumbi?a 4, 21000 Split

 • Suzana ?izmi? 021/321-106
 • Sre?ko Remetin 021/321-149
 • Anton Duišin 021/321-146
 • Milena Bu?an 021/321-121

?upanijska komora Vara?din Petra Preradovi?a 17, 42000 Vara?din

 • Tea Dodik 042/405-405
 • Snje?ana Štiber 042/405-491

PRODAJA TISKANICA I INFORMACIJE PO ?UPANIJSKIM KOMORAMA

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站