Postoje dva troška za nositelja karneta:

  • Trošak kupovine tiskanica
  • Trošak ovjere ATA karneta 

 

CIJENA TISKANICA ATA karneta

Cijena jedne tiskanice (jednog lista) ATA karneta jest 5,00 kn. Ukupan broj tiskanica u dokumentu ATA karneta ovisi o broju grani?nih prijelaza koji se na putovanju namjeravaju prije?i.

Primjerice, osnovni set ATA karneta za odlazak u jednu zemlju s kojom Hrvatska (Europska Unija) izravno grani?i (nema tranzitnih zemalja) ima osam listova, odnosno, njegova je cijena 40,00 kn.

Cijena kompleta s tranzitnim listovima (npr. Makedonija) jest 65,00 kn.

CIJENA OVJERE ATA karneta  

Za vrijednost robe do 50.000 kn po ATA karnetu

  • ?lanice HGK (d.d., d.o.o., j.d.o.o.)                                       300,00 kn
  • ne?lanice (obrti, fizi?ke osobe, udruge, društva)            400,00 kn

Za vrijednost robe iznad 50.000 kn po ATA karnetu

  • ?lanice HGK  (d.d., d.o.o., j.d.o.o.)                                 0,7 % vrijednosti robe
  • ne?lanice (obrti, fizi?ke osobe, udruge, društva)           1 % vrijednosti robe


Troškovi karneta razli?iti su za svaku zemlju. Utvr?uju se prema vrijednosti robe, broju zemalja koje se namjeravaju posjetiti, plus troškovi osiguranja i drugih usluga. Troškovi ?e uvijek predstavljati zanemariv dio u odnosu na vrijednost robe koja je navedena u karnetu.

U cijenu ATA karneta uklju?en je trošak doprinosa Me?unarodnoj trgova?koj komori u Parizu u visini od  4 € te garancija Hrvatske gospodarske komore kao ?lanice ATA garantnog lanca.

NA?INI PLA?ANJA . nalogom za pla?anje na IBAN HGK

  • IBAN HR1423400091100241295
  • poziv na broj odobrenja: 05 3040208-833
  • opis pla?anja: ATA karnet
  • primatelj: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站