Odjel za bankarstvo, osiguranje i druge financijske institucije, pokriva podru?je financijskog posredovanja s osnovnim ciljem zastupanja i promicanja interesa ?lanica (banaka, stambenih štedionica, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, društva za zastupanje u osiguranju te drugih financijskih institucija).

Osnovne aktivnosti:

  • Pra?enje stanja u podru?ju bankarstva i osiguranja;
  • Organiziranje i aktivno pripremanje sjednica te briga za realizaciju zaklju?aka kao i sve ostale aktivnosti vezane uz rad strukovna udru?enja;
  • Zastupanje, uskla?ivanje, zaštita i promocija zajedni?kih interesa ?lanica;
  • Pra?enje zakonske regulative s podru?ja bankarstva i osiguranja, objedinjavanje stajališta ?lanica o pojedinim propisima te proslje?ivanje istih tijelima dr?avne uprave u cilju donošenja, izmjene i primjene propisa (Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ured za sprje?avanje pranja novca, REGOS, FINA, ministarstva);
  • Iniciranje i pra?enje realizacije pojedinih projekata od interesa za ?lanice;
  • Prikupljanje i obrada podataka o karti?nom poslovanju u Hrvatskoj;
  • Suradnja s me?unarodnim financijskim institucijama te promocija hrvatskog financijskog sektora u inozemstvu;
  • Sudjelovanje u radu: Komisije za bankarsku tehniku i praksu Me?unarodne trgova?ke komore u Parizu i Odbora za financije Eurochambresa;
  • Organiziranje stru?nih savjetovanja i seminara s podru?ja financijskog posredovanja;

U Odjelu se mogu dobiti razli?ite informacije iz podru?ja bankarstva i osiguranja, uklju?uju?i adresare financijskih institucija.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站