Obavijest poduzetnicima o mjerama pla?anja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Objavljeno: 24. 03. 2020. , A?urirano: 07. 04. 2020.

Poduzetnici, ako vam posebne okolnosti utje?u na poslovanje, radi odr?avanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadr?avanja zaposlenosti, mo?ete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodu pla?anja zbog posebnih okolnosti. Više informacija o uvjetima i na?inu podnošenja zahtjeva mo?ete prona?i ovdje.

Naj?eš?a pitanja vezana uz odgodu pla?anja poreza i poreznih obveza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19)

Porezne informacije vezane uz izvanredno stanje izazvano širenjem virusa COVID-19 mo?ete prona?i na mre?nim stranicama Porezne uprave ovdje, a odgovore na naj?eš?e postavljena pitanja mo?ete prona?i ovdje.

U Narodnim novinama br. 35/20 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Op?eg poreznog zakona kojim se regulira provedba postupka pla?anja poreza u posebnim okolnostima.

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OP?EG POREZNOG ZAKONA

PROVEDBA POSTUPKA PLA?ANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

Op?a odredba

?lanak 71.a

Sukladno ?lanku 107.a Zakona za potrebe pla?anja poreza u posebnim okolnostima, ovim dijelom Pravilnika odre?uje se što se smatra dospjelom poreznom obvezom, tko se smatra podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera pla?anja poreza, pokazatelje nemogu?nosti pla?anja dospjelih poreznih obveza, na?in podnošenja zahtjeva, mjere pla?anja poreza te ostale odredbe.

Dospjela porezna obveza

?lanak 71.b

(1) Poreznom obvezom smatra se obveza poreza i drugih javnih davanja iz ?lanka 2. Zakona, izuzev carina i trošarina, koju utvr?uju porezna tijela iz ?lanka 3. Zakona.

(2) Dospjelom poreznom obvezom iz stavka 1. ovoga ?lanka smatra se svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ?lanka 107.a Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga ?lanka, dospjelom porezom obvezom poreza na dodanu vrijednost smatra se svaka obveza koja dospijeva u roku iz stavka 2. ovoga ?lanka, po?evši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu ?lanka 107.a Zakona.

(4) Ako posebne okolnosti potraju du?e, rok iz stavaka 2. i 3. ovoga ?lanka mo?e se produ?iti za tri mjeseca.

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera pla?anja poreza

?lanak 71.c

(1) Podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera pla?anja poreza smatra se poduzetnik iz ?lanka 44. stavka 1. Zakona koji u?ini vjerojatnim da nije u mogu?nosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog nepla?enog poreznog duga.

(2) Iznimno, podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga ?lanka za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost mo?e biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu ve?em od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvr?uje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

(3) Prema stavku 1. ovoga ?lanka, smatrat ?e se da nema dospjelog nenapla?enog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka sukladno ?lanku 170. stavku 3. Zakona.

Pokazatelji nemogu?nosti pla?anja dospjelih poreznih obveza

?lanak 71.d

(1) Smatrat ?e se da podnositelj zahtjeva iz ?lanka 71.c ovoga Pravilnika nije u mogu?nosti platiti dospjele porezne obveze:

– ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere pla?anja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili

– ako u?ini vjerojatnim da ?e mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(2) Uz ispunjenje pokazatelja iz stavka 1. ovoga ?lanka, podnositelj zahtjeva iz ?lanka 71.c stavka 2. ovoga Pravilnika treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih ra?una koji nisu napla?eni i/ili druge pokazatelje koji mu utje?u na likvidnost.

Podnošenje zahtjeva za korištenje mjera pla?anja poreza

?lanak 71.e

(1) Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera pla?anja poreza podnosi pisani i obrazlo?eni zahtjev nadle?nom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.

(2) U zahtjevu se navode ?injenice temeljem kojih ?e porezno tijelo mo?i ocijeniti je li podnositelj zahtjeva u?inio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogu?nosti pla?anja dospjelih poreznih obveza iz ?lanka 71.d ovoga Pravilnika.

(3) Pisanim i obrazlo?enim zahtjevom smatrat ?e se zahtjevi podneseni poreznom tijelu elektroni?kim putem koji se podnose putem sustava ePorezna, a iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti na drugi na?in koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mre?noj stranici.

Odlu?ivanje o zahtjevu za korištenje mjera pla?anja poreza

?lanak 71.f

(1) O zahtjevu iz ?lanka 71.e ovoga Pravilnika, porezno tijelo ?e odlu?iti u jednostavnom i ?urnom postupku te o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva na primjeren na?in.

(2) U uvjetima posebnih okolnosti, primjerenim na?inom iz stavka 1. ovoga ?lanka ?e se, u pravilu, smatrati obavijest elektroni?kim putem.

Mjere pla?anja poreza

?lanak 71.g

(1) Na temelju osnovanih zahtjeva iz ?lanka 71.f ovoga Pravilnika, za dospjele porezne obveze odobrit ?e se odgoda pla?anja bez obra?una kamata.

(2) Odgoda pla?anja iz stavka 1. ovoga ?lanka odobrava se na rok od tri mjeseca ra?unaju?i od zakonom propisanog dana dospije?a svake pojedine porezne obveze.

(3) U slu?aju produljenja roka sukladno ?lanku 71.b stavku 4. ovoga Pravilnika, mo?e se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za ve? odgo?ene porezne obveze te proširiti obuhvat odgo?enih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obra?una kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazlo?eni zahtjev.

Obro?na otplata odgo?enih poreznih obveza

?lanak 71.h

(1) Podnositelj zahtjeva koji nije u mogu?nosti platiti odgo?enu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgo?enom dospije?u, mo?e podnijeti zahtjev za obro?nom otplatom, bez obra?una kamata.

(2) Obro?na otplata iz stavka 1. ovoga ?lanka mo?e se odobriti u mjese?nim obrocima, a najdu?e na 24 mjeseca.

(3) Pisani i obrazlo?eni zahtjev za obro?nu otplatu odgo?ene dospjele porezne obveze mo?e se podnijeti u roku od pet dana od dana dospije?a obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogu?nosti platiti.

(4) U zahtjevu za obro?nu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgo?enih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri ?emu mo?e odabrati jednu od sljede?ih mogu?nosti:

– obro?na otplata samo za dospjelu odgo?enu obvezu, pri ?emu odobrenje zahtjeva isklju?uje mogu?nost odobravanja obro?ne otplate za odgo?ene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili

– obro?na otplata za sve odgo?ene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slu?aju nedospjele odgo?ene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obro?na otplata za njihovo pla?anje, umjesto daljnje odgode.

(5) U slu?aju nepoštivanja rokova pla?anja poreznih obveza za koje je odobrena obro?na otplata, ista ?e se ukinuti.

Naknadno postupanje poreznog tijela prema podnositelju zahtjeva kojemu su odobrene mjere pla?anja poreza

?lanak 71.i

(1) Porezno tijelo mo?e izvršiti naknadnu provjeru ?injenica navedenih u zahtjevu koji podnositelj zahtjeva podnosi sukladno ovom dijelu Pravilnika, a temeljem kojih je odobrena mjera pla?anja poreza.

(2) Ako porezno tijelo naknadno utvrdi kako nije u?injeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru pla?anja poreza, odredit ?e prestanak va?enja mjere pla?anja poreza pri ?emu porezne obveze dospijevaju sukladno posebnim propisima.

(3) Ako porezno tijelo naknadno utvrdi da je podnositelj zahtjeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

– la?no prikazao ?injenice kojima je obrazlagao zahtjeve i/ili

– postupao protivno poreznim propisima i/ili

– zloupotrijebio mjere pla?anja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi

obavijestit ?e podnositelja zahtjeva o neispunjenju pokazatelja nemogu?nosti pla?anja dospjelih poreznih obveza te ?e za porezne obveze za koje je bila odobrena mjera pla?anja poreza obra?unati i zadu?iti zakonsku zateznu kamatu.

(4) Na redoslijed podmirenja obveza iz stavka 3. ovoga ?lanka primijenit ?e se ?lanak 128. Zakona.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站