Vrijeme odr?avanja: 14.06.2019.

Financiranje zaokreta prema OIE bit ?e najve?i izazov

Objavljeno: 14. 06. 2019. , A?urirano: 14. 06. 2019.

„Prijedlog nove energetske strategije predstavlja veliki korak prema ostvarenju kona?ne vizije niskouglji?nog gospodarstva i društva, i njome bismo trebali otvoriti put prema novom razdoblju energetske politike“, rekla je direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore Marija Š?ulac Domac na otvaranju konferencije Nova energetska strategija i odr?ivo financiranje.

Marija Š?ulac Domac (1).jpgDirektorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Marija Š?ulac Domac; Izvor: HGK

 

“Hrvatska je 2017. imala udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji od 27,3 posto, dok je prosjek EU iznosio 17, posto, no ti dobri pokazatelji nas ne smiju zadovoljiti i uspavati. Prema procjenama Europske komisije potrebno je oko 180 milijardi eura ulaganja godišnje kako bi se ostvarili ciljevi zacrtani Pariškim sporazumom. Novom Strategijom se u Hrvatskoj predvi?aju ulaganja izme?u 380 i 460 milijardi kuna u razdoblju od 2021.-2050., odnosno 12 do 15 milijardi kuna godišnje, najviše u energetsku obnovu zgrada i izgradnju zgrada nulte energije”, naglasila je Š?ulac Domac, dodavši da ?e financiranje promjena biti veliki izazov.

„Posljednja strategija energetike iz 2009. godine pokrivala je razdoblje do 2020. godine, no u me?uvremenu se naša geopoliti?ka situacija promijenila i došlo je vrijeme za novu strategiju“, istaknuo je Domagoj Valid?i?, pomo?nik ministra zaštite okoliša i energetike. “Ušli smo u EU i dobili priliku za kreiranje zajedni?ke europske energetske politike. Došlo je do stvaranja energetske unije kojoj je cilj stvoriti okvir za sigurnu energiju, a potpisom na Pariški sporazum krenuli smo u borbu protiv globalnog zatopljenja. Energetska strategija nam mora postati ?vrsti oslonac za osiguranje energetske neovisnosti, integraciju energetskih sustava s onima Europske unije, ali i pra?enje odr?ivog razvoja uz smanjivanje emisije stakleni?kih plinova”, naglasio je Valid?i?.

Zamjenica predsjednika Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Strategije energetskog razvoja RH, Barbara Dori?, je istaknula da se okre?emo sna?nijem poticanju korištenja alternativnih goriva. “LNG se promi?e kao energent prema direktivi o korištenju energenata u prometu. U slijede?ih desetak godina nam je ?elja da se na svakih 400 kilometara osigura mjesto za opskrbu i distribuciju ukapljenog prirodnog plina i za pomorski i ?eljezni?ki promet”, kazala je Dori?.

Ivan Andro?ec iz Sektora za strategiju i razvoj u HEP-u je rekao da moramo o?uvati portfelj proizvodnje u hidroelektranama, a na nekima i pove?ati kapacitete te tako dobiti do 16 MW dodatne snage. „Ostatak potreba obnovljive energije moramo osigurati kroz izgradnju novih solarnih, hidro i vjetroelektrana. Tome treba dodati i projekte visokou?inkovite kogeneracije, poput projekta kojeg radimo u Zagrebu i koji ima u?inkovitost ve?u od 90 posto. Tako ?emo osigurati ukupno novih 1500 MW elektri?ne energije”, zaklju?uje Andro?ec.

Najve?i izazov za provo?enje strategije bit ?e njeno odr?ivo financiranje rekla je Vedrana Jeluši? Kaši?, partnerica u Deloitteu Hrvatska, na panelu posve?eno upravo toj temi. “Ova Strategija ne ograni?ava investicije iz razli?itih izvora. Moramo raditi na modelima koji poti?u uklju?ivanje privatnog sektora kako bi se rasteretile jedinice lokalne samouprave u dizanju kredita”, izjavila je Jeluši? Kaši?.

Ravnatelj Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske Julije Domac isti?e kako u strategiji postoji poglavlje namijenjeno financiranju no ono je le?erno napisano, s EU fondovima kao glavnim izvorom novca i bez konkretnih brojki. “Ovaj dokument zato ne mo?e biti od pomo?i u programiranju EU fondova, a u njemu nema niti drugih izvora financiranja poput privatnih, javno-privatnih partnerstava i drugih ulaga?a spremnih za ulaganje u energetiku”, isti?e Domac.

Gordan Kuvek, direktor Sektora kreditiranja HBOR-a, je naglasio kako preko komercijalnih banaka financiraju i energetske projekte. “Zauzimat ?emo va?nu ulogu u toj pri?i. Financijski instrumenti su uglavnom namijenjeni izravnom financiranju jedinica lokalne samouprave i energetsku u?inkovitost javnih zgrada za koje je interes ve?i od o?ekivanog. Tra?i se preko 300 milijuna kuna, a na raspolaganju nam je 190 milijuna”, isti?e Kuvek. 

Nacrt prijedloga strategije nalazi se na javnom savjetovanju do 20. lipnja. A panel rasprave s ove konferencije poslu?it ?e za izradu mišljenja ?lanica Hrvatske gospodarske komore, koje ?e se uputiti na savjetovanje.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站