Vrijeme odr?avanja: 31.01.2020.

Objavljeno: 03. 02. 2020. , A?urirano: 03. 02. 2020.

?upan Bjelovarsko-bilogorske ?upanije Damir Bajs i njegov zamjenik Neven Ali? upoznali su 31. sije?nja predstavnike Strukovne grupe graditeljstva i industrije gra?evinskog materijala ?K Bjelovar kao i predstavnike Ceha graditelja obrtni?ke komore Bjelovarsko-bilogorske ?upanije s novim gra?evinskim radovima energetske obnove školskih objekata planiranima za ovu godinu na podru?ju ?upanije, te poslovnim prilikama koje ?e se otvoriti za doma?e gra?evinare kada javni natje?aji za te radove budu objavljeni.

?upanijski obrtnici i tvrtke iz gra?evinskog sektora ?e odr?ati sastanke o organiziranom nastupu na javnim natje?ajima za radove na školskim objektima, a po potrebi i udru?ivanju u zajednice ponuditelja. Na sastanku je dogovoreno da ?e gra?evinari obrtnici nuditi poslove manje vrijednosti i opsega radova (prema realnim izvedbenim kapacitetima gra?evinskih obrta), a gra?evinske tvrtke koje su bolje opremljene gra?evinskom mehanizacijom i imaju ve?i broj radnika natjecat ?e se za radove ve?e vrijednosti.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站