Vrijeme odr?avanja: 23.08.2019. - 24.08.2019.

Objavljeno: 26. 08. 2019. , A?urirano: 26. 08. 2019.

Na 6. Me?unarodnom festivalu pršuta u Drnišu, koji se odr?ava 23. i 24. kolovoza, titulu šampiona odnio je pršut Smjeli iz Dugopolja.  Me?unarodni festival pršuta na drniškoj Poljani tijekom dva dana okuplja zaljubljenike u gastronomiju Dalmatinske zagore i izlaga?e iz Hrvatske i regije.

„Iako trenutna proizvodnja pršuta ne podmiruje ni 50 posto potreba doma?eg tr?išta, ohrabruje ?injenica da se u posljednjih pet godina u nove pogone za proizvodnju pršuta s najnovijom tehnologijom investiralo preko 150 milijuna kuna,“ rekao je potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kova?evi? povodom ju?erašnjega sve?anog otvorenja manifestacije.

Kova?evi? isti?e da je pršut i klju? turizma kakvome te?imo, dodane vrijednosti i za goste s ve?om kupovnom mo?i. Naime, gosti tra?e autenti?an do?ivljaj i upoznavanje na?ina ?ivota i tradicije kroz enogastro ponudu, a proizvodi sa zaštitom zemljopisnog podrijetla na tr?ištu mogu posti?i i dvostruko ve?u cijenu.

Hrvatska je ina?e na razini EU oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom izvornosti zaštitila ?ak 21 tradicionalni autohtoni proizvod, a me?u njima i ?etiri hrvatska pršuta. 

„Vjerujemo da ?e proizvo?a?i pršuta, posebno veliki, kroz sustav kooperacija kvalitetnije organizirati sirovinsku proizvodnju i da ?emo u budu?nosti potrebe naše industrije podmirivati iz vlastitoga svinjogojskog uzgoja. Dobra sirovina je uz standardnu tehnologiju proizvodnje klju?ni preduvjet za vrhunsku kvalitetu pršuta,“ naglasio je Kova?evi?.

Organizatori festivala su Turisti?ka zajednica Grada Drniša s Gradom Drnišem i Udrugom proizvo?a?a drniškog pršuta. Cilj je poticanje proizvodnje te promocija autohtonih i tradicionalnih proizvoda, rukotvorina koje se temelje na tradiciji i izvornosti, ostalog kulturnog i tradicionalnog sadr?aja te razvoj i promocija ukupne turisti?ke ponude grada Drniša s naglaskom na gastronomiju. Naime, uz pršutare, kojima ?e se dodijeliti nagrade i priznanja, na festivalu se predstavljaju i proizvo?a?i sira, vina, meda te ostalih doma?ih proizvoda.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站