Objavljeno: 07. 04. 2020. , A?urirano: 22. 04. 2020.

1. TKO MO?E PODNIJETI ZAHTJEV ZA ODGODU PLA?ANJA ZBOG POSEBNIH OKOLNOSTI?

Tvrtke kojima posebne okolnosti utje?u na poslovanje radi odr?avanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadr?avanja zaposlenosti mogu Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodu pla?anja zbog posebnih okolnosti:

Zahtjev

Za odgodu svih poreznih obveza, kojima se osim poreza podrazmijevaju i ostala davanja u nadle?nosti Porezne uprave (doprinosi, ?lanarine i sli?no) podnosi se jedan Zahtjev.

 

2. KOJI SU PREDUVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODGODU PLA?ANJA ZBOG POSBNIH OKOLNOSTI?

Tvrtka / porezni obveznik na dan podnošenja Zahtjeva mora biti uredan porezni obveznik, što zna?i da moraju biti podnesene sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze.

U Zahtjevu se moraju dokazati pokazatelji nemogu?nosti pla?anja poreza, što se u?ini tako da se ili napišu podaci o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili da se opiše i obrazlo?i u bitnome zašto se o?ekuje pad prometa u naredna tri mjeseca. 

U slu?aju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, tvrtki / poreznom obvezniku javit ?e se nadle?ni slu?benik Porezne uprave.

 

3. KAKO SE MO?E PODNIJETI ZAHTJEV ZA ODGODU PLA?ANJA ZBOG POSEBNIH OKOLNOSTI?

Zahtjev je mogu?e podnijeti Poreznoj upravi: 

  • putem sustava ePorezna – obvezan na?in za sve korisnike ePorezne. 

Ako niste korisnici sustava ePorezne, omogu?ene su sljede?e opcije u ovim posebnim uvjetima: 

  • putem obrasca Pišite nam – biraju?i temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom pla?anja, pri ?emu je mogu?e popuniti i prilo?iti obrazac. Napominjemo da ako obrazac nije mogu?e potpisati pa prilo?iti, prihvatit ?e se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedene u Zahtjevu i po potrebi u e-mailu 
  • samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na na?in naveden po to?kama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatra?iti usmeno podnošenje Zahtjeva. 

 

4. HO?E LI PODNOSITELJI ZAHTJEVA BITI OBAVIJEŠTENI O PRIHVATU/ODBIJANJU ZAHTJEVA?

Porezna uprava obavijestit ?e podnositelja zahtjeva e-mailom ili na drugi primjeren na?in o osnovanosti njegova zahtjeva.

 

5. KOJE SU OBVEZE PODNOSITELJA ZAHTJEVA NAKON ŠTO JE ZAHTJEV ODOBREN?

Ako je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti, do 20. lipnja 2020. na temelju prijava koje podonositelj zahtjeva podnosi ili zadu?enja na porezno-knjigovodstvenim karticama, odgodit ?e se za 3 mjeseca. 

Prihvatom Zahtjeva, ostaje obveza podnositelja zahtjeva da sve porezne prijave podnosi u rokovima kako je to ure?eno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava ?e na temelju tako podnesenih prijava i u?injenih zadu?enja zadu?ivati odgodu.

 

6. TKO IMA PRAVO NA ODGODU PLA?ANJA PDV-a? 

Pravo na odgodu poreznih obveza nije mogu?e posti?i za PDV za 2. mjesec koji se podnosio do 20. o?ujka, koji dospijeva do 31. o?ujka. Pravo na odgodu PDV-a imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 milijuna kuna, pod uvjetom da porez obra?unavaju prema izdanim ra?unima. Porezna uprava ?e se, po potrebi, po dospije?u PDV-a za 3. mjesec te naredne mjesece javiti podnositelju zahtjeva radi utvr?enja je li PDV po izdanim ra?unima pla?en.

 

7. ŠTO AKO NAKON DOSPIJE?A PRVE ODGODE IPAK NE?U MO?I PODMIRITI SVOJU OBVEZU? 

Ako po dospije?u prve odgo?ene obveze ne?ete mo?i namiriti poreznu obvezu, mo?i ?ete podnijeti Zahtjev za obro?nu otplatu. 

Porezna uprava omogu?it ?e svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan na?in, podnošenjem jednog Zahtjeva, ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza.

 

8. MO?E LI POREZNI OBVEZNIK KOJI IMA REPROGRAMIRANE POREZNE OBVEZE PODNIJETI ZAHTJEV ZA ODGODU DOSPIJELIH POREZNIH OBVEZA U POSBNIM OKOLNOSTIMA PROGLAŠENE EPIDEMIJE Covid-19?

Postojanje ranije sklopljenog upravnog ugovora, predste?aja i sli?no, nije zapreka za odgodu pla?anja pod uvjetom da su ve? dospjele obveze po anuitetnom planu podmirene i da na poreznoj knjigovodstvenoj kartici nema dospjelog poreznog duga ve?eg od 200,00 kuna u trenutku podnošenja zahtjeva. 

Sve obveze po anuitetnim planovima koje po ranijim upravnim ugovorima dospijevaju nakon podnošenja zahtjeva za odgodu (ako se odgoda odobri) tako?er ?e biti odgo?ene na rok od 3 mjeseca. Za obveze PDV-a to vrijedi samo ako su ispunjeni uvjeti iz ?lanka 71.c, stavka 2. Pravilnika.

 

9. MO?E LI SE SKLOPITI UPRAVNI UGOVOR ZA OBVEZE KOJE NISU PREDMET KORIŠTENJA MJERA PLA?ANJA POREZA?

Upravni ugovor mo?e se sklopiti za obveze koje nisu predmet korištenja mjera pla?anja poreza. Ugovor se sklapa pod uvjetima i na na?in propisan ?lancima 101. do 103. OPZ-a. 

Ako porezni obveznik ima dug koji još nije obuhva?en postupcima naplate prije podnošenja zahtjeva, mo?e pri?i sklapanju upravnog ugovora te na taj na?in osigurati ispunjenje uvjeta za mjere pla?anja poreza odnosno za odgodu dospjelih poreznih obveza.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站