Osnovne aktivnosti Odsjeka za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Komore Zagreb vezane su za podru?je Grada Zagreba i Zagreba?ke ?upanije i to:
 
- pra?enje stanja u podru?ju financijskog tr?išta i tr?išta kapitala,
- pru?anje razli?itih informacija iz podru?ja bankarstva i osiguranja, uklju?uju?i adresare financijskih institucija,
- pra?enje i analize osnovnih makroekonomskih pokazatelja te ukupne društveno-ekonomske situacije,
- pra?enje zakonske regulative,
- zastupanje, uskla?ivanje, zaštita i promocija zajedni?kih interesa ?lanica,
- pru?anje statisti?kih informacija o uvozu i izvozu,
- iniciranje i pra?enje realizacije pojedinih projekata od interesa za ?lanice.
 
Odsjek kao jedan od osnovnih zadataka ima i pru?anje odgovora na upite vezane uz poslovno-informacijski servis HGK Registar poslovnih subjekata
 
Na temelju podataka Dr?avnog zavoda za statistiku Odsjek tako?er izra?uje statisti?ka izvješ?a prema podacima o izvozu ili uvozu proizvoda i to po odre?enim šiframa Carinske tarife, zemljama namjene i sli?no.
 
Odsjek tako?er priprema i daje specifi?ne informacije koje se izra?uju u suradnji sa sektorima i odjelima u Središnjici HGK te vanjskim institucijama te sudjeluje u organiziranju stru?nih savjetovanja i seminara u okviru podru?ja svojeg djelovanja u Komori Zagreb.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站