Poziv malim i srednjim poduze?ima na suradnju

Objavljeno: 02. 08. 2019. , A?urirano: 10. 09. 2019.

U sklopu OIS-AIR Proof of Concept poziva poti?e se suradnja izme?u malih i srednjih poduzetnika s istra?iva?ima iz Jadranko-jonske regije. Provedena je prva faza Proof of Concept poziva koja je uklju?ivala prikupljanje prijedloga istra?iva?kih projekata. U sklopu druge faze, pozivaju se mala i srednja poduze?a da pregledaju pristigle prijedloge i prona?u onaj na kojem bi ?eljeli sura?ivati s istra?iva?ima na razvijanju odabrane inovativne ideje.

Realizacija deset inovacijskih projekata koje zajedno razvijaju istra?iva?i (vlasnici tehnologije) i mala i srednja poduze?a Jadransko-jonske regije bit ?e potpomognuta pru?anjem vau?era za inovacije u vrijednosti od 18.500 eura po projektu. Cilj vau?era je pru?anje financijske potpore uspješnom prijenosu dobrog istra?ivanja u dobro poslovanje i promicanje transnacionalne suradnje na podru?ju inovacija u Jadransko-jonskoj regiji.

Istra?iva?i iz regije ve? su predlo?ili svoje tehnologije iz podru?ja Agro-bioekonomija, Transport i mobilnost te Energija i okoliš u sklopu prve faze Proof of Concept poziva za prikupljanje ideja. Ukupno je prikupljeno stotinu istra?iva?kih prijedloga koji su dostupni na uvid zainteresiranim malim i srednjim poduze?ima na platformi OIS-AIR INNOVAIR. Sljede?i je korak uskla?ivanje i prikupljanje izra?enih interesa za daljnji razvoj tehnologija kandidata zajedni?kim primijenjenim istra?iva?kim projektom. Na pozivu za projekte koji ?e biti otvoren do 30. rujna mogu sudjelovati samo kandidati s rezultatima ili tehnologijama za koji su mala i srednja poduze?a iskazala interes.
OIS-AIR logo.jpg

Odabrani inovacijski projekti transformirat ?e rane faze tehnologija i patenata sa sveu?ilišta i istra?iva?kih instituta u komercijalne aplikacije, zajedni?kim razvojem prototipa / testiranja s etabliranim malim i srednjim poduze?ima.

Kako bi se prijavili, i istra?iva?i i mala i srednja poduze?a moraju biti registrirani na platformi OIS-AIR INNOVAIR koja podupire interakciju izme?u poduze?a i istra?iva?a Jadransko-jonske regije.

Kratak opis tehnologija kandidata objavljen je na platformi INNOVAIR (obrada je u tijeku), dok više informacija o prijavi zajedni?kih projekata, kriterijima za dodjelu vau?era za inovacije i prihvatljivim troškovima mo?ete prona?i na ovoj poveznici.

Transnacionalne prijave na Proof of Concept poziv ostvarit ?e dodatne bodove kako bi se potaknula  prekograni?na inovacijska mre?a na Jadransko-jonskom podru?ju.

Projekt „OIS-AIR – Otvoreni inovacijski sustavi Jadransko-jonske regije“ financira se iz programa EU Interreg ADRION. Partneri na projektu su: AREA Science Park iz Trsta, Tehnološki park Ljubljana, Hrvatska gospodarska komora, Nau?no-tehnološki park Beograd, Center for Research and Technology Hellas iz Gr?ke, Sveu?ilište u Basilicati iz Italije i Ministarstvo financija i ekonomije Albanije.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站