inovacije

Baza inovacija i inovatora

Inovacija je primjena nove i pobolj?ane ideje, postupka, dobra, usluge ili procesa koja donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni. U dana?nje je vrijeme inovativnost uvjet razvoja i opstanka na sve globalnijem tr?i?tu, pa se poduzetni?tvo i definira kao trajno nastojanje da se tra?enjem inovacija i njihovom komercijalizacijom ostvari profit. HGK donosi Bazu inovacija i inovatora, koju je inicirala ?upanijska komora Rijeka prikupiv?i inovacije sa svojeg podru?ja, da bi pomogla inovatorima, ali i tvrtkama koje ?e te inovacije koristiti za svoj napredak. Primorsko-goranska ?upanija je sufinancirala izradu Baze i sudjelovala u dostavi podataka o inovatorima.

Inovacije su u Bazi klasificirane prema podru?jima primjene:

 • Poljoprivreda i prehrana
 • Brodogradnja i pomorstvo
 • Elektrotehnika i elektronika
 • Graditeljstvo i opremanje objekata
 • Informatika i telekomunikacije
 • Medicina i farmaceutika
 • Strojarstvo
 • Energetika
 • Transport
 • Voda i ekologija
 • Dizajn
 • Ostalo

Prikaz:

{{ gridDataCount }} podataka