Objavljeno: 16. 03. 2020. , A?urirano: 29. 05. 2020.

EUROPSKA KOMISIJA

Europska komisija na svojoj stranici, objavljuje transportne mjere i ograni?enja u prijevozu po zemljama, koje se redovito a?uriraju, kako bi se omogu?io nesmetani prijevoz i protok nu?nih proizvoda.

27. svibnja objavljena je Uredba (EU) 2020/698 u Slu?benom listu EU-a. Uredba utvr?uje posebne i privremene mjere koje se odnose na obnavljanje ili produljenje odre?enih potvrda, dozvola i odobrenja te odga?anje odre?enih periodi?nih provjera i periodi?nog osposobljavanja u podru?ju prometnog zakonodavstva. Što se ti?e cestovnog prijevoza, sljede?i propisi i direktive mogli bi biti podlo?ni privremenim promjenama:

Direktiva 2003/59 / EZ o po?etnoj kvalifikaciji i periodi?nom osposobljavanju voza?a
Direktiva 2006/126 / EZ o voza?kim dozvolama
Uredba 165/2014 / EU o tahografima u cestovnom prometu
Direktiva 2014/45 / EU o povremenim testovima tehni?ke ispravnosti za motorna vozila i prikolice
Uredba (EZ) 1071/2009 o pristupu profesiji
Uredba (EZ) 1072/2009 o pristupu tr?ištu cestovnog prevoza robe
Uredba (EZ) 1073/2009 o pristupu tr?ištu trenera i autobusa
Uredba stupa na snagu 4. lipnja 2020. Me?utim, ?lanak 3. stavak 4., ?lanak 4. stavak 6., ?lanak 5. stavak 5., ?lanak 7. stavak 5., ?lanak 8. stavak 5. i ?lanak 11. stavak 5. primjenjuju se od 28. Svibnja 2020. godine.

Izvor: Europska unija

Ograni?ena primjena Uredbe (EZ) br. 561/2006., koja regulira vrijeme vo?nje i odmora za prijevoznike.
Zbog izvanredne situacije i utjecaja COVID-19 na prijevoznike i protok roba, Uredba (EZ) br. 561/2006, kojom je regulirano vrijeme vo?nje i odmora privremeno je stavljena izvan snage ili se ograni?eno primjenjuje u ve?em broju ?lanica i ne?lanica EU.
A?urirani pregled privremenih iznimki u primjeni navedene regulative koje su odobrile dr?ave ?lanice EU i dr?ave koje nisu ?lanice EU zbog epidemije COVID-19 i aktualne informacije dostupne su na ovoj STRANICI

Komisija je 23. o?ujka izdala nove prakti?ne savjete o tome kako implementirati svoje smjernice za upravljanje granicama, kako bi se teretni promet neometano obavljao u EU tijekom COVID-19 pandemije. Kako bi se osiguralo da lanci opskrbe širom EU-a i dalje funkcioniraju, od dr?ava ?lanica se tra?i da bez odlaganja imenuju sve relevantne unutarnje grani?ne prijelaze na transeuropskoj prometnoj mre?i (TEN-T) grani?nim prijelazima zelene rute (Green lines). Grani?ni prijelazi zelene rute trebaju biti otvoreni za sva teretna vozila, bez obzira na robu koju prevoze. Prelazak granice, uklju?uju?i bilo kakve preglede i zdravstveni pregled, ne bi trebao trajati više od 15 minuta. Karta mre?e dostupna je OVDJE (.pdf).

Komunikacija Komisije o uvo?enju zelenih ruta u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga na hrvatskom jeziku dostupna na OVDJE (.pdf), dok je više informacija dostupno na ovoj STRANICI
Pra?enje vremena potrebnog za prelazak pojedinih grani?nih prijelaza mogu?e je putem INTERAKTIVNE MAPE.

U vezi sa komunikacijama o upravljanju granicama i zelenim rutama (Green lines), EK je 3. travnja objavila još jedno priop?enje s posebnim smjernicama i pojašnjenjima uvjeta kretanja radnika (uklju?uju?i prijevoznike) unutar EU tijekom pandemije te pozivaju dr?ave ?lanice da samozaposlene osobe (obrtnike) u navedenim kriti?nim zanimanjima tretiraju prema smjernicama dostupnima NA HRVATSKOM (.pdf).

EK poziva dr?ave ?lanice da uspostave posebne brze postupke na grani?nim prijelazima kako bi se osigurao nesmetan prolazak navedenih radnika.

Tako?er, zdravstveni pregledi za pograni?ne i upu?ene radnike moraju se provoditi pod istim uvjetima kao i za dr?avljane tih zanimanja. Dr?ave ?lanice bi trebale koordinirati aktivnosti, kako bi se zdravstveni pregledi provodili jednom, prije ili poslije granice, ovisno o raspolo?ivoj infrastrukturi, kako bi se osigurala proto?nost prometa i smanjila zadr?avanja. Zdravstveni pregled ne bi trebao nalagati radnicima da napuštaju vozila, a u na?elu bi se trebao temeljiti na elektroni?kom mjerenju tjelesne temperature koje se ne smije provoditi više od tri puta dnevno.
Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en .

ALBANIJA

Od 22.3. zra?na luka Tirana obustavlja sve letove za Njema?ku, Švicarsku, Austriju i Ma?arsku. Me?unarodni i doma?i prijevoz putnika zabranjen je. Prijevoz robe i sanitetskog materijala izuzetan je od isporuke prije odobrenja.

Izvor: Republic of Albania, Ministry for Europe and Foreign Affairs

AUSTRIJA

Ograni?enja na granicama:
1. Ulazak u Austriju (op?enita pravila):
-Austrija je ponovno privremeno uvela grani?nu kontrolu. Ove mjere vrijede do 07.05. (za granice sa Slova?kom i ?eškom), odnosno do 31.05. (za granice sa Njema?kom, Italijom, Švicarskom, Lihtenštajnom) odnosno 11.11. (za granice sa Ma?arskom i Slovenijom).
Osobe iz sljede?ih susjednih zemalja - Italije, Švicarske, Lihtenštajna, Njema?ke, Ma?arske, Slovenije, Slova?ke i ?eške - koje ?ele u?i u Austriju moraju predstaviti lije?ni?ku potvrdu: https://www.wko.at/service/II_87_2020_Anlage_A.pdf  koja se mo?e ispuniti na njema?kom, engleskom ili talijanskom jeziku koja dokazuje da je njihov test za SARS-CoV-2 negativan. Medicinsko uvjerenje ne smije biti starije od ?etiri dana u trenutku ulaska, u protivnom, vlasti mogu odbiti ulazak.
Ovaj se propis primjenjuje do 31.05., a teretni promet i prigradski promet radi odlaska na rad (pograni?ni radnici) su izuzeti.
Zdravstveni pregledi obavljaju se na svim grani?nim prijelazima.
2. Austrija-Italija:
-Austrija je ponovno uvela privremene grani?ne kontrole na granicama s Italijom. Voza?i kamiona moraju pro?i slu?benu zdravstvenu provjeru prilikom ulaska u Austriju.
Na granici s Italijom zatvoreni su manji grani?ni prijelazi: https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/aktuelle_ausgabe/artikel/?id=4367730
Otvoreni grani?ni prijelazi su: Brenner, Sillian, Reschenpass i Thörl-Maglern. Promet se ovdje mo?e pratiti putem web kamera: https://www.asfinag.at/
3. Austrija-Njema?ka:
- Na austrijskoj strani se provodi grani?na kontrola na granici s Njema?kom od 19.03.2020. Osobe koje ulaze ili prolaze kroz Austriju du?ne pro?i medicinski pregled za sumnju na COVID-19 prije prelaska granice po nalogu zdravstvenih vlasti. Ovaj se medicinski pregled mo?e obaviti i za osobe koje prelaze granicu u svrhu prijevoza robe ili komercijalnog prijevoza ili za putovanje na posao.
4. Austrija-Švicarska:
-Teretni promet i pograni?ni putnici mogu pre?i švicarsku granicu i vratiti se u Austriju bez ograni?enja.
Na granici sa Švicarskom otvoreni su sljede?i grani?ni prijelazi:
Tirol - Pfunds (roba / putni?ki promet)
Vorarlberg - Mäder (roba / putni?ki promet)
Vorarlberg - Lustenau (roba / putni?ki promet)
Vorarlberg - Hohenems (roba / putni?ki promet)
Vorarlberg - Wohlfurt (promet roba)
5. Austrija-Ma?arska:
-Sljede?i grani?ni prijelazi dostupni su za me?unarodni promet robe (promet prema Ma?arskoj i iz nje):
a. Hegyeshalom / Nickelsdorf
b. Sopron / Klingenbach
c. Rábafüzes / Heiligenkreuz
-Isklju?ivo za bilateralni austro-ma?arski teretni promet (voza? mora biti dr?avljanin Ma?arske ili Austrije), dostupni su i sljede?i grani?ni prijelazi:
- Bucsu / Schachendorf
- Köszeg / Rattersdorf
- Kópháza / Deutschkreutz
Promet se mo?e pratiti putem web kamera ovdje: https://www.asfinag.at/traffic/webcams
i ovdje: https://www.utinform.hu/webkamerak/
6. Austrija-Slovenija:
-Od pono?i 18.3.2020. zatvoreni su mali grani?ni prijelazi izme?u Austrije i Slovenije.
Sljede?i grani?ni prijelazi i dalje su otvoreni za me?unarodni promet:
- Bonisdorf - Kuzma
- Mureck - Trate (5:00 - 21:00)
- Radlpaß - Radelj (5:00-21:00)
- Sicheldorf - Gederovci
- Spielfeld (Autobahn) - Šentilj
- Bad Radkersburg - Gornja Radgona
- Karawankentunnel (A11) - Karavanke (A2)
- Loibltunnel - Ljubelj (5:00 - 21:00)
- Lavamünd - Vi? (5:00-23: 00)
- Grablach - Holmec (5:00-08: 00 i 15:00-18:00)
- Teretni promet isklju?en je iz ograni?enja na obje strane i ve?im dijelom cirkulira bez problema.
7. Austrija-Slova?ka:
-Od 10. travnja Austrija uvodi grani?nu kontrolu sa Slova?kom. Nadalje, od 14.04., novi zahtjevi vrijede: ako zdravstvene vlasti to zatra?e, voza?i moraju biti podvrgnuti medicinskom pregledu. Teretni i komercijalni prijevoz (s izuzetkom komercijalnog putni?kog prijevoza) i pograni?ni radnici nisu podlo?ni ovim mjerama. Na granici sa Slova?kom otvoreni su sljede?i grani?ni prijelazi za prijevoz robe.
Kittsee - Bratislava / Jarovce
Hohenau - Moravský Svätý Ján (izme?u 05:00 - 24:00 tako?er kamioni do 7,5t)
8. Austrija-?eška:
-Od 10. travnja Austrija provodi kontrolu na granici s ?eškom (posebno provjera putnih isprava). Od istog dana uvode se i dodatni zdravstveni pregledi na Austrijskoj granici. ?eški pograni?ni radnici kao i teretni i komercijalni prijevoz trenutno ne zahtijevaju lije?ni?ku potvrdu. Na granici sa ?eškom, ?eški putnici koji ulaze u Austriju moraju imati sljede?e dokumente:
Austrijski putni?ki certifikat: https://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/Pendlerbescheinigung_Osterreich_Einreise.pdf 
Putne isprave (najbolje: putovnica)
Dalje preporu?eno: Kopija ugovora o radu
Voza?ima i tvrtkama obznanjuje se da je dopušteno dvostruko osoblje pod uvjetom da se poštuju odgovaraju?e sigurnosne udaljenosti (1m), maske i op?enita pravila ponašanja vezana uz COVID-19. Obavezno je nositi masku na javnim mjestima (prilikom ulaska u benzinske postaje, toaletne prostore, benzinske stanice - unutra).

Mjere olakšanja
-Austrijska vlada je 10. travnja odobrila daljnja opuštanja pravila vo?nje i odmora. Sljede?a opuštanja vrijede za nacionalni i me?unarodni prijevoz od 31. svibnja:
- ?l. 6.1: zamjena maksimalne dnevne granice vo?nje od 9 sati na 11 sati.
- ?l. 6.2: zamjena maksimalnog tjednog ograni?enja vo?nje od 56 sati na 60 sati.
- ?l. 6.3: zamjena najve?e dvotjedne granice vo?nje od 90 sati na 100 sati.
Opuštanja utvr?ena prethodnom uredbom više nisu na snazi.
Zabrana prometa vikendom i praznicima za teretna vozila preko 7,5 tona i kamione sa prikolicama je od 18. svibnja je ponovno na snazi.

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

BELGIJA 

4. svibnja 2020. zapo?ela je prva faza plana smanjenja ograni?enja. Rad na daljinu ostaje norma, ali neesencijalne tvrtke koje nude poslovne rješenja mogu ponovno pokrenuti aktivnost.
Mjere socijalne udaljenosti su obavezne. U slu?aju da to nije mogu?e, treba nositi maske za usta.
Druga faza plana zapo?ela je 11. svibnja, a tre?a faza 18. svibnja. Mnogo ?e ovisiti o kretanjima broja kontaminacija, hospitaliziranih pacijenata i smrtnih slu?ajeva. Belgijska vlada je privremeno ponovno uvela grani?ne kontrole na svim unutarnjim granicama najmanje do 07.06.2020. Te mjere nemaju posljedice za me?unarodni teretni prijevoz i voza?e. Me?utim, odre?eni broj tvrtki su se zatvorile jer nisu bile u stanju poštovati pravila socijalne distance ili nemaju dovoljno materijala za nastavak procesa proizvodnje. Stru?no osposobljavanje za voza?ke dozvole ili stalno obrazovanje, pa ?ak i MOT kontrola su obustavljena i poduzimaju se odgovaraju?e mjere za protiv potencijalog
kršenja valjanosti.

13. travnja opuštanja pravila vo?nje i odmora u Belgiji malo su prilago?ena i ograni?ena. Za voza?e koji prevoze nu?ne proizvode (hrana, lijekovi, medicinska oprema, gorivo) vrijedi sljede?e:

· Pove?anje maksimalnog tjednog ograni?enja vo?nje s 56 sati na 59 sati.

· Pove?anje maksimalne dvotjedne vo?nje s 90 na 96 sati.

· Mogu?nost odga?anja tjednog odmora nakon sedam 24-satna razdoblja (umjesto dosadašnjih šest).

· Mogu?nost uzimanja 2 uzastopna smanjena tjedna odmora, pod uvjetom da:

a) voza? uzima najmanje 4 tjedna odmora u 4 uzastopna tjedna, od kojih su dva redovita tjedna odmora; i

b) naknada za smanjeni tjedni odmor uzima se prije kraja ?etvrtog tjedna.

Za sve ostale voza?e postoji mogu?nost redovitog tjednog odmora u vozilu, pod uvjetom da ima prikladne spava?e prostore i odr?avan je. Takva izuze?a primjenjuju se na nacionalni i me?unarodni prijevoz robe.

Izuzeci za obje kategorije vrijede do 31. svibnja.

FEBETRA je napravila opse?nu web stranicu o mjerama poduzetim u Belgiji. Stranica je dostupna na nizozemskom: https://febetra.be/belgie/ 
i francuskom jeziku: https://febetra.be/fr/belgique/ 

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

BOSNA I HERCEGOVINA

?eljeznice FBiH osigurale nesmetan promet robe. Premijer FBiH Fadil Novali? izjavio je kako su ?eljeznice Federacije BiH osigurale nesmetan promet robe, što dodatno utvr?uje snabdijevanje hranom i energijom, te garantira nesmetano funkcioniranje ekonomije i radna mjesta. Spustile su cijenu prijevoza, te uvezale me?unarodnu liniju za dovoz pšenice, ?ime je ispunjen zahtjev kompanije Klas i opravdanim potrebama gra?ana. Za sada se odvija ?eljezni?ki promet roba (uvoz i izvoz) sa Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom, Ma?arskom, ?eškom i Poljskom. ?eljeznice FBiH osigurale su nesmetano funkcioniranje elektroenergetskog sektora, kroz dopremanje uglja za termoelektrane Kakanj i Tuzla, te gra?ani i u tom pogledu mogu osje?ati sigurnost. Posebno va?no za ekonomiju je što ?eljeznice nesmetano vrše prijevoz roba, za uvoz i izvoz, za potrebe tvrtki širom Federacije: Arcelor Mittal, GIKIL Lukavac, Cementara Kakanj, Sisecom Soda Lukavac, Natron Hayat Maglaj, HoldINA Sarajevo, Belisar-Studen Agrana Br?ko, Hifa Oil i druge.

Operativni timovi BiH i RH rješavaju pitanje br?eg prometa roba preko granice U cilju smanjenja gu?vi na granicama Bosne i Hercegovine i ubrzanja prometa kamiona i roba, u tijeku je uspostava operativnog tima Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, na grani?nim prijelazima Gradiška, Šamac i Bija?a, kako bi se riješili postoje?i problemi. Navedeni tim trebao bi pokrenuti aktivnosti u cilju iznala?enja na?ina br?eg prometa roba, jer su se proteklih dana stvarale velike gu?ve na grani?nim prijelazima koji su otvoreni za me?unarodni promet, a poseban problem su kilometarske kolone kamiona u Gradišci koji ?ekaju na ulazak u Hrvatsku i ometaju ?ivot lokalnog stanovništva.  Iz Vanjskotrgovinske komore BiH naglašavaju da je i EU pripremila akt, koji je dostupan svim prijevoznicima, o uspostavljanju zelenih koridora za tranzit, a koji su ucrtani i na karti. U tijeku je pra?enje u kojoj mjeri se implementiraju ti koridori u dr?avama ?lanicama i gdje su „to?ke otpora“. Iako BiH nije u EU o njenoj poziciji u sklopu tog dokumenta govori to?ka 15. koja se odnosi na veoma va?nu ulogu Transportne zajednice jugoisto?ne Europe. Zapadno balkanski koridori na podru?ju jugoisto?ne Europe su spremni i nadogra?eni su na zelene koridore EU, te je u tijeku finaliziranje odluka u tom pogledu s EU.  Kako isti?u iz VTKBiH, klju?no je, da zeleni koridori ne dopuštaju „policijske konvoje“. Prijevoznici tako?er trebaju poduzeti niz mjera, te ispuniti i odre?ene obveze, kao što su potvrde prijevoznika o anga?iranju, kako bi se omogu?ilo kretanje teretnog vozila ili voza?a koji se vra?a ku?i ili ide na posao u vrijeme policijskog sata. Obrasci za anga?iranje voza?a nalaze se na web stranici VTK BiH, iz koje isti?u kako su potpuno posve?eni rješavanju izuzetno teške situacije u kojoj se prijevoznici nalaze.

BUGARSKA

Od 22. svibnja 2020. godine, voza?i kamiona koji ulaze i prolaze kroz Bugarsku morat ?e predstaviti novu izjavu grani?nim tijelima zdravstvenog nadzora. Izjava je dostupna na engleskom jeziku:https://www.aebtri.com/Default_en.aspx 
te se svim voza?ima savjetuju da izjavu popune prije dolaska na grani?ni prijelaz, kako bi se skratilo vrijeme ?ekanja na granici.

 

?EŠKA REPUBLIKA

11. svibnja na ?eškim granicama stupila su na snagu nova pravila. Svim stranim dr?avljanima zabranjen je ulazak; stranci s dozvolom stalnog boravka, stranci s dozvolom privremenog boravka preko 90 dana i ljudi koji rade u me?unarodnom prijevozu izuzeti su od odredbe.

Sljede?e kategorije su uklju?ene u definiciju "ljudi koji rade u me?unarodnom prijevozu" i koriste se od izuze?a:

· Voza?i kamiona (pomo?nici voza?a ne smatraju se voza?ima, stoga se izuze?e ne odnosi na njih)

· Voza?i autobusa (pogotovo oni koji voze autobuse za repatrijaciju)

· Posade vozila upravitelja cesta

· Posade zrakoplova

· Osposobljavanje voza?a, vlakova i inspektora za prijevoz

· Kapetani i posade za teretne brodove

· Voza?i vozila do 9 putnika koji prevoze jednu od gore navedenih kategorija ljudi do radnog mjesta i natrag, te prazna putovanja povezana s tim prijevozom. Voza? mora biti zaposlen u istoj tvrtki kao i osobe koje prevoze.

· Voza?ima tre?e strane vozila do 9 putnika pod odre?enim uvjetima

· Prate?a vozila u prijevozu s nenormalnim teretom (prate?u dokumentaciju mora dostaviti prijevoznik ili organizacija odgovorna za prijevoz)

Parlament je produ?io izvanredno stanje do 17. svibnja 2020. Teretni prijevoz mogu? je unato? zatvaranju granice.

Svi su prijevozi do i iz ?eške mogu?i, no o?ekuju se i neka odlaganja. Vrijeme vo?nje i razdoblja odmora obustavljeno je do 31. svibnja. Osim toga, ukinuta je zabrana vo?nje kamionima nedjeljom.
Izuzeci od zabrane ulaska i izlaska odnose se na sljede?e skupine osoba:
• Voza?i kamiona i autobusa, piloti, voza?i motora, voza?i vlakova, kapetani, brodsko osoblje.
• Ovdje ?ete prona?i potrebne prijavnice: Obrazac EN, Obrazac CZ, Obrazac DE
Primjenjuju se sljede?a pravila karantene:
• Za ?eške voza?e kamiona: 14 dana obvezna karantena za vrijeme boravka u ?eškoj, ako je posljednje putovanje izvan ?eške trajalo du?e od 14 dana.
• Za strane voza?e kamiona: 14 dana obvezne karantene odmah po ulasku, ako planirani boravak u ?eškoj traje du?e od 14 dana. Ina?e nije propisana karantena.

Sljede?i grani?ni prijelazi prema Austriji otvoreni su 24 sata:
- Wullowitz
- Gmünd
- Kleinhaugsdorf
- Drasenhofen
- Gramettes
Sljede?i grani?ni prijelazi otvoreni su od 05:00 do 23:00:
- Oberthürnau
- Schrattenberg
- Laa / Thava

Izuze?a od ograni?enja vo?nje u skladu s tim su produ?ena.

Izvor: CESMAD

?eška vlada odobrila je popuštanje pravila vo?nje i odmora.
Popuštanje se primjenjuju od 15. travnja do 31. svibnja za sve voza?e koji sudjeluju u nacionalnom i me?unarodnom prijevozu robe koji se obavljaju unutar ?eškog teritorija i jesu sljede?i:
- ?lanak 6.1: pove?anje najve?eg dnevnog ograni?enja vo?nje s 9 na 11 sati
- ?lanak 6.2: pove?anje maksimalnog tjednog ograni?enja vo?nje s 56 sati na 60 sati
- ?lanak 6.3: pove?anje ograni?enja dvotjedne vo?nje s 90 na 100 sati
- ?lanak 8.1: smanjenje potrebe za dnevnim odmorom s 11 sati na 9 sati
- ?lanak 8.6: odga?anje tjednog odmora nakon razdoblja od šest do 24 sata
- ?lanak. 8.8: mogu?nost voza?a da se redovno tjedno odmori u vozilu, pod uvjetom da vozilo miruje i da ima prikladne prostore za spavanje.
Izvor: CESMAD

DANSKA

14. o?ujka o.g., uvedene mjere privremene grani?ne kontrole i ograni?enja prelaska granice produljene su do 31. svibnja o.g., uz savjete da se izbjegavaju sva nepotrebna putovanja. Upute za putovanja i za postupanja Danaca po povratku u Dansku produljene su barem do 10. svibnja o.g. Savjeti i ograni?enja za putovanja objavljuju se na stranicama pojedinih danskih veleposlanstava u inozemstvu te se u RH mogu pratiti na stranici https://kroatien.um.dk/.  
Teretni promet izuzet je od ograni?enja prometovanja te se robni promet mo?e obavljati cestovnim, pomorskim i ?eljezni?kim pravcima uz uobi?ajene nasumi?ne carinske kontrole.

Otvoreni grani?ni prijelazi za promet roba i usluga izme?u Danske i Njema?ke su: Sæd, Kruså i Frøslev. Prema informacijama Agencije za zaštitu okoliša, grani?ni prijelaz Kruså nije otvoren za vozila iznad 3,5 tone. Za kamione se preporu?uje korištenje grani?nog prijelaza Frøslev (E45). Grani?ni prijelaz kod Padborga, kao i ostali manji grani?ni prijelazi su zatvoreni. Teretni promet mo?e se obavljati i preko „plave granice“ (Øresundbridge i trajektima).
U slu?aju otpreme otpada u Dansku ili iz nje, mora se unaprijed potvrditi u postrojenju za obradu da ?e otpad prihvatiti. O svim promjenama rute uzrokovanim zatvorenim granicama potrebno je obavijestiti impeksp@mst.dk, a novosti pratiti na stranici Agencije za zaštitu okoliša: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/covid-19-og-betydningen-for-behandling-af-notifikationer-om-import-og-eksport-af-affald/

Preporuke za prijem i otpremu robe namijenjene prijevozni?kim tvrtkama i profesionalnim voza?ima dostupne su na stranici:
https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-list-of-recommendations-for-the-receipt-and-shipping-of-freight-951 .

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici Danske policije: https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark 

ESTONIJA

 

17. o?ujka o.g., Vlada Estonije ponovo je uvela grani?ne kontrole i privremeno ograni?ila prelazak granice koji ?e biti na snazi do daljnjeg, a situacija ?e se preispitivati svaka dva tjedna. Grani?na kontrola uklju?uje pregled putnih isprava i provjeru simptoma. Ulaz je dopušten vozilima me?unarodnog prijevoza robe i sirovina, kao i za pru?atelje usluga (odr?avanje, popravak, obveza iz garancije za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, opreme u estonskoj tvrtki, koja je osigurava poslovanje tvrtke).
Osobe koji imaju svrhu ulaska koja je izuzeta iz ograni?enja prelaska granice, du?ne su dokazati da imaju pravo prelaska granice prema izuze?u. Osobe ?ija svrha ulaska nije uklju?ena izuze?ima iz ograni?enja prelaska granice, mogu zatra?iti odobrenje prelaska granice podnošenjem zahtjeva, a obrazac je dostupan na stranici: Application for permission to cross the border in exceptional circumstances.
Aktualne informacije i upute mogu se pratiti na stranici Uprave policije https://www.politsei.ee/en/instructions/emergency-situation 

FINSKA

19. o?ujka o.g. zatvorile su se finske unutarnje i vanjske granice te je uvedena zabrana prometovanja, koja je odlukom parlamenta po?etkom travnja produljena do 13. svibnja 2020. godine.
7. svibnja o.g., Vlada je odlu?ila produljiti primjenu pojedinih mjera, uklju?uju?i grani?nu kontrolu unutarnjih granica na kopnu, lukama i zra?nim lukama, u razdoblju od 14. svibnja do 14. lipnja 2020. godine.

Od 14. svibnja ukinuta je zabrana prekograni?nog prometa unutar Shengenskog prostora i preko vanjskih granica te je dozvoljen prekograni?ni promet na temelju zaposlenja, upu?enja i drugi esencijalni promet. Po dolasku u Finsku, propisana je obveza samoizolacije od 14 dana, s time što je dozvoljeno kretanje od mjesta boravka do radnog mjesta i izlaska radi esencijalnih razloga.

Teretni robni promet je izuzet iz ograni?enja te su odre?eni prijelazi preko kojih se mo?e obavljati.

Teretni robni promet i promet putnika iz EU i Shengenskog prostora u poslovne i esencijalne svrhe od 14. svibnja, obavlja se preko sljede?ih grani?nih prijelaza:
- zra?ne luke Helsinki-Vantaa, Mariehamn i Turku, dok ?e zra?ne luke: Enontekiö, Helsinki Malm, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kittilä, Kokkola-Pietarsaari, Kuopio, Kuusamo, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki i Tampere-Pirkkala biti otvorene samo za teretni promet.
- luke Helsinki, Långnäs, Turku i Vaasa, dok ?e luke Eckerö, Eurajoki, Färjsundet, Förby, Hamina, Hanko, Haukiputa, Inkoo, Kalajoki, Kaskinen, Kemi, Kemiö, Kirkkonummi, Kokkola, Kotka, Kristiinankaupunki, Lappeenranta, Loviisa, Maarianhamina, Merikarvia, Naantali, Nuijamaa, Oulu, Parainen, Pernaja, Pietarsaari, Pohja, Pori, Porvo, Raahe, Rauma, Salo, Sipo, Taalintehdas, Tammisaarei, Tornio i Uusikaupunki biti otvorene samo za teretni promet
- cestovni grani?ni prijelazi izme?u Finske i Švedske: Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio i Ylitornio, te grani?ni prijelazi izme?u Finske i Norveške: Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö i Utsjoki

Detaljne informacije, upute o prometovanju preko granice prometu od 14. svibnja o.g., i pojašnjenja što se smatra esencijalnim prometom, dostupni su na stranici https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic.

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici: www.raja.fi

FRANCUSKA

14. svibnja francusko Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo je obrazac za autorizaciju pomo?u kojeg prijevozni?ke tvrtke mogu obavljati doma?e poslove iznad 100 km od mjesta osnivanja i izvan svog prebivališta.

Kliknite ovdje kako biste vidjeli obrazac: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement  (AFTRI savjetuje da se stavi i ?ig tvrtki ako je mogu?e).

7. travnja francusko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je jednu dodatnu potvrdu s tri varijacije (koja se koristi prema vrsti putovanja koje se obavlja) koju ljudi moraju koristiti kako bi opravdali svoja me?unarodna kretanja. Tri varijacije certifikata pokrivaju sljede?e slu?ajeve i mogu se preuzeti ovdje: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage 

- Izlazak ljudi iz tre?ih zemalja

- Putovanje od kopnene Francuske do francuskih prekomorskih teritorija

- Putovanje iz inozemstva u kontinentalnu Francusku

- Putovanje iz inozemstva na francuski prekomorski teritorij

Imajte na umu da francuske vlasti dopuštaju ne-francuskim i francuskim profesionalnim voza?ima koji obavljaju me?unarodni prijevoz korištenje obrasca navedenog u Prilogu 3 komunikacije Europske Komisije oko zelene trake - Predlo?ak potvrde za me?unarodne transportne radnike: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Annex%203%20EU.pdf  - za ulazak u Francusku. Ove mjere se, me?utim, ne primjenjuju na nacionalni prijevoz.

Samo su granice Schengenskog podru?ja zatvorene za narednih 30 dana (vanjske granice EU).

Dodatni uvjeti za cestovni teretni prijevoz (uvjeti vrijede za voza?e i osoblje prilikom utovara i istovara)
o Morate poštivati pravila socijalne udaljenosti.
o Ako nema pristupa vodi, mora biti dostupan dezinfekcijski gel.
o Nije dopušten osobni kontakt prilikom potpisivanja ugovora.
o Roba se mo?e isporu?iti samo na mjestu nazna?enom u transportnom dokumentu.
o Ku?na dostava mogu?a je samo ako se roba ostavi pred vratima. Fizi?ki kontakt s kupcem je nedozvoljen.
o Odgode za pritu?be o dostavi su odre?ene.

FNTR i ostale francuske prometne udruge objavile su smjernice o najboljoj praksi koje radnici roba za prijevoz robe i logisti?ke kompanije moraju slijediti kako bi osigurali nastavak aktivnosti uz spre?avanje širenja virusa Covid-19. Smjernice se mogu preuzeti ovdje: https://www.fntr.fr/espace-presse/actualites-agenda/guide-paritaire-de-bonnes-pratiques-crise-covid-19#utm_source=Flash%20Info%20Env&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus%20Guide%20bonnes-pratiques%20150420.  

Mjere olakšanja teretnog prijevoza uklju?uju garancije pristupa teretnom prometu i logisti?kim radnicima do svog radnog mjesta i mjesta za utovar i istovar, dodatnu zaštitu za teretni promet i djelatnike prometa i logistike te umanjenja kako bi trgovine, restorani i sanitarni objekati na benzinskim stanicama ostali otvoreni.

Karta koja prikazuje otvorene restorane dostupna je na mre?inoj straici: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1oLtr0VI_h9nFtNEy8JPSZgwEi-YtkigB&ll=46.94968780675603,4.389147776020309&z=6&fbclid=IwAR0bcG3FI7Z3UD7bcz76qgXCxCDgjEKo-zgfLpragMAjpFhQ4pbbl818Gn4 

Tvrtka APRR podijelila dala au?irarne detalje o aktivnostima nekih od odmarališta u Francuskoj koja su otvorena voza?ima kamiona. Detalji dostupne ovdje:
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/services%20sur%20aires.pdf 
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/carte%20restauration%20aires.pdf 

Dana 25/3, AFTRI podijelio je komunikaciju: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/6448m.pdf  i kartu: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/6448m%20annexe.pdf  o stanju nekih usluga i odmarališta u Bretanji i Pays de la Loire.

Prema uredbi objavljenoj 20. o?ujka i slu?benom odgovoru na e-mail koji je dobila IRU(me?unarodna unija cestovnog prijevoza) i nakon potvrde udruga ?lanica IRU-a u Francuskoj, FNTR i AFTRI, u Francuskoj je dozvoljena posada od dva voza?a u kabini (ali ne i posada od tri osobe), sve dok se poštuje minimalna udaljenost od 1 metra.

18. svibnja francuska vlada ukinula je trenutne zabrane vo?nje kako bi omogu?ila odre?eni teretni promet za vrijeme praznika Uznesenja i Duhova: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/6640m.pdf

Od 16:00 20. svibnja do 24:00 21. svibnja i od 22:00 31. svibnja do 24:00 1. lipnja ukidaju se zabrane vo?nje za sljede?e kategorije:

· Vozila koja prevoze hranu (za prehranu ?ivotinja ili ljudi), zdravstvene proizvode (za zdravlje ?ivotinja ili ljudi), uklju?uju?i sve proizvode i materijale potrebne za njihovu proizvodnju i opskrbu

· Vozila koja prevoze materijale, proizvode, opremu, ure?aje, goriva ili teku?ine koja se koriste za obavljanje javnih gra?evinskih radova (aktivnosti izgradnje ili obnove uslu?nog sektora, industrijskih ili komercijalnih zgrada, kao i kolektivnog stanovanja)

· Vozila koja prevoze proizvedene proizvode, uklju?uju?i sve proizvode i materijale potrebne za njihovu proizvodnju i opskrbu

· Vozila koja prevoze pakete u vezi s poštanskim poslovanjem

· Vozila za uklanjanje (za uklanjanja ili relokacije)

Povratak praznih vozila ranije spomenutih katergorija tako?er je dopušten tijekom razdoblja ukidanja zabrane.

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

ITALIJA

Talijanski premijer objavio je 17. svibnja a?urirane propise, primjenjive od 18. svibnja. Dekret 17. svibnja: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Italy_DPCM%2017%20May.pdf 
zamjenjuje Dekret od 26. travnja:

Do 2. lipnja teretni prijevoz do / od Sicilije mo?e se obavljati samo preko luke Messina-Tremestieri.
Pravila o prijevozu tereta do / od Sardinije ostaju nepromijenjena.

21. svibnja Ministarstvo prometa je pojasnilo da strani voza?i koji ulaze u Italiju ne podlije?u više sljede?im odredbama:
-Maksimalni boravak od 72 sata u slu?aju da posao transporta završava u Italiji
-Maksimalni boravak od 24 sata u slu?aju da transportna operacija prolazi kroz Italiju
-Obaveza da se obavijesti lokalne zdravstvene vlasti prilikom ulaska

Do 2. lipnja strani voza?i koji posluju u Italiji moraju još uvijek imati samo-deklaraciju u slobodnom obliku kojom uvjerava da su zaposleni i trenutno rade kao voza?i.
Ministarstvo prometa je navelo da strani voza?i koji rade u Italiji nose samo-izjavu (na talijanskom) kojom potvr?uju svoje razumijevanje odredbi izvanredne situacije, njihovo puno ime i razlog da se nalaze u zemlji, me?utim sada se mora koristiti "umanjena" verzija samodeklaracije (prikazana na linku: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Italy%20Declaration_25.05.pdf)
Podsje?amo kompanije da protokol za cestovni promet i logistiku (Prilog 14. Dekreta od 17. svibnja) se primjenjuje do 14. lipnja.

Olakšanja:

Talijanska vlada tako?er je objavila dekret no.18 datuma 17.3.2020 (tzv. "Cura Italia") koji se bavi ovom krizom i omogu?uje produ?etak u va?enju niza odobrenja i certifikata povezanih s cestovnim prometom kao i produ?enje za pla?anje carina.
Neki spomenuti elementi su:
-Datum pla?anja carine dospjelih izme?u 17.3 i 30.4 mo?e se produ?iti
do 30.5 bez dodatnih nameta.
-Vozila koja treba pro?i provjeru prije 31.7.2020. sada mogu ostati u prometu do 31.10.2020.
-Certifikati, atestati i dozvole koji istje?u u periodu izme?u 31.1.2020. i 15.4.4.2020
sada vrijede do 15.6.2020.
-Osobni dokumenti i voza?ke dozvole koji istje?u nakon 17.3.2020. su va?e?i do 31. 8. 2020.

23. o?ujka, vlada je objavila dodatna olakšanja: potvrde o stru?noj osposobljenosti
i ADR certifikati o obuci voza?a koji istje?u u razdoblju izme?u 29.2.2020. i 29.6.2020 su sada valjani do 30.6.2020. Privremene voza?ke dozvole automatski se obnavljaju do 30.06.2020. u slu?aju da medicinsko povjerenstvo se ne mo?e okupiti na dan zakazan za ispitivanje zbog trenutne hitnosti situacije.

Talijansko ministarstvo prometa je 31. o?ujka produ?ilo privremenu autorizaciju oko upotrebe valjanih dozvola za autoceste, koje obi?no koriste tvrtke koje nisu ?lanice EU-a za ulazak u Italiju ?eljeznicom; takve su dozvole trenuta?no va?e?e i za ulazak u Italiju cestovnim putem. Produ?enje vrijedi do daljnjeg.

21. svibnja talijanski ministar prometa i infrastrukture potpisao je uredbu kojom se ukidaju zabrane za doma?i promet teretnih vozila te?ih od 7,5 tona na sljede?e dane: 24. svibnja, 31. svibnja i 2. lipnja.
Nedjeljne i prazni?ne zabrane prometa za vozila koja obavljaju me?unarodni prijevoz u Italiji ukidaju se do daljnjeg.

21. travnja ANAS i ASPI potvrdili su da se odstupanja spomenuta u ?l. 130 c.2 Uredbe 18/2020 primjenjuju na certificiranje prijevoza izvanrednog tereta. Stoga se autorizacije koje istje?u izme?u 31. sije?nja i 15. travnja mogu produ?iti do 15. lipnja.

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

IRSKA

16.o?ujka, irska vlada izdala je posebne savjete o putovanju, uklju?uju?i ograni?avanje kretanja na 14 dana za one koji ulaze u Irsku, a koji su bili u podru?jima pogo?enim COVID-19 i za koje je Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine izdalo preporuku izbjegavanja putovanja ukoliko nisu nu?na ili ne putovati.

Prijevoz roba je izuzet iz mjere ograni?enja kretanja te je Vlada je objavila SMJERNICE (.pdf) za radnike u lancu opskrbe, koje se odnose na prijevoznike, pomorsko osoblje, pilote i zra?nu posadu, zemaljsko osoblje, lu?ko osoblje, osoblje za odr?avanje, in?enjersko osoblje i sve ostale koji su uklju?eni u odr?avanje i popravak kriti?nih dijelova infrastrukture kako bi se omogu?io nastavak teretnog prometa u Irskoj i izvan nje.

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici: https://www.gov.ie/en/publication/e885b2-covid-19-coronavirus-travel-advice/

JU?NOAFRI?KA REPUBLIKA

 Predsjednik Ju?noafri?ke Republike Cyril Ramaphosa je objavio policijski sat i nacionalnu karantenu u trajanju od tri tjedna. Bit ?e dozvoljen izlazak samo s posebnim propusnicama i za obavljanje kupovine lijekova i osnovnih namirnica. To ?e vjerojatno privremeno podi?i cijene zlata i platine, glavnih izvoznih proizvoda JAR i smanjena ekonomska aktivnost ?e imati pozitivan utjecaj glede smanjenja potrošnje elektri?ne energije, što ?e dati nacionalnoj elektroprivredi ESKOM šansu da obavi neke hitne popravke u sustavu, i smanjit ?e restrikcije ku?anstvima. Me?utim, plan za restriktivni prora?un, kako bi se smanjio prora?unski deficit i javni dug i kako bi se popratio kreditni rejting zemlje se skoro sigurno ne?e ostvariti, a recesija koja traje od 2019. ?e se nastaviti. 

Korisni kontakti:

Veleposlanstvo i Stalna misija JAR pri EU u Bruxellesu (svi zahtjevi za izvanrednom nabavom lijekova i eventualnom humanitarnom pomo?i ?e i?i preko misije pri EU) http://www.southafrica.be/ 

 Korisne Internet poveznice: 

ESKOM - portal nabavki: http://www.eskom.co.za/Tenders/WhatsOutToTender/Pages/List_Of_Tenders.aspx 

Ministarstvo zdravlja JAR - javne nabavke: http://www.health.gov.za/index.php/2015-05-15-12-36-34 

South African Engineering News: https://m.engineeringnews.co.za/ 

 KINA

Od subote 28. o?ujka - privremena mjera zabrane ulaska stranih dr?avljana. Mjere se ne odnose na ulazak s diplomatskim, uslu?nim, courtesy ili C vizama, a strani dr?avljani koji dolaze u Kinu zbog nu?nih ekonomskih, trgovinskih, znanstvenih ili tehnoloških aktivnosti ili izvanrednih humanitarnih potreba mogu zatra?iti vize u kineskim veleposlanstvima ili konzulati.

(Napomena: C vize izdaju se ?lanovima zra?nih posada, ?eljezni?kom i pomorskom osoblju i me?unarodnim voza?ima cestovnog prometa. Stoga ?e me?unarodni voza?i biti izuzeti od gore navedene politike).

Pokrajinske vlade trebale bi provoditi karantenske mjere za one koji ulaze na granice kroz kopnene luke (land ports) koje su u njihovoj nadle?nosti, osim za stanovnike koji ?ive na granici, diplomate i ljude koji su uklju?eni u va?nu trgovinsku, gospodarsku, znanstvenu i tehnološku suradnju.

Da bi se zajam?io nesmetan teretni promet, za voza?e teretnih vozila moraju se provoditi mjere za kontrolu i spre?avanje COVID-19. Strana teretna vozila koja ulaze na granicu trebaju se istovariti u luci, osim ako se roba ne mo?e premjestiti na pola puta

KOSOVO

Republika Kosovo još nije objavila nikakve informacije o zatvaranju granica sa susjednim dr?avama pa tako niti za prometovanje kamiona i ostalih vozila.

Izvor: Veleposlanstvo RH u Prištini

LATVIJA

17. o?ujka o.g., Kabinet ministara Latvije proglasio je izvanredno stanje na cijelom dr?avnom teritoriju od trenutka donošenja odluke do 9. lipnja 2020., s ciljem da se ograni?i širenje COVID-19 tijekom valjanosti izvanredne situacije.
Zabranjen je me?unarodni putni?ki promet preko zra?nih luka, luka, ?eljeznica i cestovnih grani?nih prijelaza na vanjskoj granici Europske unije, kao i na grani?nim prijelazima namijenjenim lokalnom grani?nom prometu.

Od 12. svibnja, ministar transporta mo?e po dobivanju zahtjeva od pru?atelja usluge, donijeti odluku o odobrenju realizacije me?unarodnog putni?kog prijevoza. Detaljnije informacije, kontakti i obrasci zahtjeva dostupni su na stranici: http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=9539 
Teretni promet je izuzet iz zabrane, a voza?i moraju na granici popuniti obrazac kojim se osoba „obvezuje da ne?e posje?ivati javno dostupne prostore“. Parkirališta i benzinske postaje nisu obuhva?ene tim mjerama. Obrazac je dostupan na stranici: http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_8596_Kravu_parvadatajs_alpiecinajums_ANGLISKI.doc.pdf.  
Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici: https://mk.gov.lv/en/aktualitates.

LITVA

14. o?ujka o.g, litavska vlada je uvela privremene grani?ne kontrole na grani?nim prijelazima sa Poljskom i Latvijom. Navedenom suspenzijom schengenskog re?ima zabranjen je ulazak u zemlju (kopnenim, zra?nim i morskim putem) svim stranim dr?avljanima koji nemaju boravišne i radne dozvole u Litvi, pri ?emu su izuzeti strani dr?avljani ?lanovi obitelji litavskih dr?avljana, strani diplomatski slu?benici i pripadnici NATO postrojbi.

Nacionalna karantena koju je litavska vlada uvela 16. o?ujka o.g, sada je produljena je do 31. svibnja o.g., s dodatnim prilagodbama:
- gra?anima Estonije i Latvije dozvoljen je ulazak u Litvu bez ograni?enja od 15. svibnja o.g.
- gra?anima svih EU zemalja dozvoljen je ulazak u Litvu u poslovne i obrazovne svrhe od 11. svibnja, s time da ?e morati 14 dana boraviti u samoizolaciji (osim onih koji dolaze iz Poljske)
- trajektni promet dozvoljen je od 11. svibnja na ruti Kiel / Rostock / Travemünde i Klaip?da, ako se putnici ne preuzimaju na me?unarodnim lukama i ukoliko je osiguran minimalni kontakt tijekom transfera putnika na drugi trajekt u prijelaznoj luci
- litavski gra?ani mo?i ?e se vratiti u Litvu te ?e stranci mo?i u?i u Litvu kroz dodatna dva prijelaza s Latvijom: Būting?-Rucava i Sm?lyn?-Medumi. Trenuta?no, na ovim prijelazima je mogu? izlazak iz Litve prema Latviji, ali je povratak u Litvu mogu? samo preko prijelaza Salo?iai-Grenctal?.

Teretni promet je izuzet iz mjere zabrane prometovanja, a grani?ni prijelazi za ulazak u Litvu reduciran je na sljede?e:
- cestovne grani?ne prijelaze: Kalvarija - Budzisko, Salo?iai - Grenstal?, Buting? - Rucava, Sm?lyn? - Medume, Medininkai - Kameny Logo, Raigardas - Privalka, Kybartai - Chernyshevskoye, Panemun? - Sovetsk, Kenos– Gudagojo, Šal?inink?–Benekaini?, Mockavos-Trakiški?, Lazdij?–Ogrodnik?, Lavorišk?s–Kotlovka
- me?unarodne zra?ne luke: Vilnius, Kaunas, Palanga i Šiauliai
- ?eljezni?ki kolodvor Vilnius i ?eljezni?ke grani?ne prijelaze: Stasylai-Benekainiai te Pag?giai-Sovetsk
- morsku luku: Klaip?da.

Za ?lanove posade prijevoznika koji obavljaju me?unarodni komercijalni prijevoz bilo kojom vrstom vozila, izolacija je obvezna od dana dolaska u Republiku Litvu do dana odlaska s njenog teritorija, ali ne du?e od 14 dana.

Tranzit teretnih vozila je dopušten, ali ?lanovi posade koji obavljaju me?unarodni komercijalni prijevoz bilo kojom vrstom vozila moraju putovati kroz teritorij Republike Litve bez nepotrebnog zaustavljanja.

Ukoliko se otkriju bilo kakvi simptoma COVID-19 (koronavirusne infekcije) na granici Litve, posada ili ?lanovi posade koji sudjeluju u me?unarodnom komercijalnom prijevozu bilo kojom vrstom vozila, ne?e smjeti u?i u zemlju ako nisu su dr?avljani ili legalni stanovnici Litve.

Voza?i koji putuju prema ili preko Litve, moraju pribilje?iti sva zaustavljena tijekom me?unarodne rute zabilje?iti u dokumentu slobodnog formata, uz navo?enje razloga i vremena trajanja zaustavljanja. To se odnosi i na litvanske i na strane voza?e.

Aktualne informacije dostupne na stranici Vlade: https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lithuania-attached-resolution 

LUKSEMBURG

Izvanredno stanje produ?eno je za još tri mjeseca, ali mo?e se otkazati ranije. Nema ograni?enja koja se ti?u prijevoza robe u Luksemburgu, ali mogu biti kratka vremena ?ekanja na granici. Ministarstvo prometa postavilo je NOVE MJERE za javni prijevoz autobusom u Luksemburgu: . 

Mjere se primjenjuju odmah do daljnjeg:

- Ulazna vrata vozila s više vrata više ne mogu koristiti putnici
- Prvi red putni?kih sjedala moraju ostati slobodna. Voza?i moraju postaviti barijernu traku ili sli?no
- Voza? više ne prodaje karte (RegioZone)
- Pravila socijalne udaljenosti moraju biti prikazana na vozilu

Sljede?e mjere primjenjuju se do daljnjeg:
- Smanjenje u?estalosti nacionalih redovnih autobusnih linija
- Obustava me?unarodnih autobusnih linija, osim prijevoza repatrijacije

Javni prijevoz nedjeljom je obustavljen do 4. svibnja.

Olakšanja: 
16. travnja, luksemburški ministar mobilnosti potpisao je novo ubla?enje pravila u vezi s vremenom vo?nje i odmora http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2020/04/16/a292/jo

Nova pravila primjenjuju se od 18. travnja do 31. svibnja:
- ?l. 6.1: Pove?anje maksimalnog dnevnog vremena vo?nje s 9 na 11 sati, ne više od
tri puta tjedno
- ?l. 6.3: Pove?anje dvotjednog vremena vo?nje s 90 na 96 sati
- ?l. 8.6: Odgoda tjednog odmora sa šest na sedam razdoblja od 24 sata, s obvezom nadoknade tijekom sljede?eg tjedna
- ?l. 8.8: mogu?nost da voza? obavlja redovit tjedni odmori u vozilu, ako ima prikladne prostore za spavanje, za svakog voza?a i vozilo je nepomi?no.

Vlada je 8. travnja produ?ila va?enje Certifikata o stru?noj osposobljenosti koji isti?u tijekom krize za dodatnih šest mjeseci.

Valjanost niza ADR potvrda produ?ava se tijekom razli?itih razdoblja. Cjeloviti popis mo?e biti se prona?i ovdje:
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/l-measures-covid19_0.pdf 

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

MA?ARSKA

Profesionalnim voza?ima koji nisu dr?avljani Ma?arske u tranzitu dopušteno je prije?i dr?avnu granicu i nastaviti put bez ograni?enja, ali samo preko odre?enih grani?nih to?aka i tranzitne rute ozna?ene plavom crtom. Dostupna je karta kojom upravlja policija i mo?e se koristiti za prikazivanje plavih tranzitnih ruta - predvi?enih za me?unarodni teretni promet: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TTwJysYGATqZNRi3NuP6B6_tYmxVF1JO&ll=47.08797470006914%2C19.375606900877187&z=7

Tranzit teretnih vozila je i dalje mogu? samo preko njihova dva grani?na prijelaza prema Republici Hrvatskoj, me?u koje ne spada Barcs. 

Voza?i trebaju prije?i teritorij što br?e i efikasnije mogu?e, bez kršenja bilo kakvih prometnih pravila. Prijevoznici moraju imati ?uti ?ig koji im  je policija dala na grani?nim prijelazima.

Ma?arska Vlada uvela je grani?nu kontrolu na ma?arsko-austrijskim i ma?arsko-slovenskim grani?nim prijelazima. Nitko tko dolazi iz Italije, osim Ma?ara, ne mo?e u?i u Ma?arsku, ali oni tako?er podlije?u ku?noj karanteni od 14 dana. Stranci koji ne dolaze iz Italije podvrgavaju se lije?ni?kom pregledu , ako su dobro i bez simptoma, mogu u?i u Ma?arsku. Za tranzitna vozila ozna?ene su posebne benzinske pumpe i parkirališta. Izvan ozna?enih benzinskih pumpi i parkirališta zaustavljanje tranzitnih vozila je strogo zabranjeno. Vozila koja prolaze nosit ?e naljepnicu „Samo za tranzit“. Poštovanje novog/vanrednog pravilnika bit ?e kontrolirano od strane nadle?nih tijela, koja ?e po potrebi i ka?njavati.   

Karta tranzitnih ruta kroz Ma?arsku:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TTwJysYGATqZNRi3NuP6B6_tYmxVF1JO&ll=46.87920967045577%2C19.139890087725803&z=7

Nacionalni glavni lije?nik donio je novu rezoluciju (ve? na snazi), a na snagu stupaju sljede?a pravila:

?lan 6. Voza?i cestovnog teretnog prometa moraju biti podvrgnuti lije?ni?kom pregledu; i

  1. a) Oni koji ne pokazuju simptome COVID-19:

(aa) Kao ma?arski dr?avljanin, ako je odredište Ma?arska, osoba mora pro?i slu?benu karantenu u trajanju od ?etrnaest dana nakon prelaska granice.

(ab) Kao strani dr?avljanin, ako je odredište Ma?arska, osoba mora napustiti zemlju u roku od 24 godine sati od istovara pošiljke.

(ac) U slu?aju tranzitnog prometa, osoba mora najkra?e napustiti teritorij Ma?arske

mogu?e vrijeme i na odre?enoj tranzitnoj ruti. Na putovanju u Ma?arsku obavezno nosite masku za lice i gumene rukavice.

  1. b) Oni koji pokazuju simptome COVID-19:

(ba) Ma?arski dr?avljani bit ?e smješteni u odre?enoj karantenskoj ustanovi.

(bb) Ne-ma?arski dr?avljani ne mogu u?i na teritorij Ma?arske.

Za me?unarodni cestovni teretni promet primjenjuju se samo ?lanak 6.a) (ab), (ac), (ad) i ?lanak 6.b) (bb) voza?i koji nisu ma?arski dr?avljani.

Tekst rezolucije dostupan je na ma?arskom https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/140-koronavirus-tajekoztatok/592-tilto-es-kotelezo-hatarozat-a-covid-19-jarvany-tekinteteben?Itemid=135

NIZOZEMSKA

Da bi se omogu?io u?inkovit postupak utovara i istovara, preporu?uje se da voza?i sa sobom nose osobne zaštitne materijale poput maski i rukavica. Asocijacije komuniciraju s vladom radi zaštite restorana i ostalih ustanova za voza?e. Ministarstvo preporu?uje voza?ima da obroke uzimaju na benzinskim stanicama. Svi ostali restorani ostaju zatvoreni barem do 6. travnja.

U nizozemskom je parlamentu u tijeku rasprava i mogu?e je da ?e mjere postati stro?e u narednim danima.

TLN je sura?ivao s nizom logisti?kih udruga u Nizozemskoj na razvoju kratkog i jednostavnog letka prema svim akterima u logisti?kom lancu i ostalim pru?ateljima usluga koji poziva na poštovanje i zaštitu profesionalnih voza?a kamiona dok rade svoj posao. Dostupan je samo na nizozemskom jeziku: https://www.tln.nl/app/uploads/2020/03/Pamflet-sector-transport-en-logistiek.pdf 

Nizozemska vlada tako?er odr?ava Q&A (pitanja i odgovori) za restrikcije putovanja u Nizozemskoj ovdje: https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands 

Kako bi se zajam?io protok zaliha, posebno onih namijenjenih supermarketima i ljekarnama, nizozemski ministar za infrastrukturu i vodoprivredu produ?io je olakšanja za vo?nju i odmor do 1. lipnja 2020. godine.

Isti uvjeti i dalje vrijede za sljede?e:

· Maksimalno dnevno vrijeme vo?nje od 11 sati
· Maksimalno tjedno vrijeme vo?nje od 60 sati
· Maksimalna dvotjedno ograni?enje vo?nje od 96 sati
· Odga?anje tjednog odmora sa šest na sedam 24-satna razdoblja.

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

NORVEŠKA

Odlukom Vlade, od 15. o?ujka o.g., sav prijevoz robe, uvoz i izvoz, koji ne uklju?uje prijevoz putnika, normalno se obavlja cestovnim, vlakovima, brodovima i zrakoplovima. Zra?ne luke, luke i grani?ni prijelazi otvoreni su za takav promet. Na norveškim grani?nim prijelazima nema dodatnih ?ekanja.
Pored standardnih carinskih postupaka, grani?nu kontrolu poja?ali su i predstavnici policije i vojske. Njihova glavna zada?a je provjera identiteta voza?a (putovnica, voza?ke dozvole itd.).
4. svibnja, odlu?eno je da se mjera poja?ane grani?ne kontrole uz prisustvo policije i vojske produlji na razdoblje od 90 dana nakon 15. svibnja o.g.
Grani?ni prijelazi za kamione na norveško-švedskoj i norveško-finskoj granici brzi su i u?inkoviti u usporedbi s ve?inom drugih zemalja. Nije bilo zna?ajnih promjena u ovom pogledu od izbijanja virusa Covid-19.
Izuzetak je norveško-ruska granica koja je trenutno zatvorena.

Voza?i kamiona mogu raditi, ali moraju poštivati pravila karantene u vrijeme kada ne rade (uz sve ostale mjere za spre?avanje infekcije). Norveške odredbe o karanteni: nisu se promijenile - svi koji u?u u zemlju moraju biti u karanteni dva tjedna, što se ne odnosi na voza?e kamiona koji prevoze teret i voza?e kamiona koji dolaze na posao.

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/goods_traffic/id2693654/  

NJEMA?KA

Njema?ki ministar unutarnjih poslova 13. svibnja najavio je sljede?e mjere koje stupaju na snagu 16. svibnja:

· Svi ?e grani?ni prijelazi na granicama s Austrijom, Švicarskom, Francuskom, Luksemburgom i Danskom ponovo biti operativni.

· Kontrola na granicama s Austrijom, Švicarskom, Francuskom i Danskom bit ?e smanjena na provjere uzorka.

· Kontrola na granici s Luksemburgom bit ?e potpuno napuštena.

Tvrtke trebaju biti svjesne da ?e kontrola na granici s Danskom biti obustavljena što je prije mogu?e, me?utim, još se treba dogovoriti datum. Kontrole na granicama s Austrijom, Švicarskom i Francuskom trebalo bi prestati 16. lipnja, u skladu s daljnjim razvojem pandemije COVID-19.

Sljede?e skupine osoba mogu u?i na njema?ki teritorij preko granica s Austrijom,
Švicarskom, Francuskom, Luksemburgom i Danskom:

? osobe s njema?kim dr?avljanstvom.
? osobe s njema?kom boravišnom dozvolom.
? osobe s prebivalištem u Njema?koj.
? profesionalni putnici, bez obzira na njihovo dr?avljanstvo - dokaz o statusu putovanja na posao (ovdje je predlo?ak za putni?ki prijevoz: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/pendlerbescheinigung_down.pdf;jsessionid=D25697481662ED7557B81EB2ECFCB147.2_cid324?__blob=publicationFile&v=2).  
Sezonski radnici, parlamentarci EU i akreditirani diplomati mogu isto u?i u zemlju.
? osobe koje imaju hitne razloge za ulazak - treba nositi dokaz o hitnim razlozima.
Federalna policija donosi pojedina?ne odluke po vlastitom naho?enju.

Prekograni?ni promet robe i dalje je zajam?en. BGL nema informaciju o slu?aju u kojem je pri grani?nom prijevozu robe odbijen ulazak u Njema?ku preko gore spomenutih granica.

o Sljede?im se skupinama osoba onemogu?ava ulazak na njema?ki teritorij preko granica s Austrijom, Švicarskom, Francuskom, Luksemburgom i Danskom:
? osobe koje ne pripadaju nijednoj od gore navedenih skupina kojima je dopušten ulazak na njema?ki teritorij.
? osobe koje pokazuju simptome bolesti - u tom ?e se slu?aju odmah konzultirati nadle?no zdravstveno tijelo.

Više informacija dostupno je ovdje: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html 
i ovdje: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen-liste.html%20-%20f13819118

o Stanje u odmorišnim i uslu?nim podru?jima na njema?kim autocestama:
-Na odmorištima i uslu?nim podru?jima kojima upravlja grupa TANK & RAST grupa korištenje sanitarnih ?vorova SANIFAIR je bespolatno od 17. o?ujka, s ciljem da se voza?ima omogu?i potrebna higijena ruku. Besplatan pristup sanitarnim ?vorovima SANIFAIR omogu?en je putem "dje?jeg ulaska" bit ?e izri?ito ozna?en. TANK & RAST grupa operira sa 330 odmorišta i servisnih podru?ja na njema?kim autocestama i voza?i trebaju potra?iti simbol TANK & RAST.
-TANK & RAST tako?er su najavili da ?e ostati otvorene ne samo benzinske postaje ve? i povezani du?ani (pekarski proizvodi, grickalice, trgovina na malo) na svim odmaralištima i uslu?nim mjestima kojima oni upravljaju. Tako?er obaveštavaju da su proširili asortiman tople hrane za van kako bi najbolje odgovarale potrebama voza?a.
-U slu?aju problema s uslugom TANK & RAST, voza?i se mogu nazvati posebnu,
besplatnu telefonsku liniju: 0800 9 555 777 (dostupno iz njema?kih mre?a) ili slanjem
e-mail na: kundenservice@tank.rast.de 
-BGL je u kontaktu sa svim preostalim operaterima odmarališta i uslu?nim podru?jima na autocesti radi osiguranja stalne usluge i pristupa sanitarijama s odgovaraju?im radnim vremenom za sva njema?ka odmorišta i servisne postaje na autocestama. O ovoj se temi tako?er raspravlja s Ministarstvom transporta na najvišoj politi?koj razini.

Njema?ko savezno ministarstvo zdravstva 8. travnja donijelo je uredbu: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/20-0162-lm%20BAnz%20AT%2009.04.2020%20B7.pdf  kojom zabranjuje putnicima ulazak
u Njema?ku bez valjanog razloga.
Sljede?i sadr?aj zamjenjuje odredbe koje je izdalo Ministarstvo 2. travnja.
Ljudi koji ulaze u Njema?ku moraju se direktno uputiti ku?i ili odgovaraju?em smještaju i izolirati se u razdoblju od 14 dana nakon ulaska u zemlju. Oni su tako?er du?ni da bez odlaganja se obrate nadle?nom uredu za javno zdravstvo i obavijeste ih o ulasku u zemlju. Ljudi moraju lokalnoj zdravstvenoj upravi pru?iti sljede?e podatke: identitet i datum ro?enja, itinerar, kontakt podatke, adresu prebivališta.
Odstupanja od ovog pravila mogu se primijeniti u propisima koje izdaju savezne dr?ave i ti?u se samo onih osoba koje ne pokazuju simptome infekcije COVID-19.
Autobusne tvrtke i organizatori putovanja koji obavljaju prekograni?ni prijevoz u Njema?ku moraju se pridr?avati, unutar okvira njihovih operativnih i tehni?kih sposobnosti, sljede?ih odredbi:
-Omogu?ite putnicima bez prepre?nu verziju informacija o rizicima koje predstavlja infekcija COVID19 i mogu?nostima za prevenciju i borbu protiv nje.
-Dr?ite podatke dostupnima do 30 dana nakon dolaska u Njema?ku. To se posebno odnosi na elektroni?ki pohranjene podatke koji omogu?uju identifikaciju i lociranje putnika, kao i popise putnika i popise mjesta za sjedenje.

Ne postoje ograni?enja u prekograni?nom prometu robe, bez obzira na dr?avljanstvo voza?a.

Sve njema?ke savezne dr?ave uvele su zakonodavstvo kojim se upotreba maski za lice obavezno zahtijeva kako bi se sprije?ilo dalje širenje virusa COVID-19.
Me?utim, zbog federalne strukture Njema?ke, ne postoji jedinstvena dr?avna odredba koja bi definirala to?ne okolnosti u kojima se maska mora nositi.
Stoga, kako bi se osiguralo da su pravni zahtjevi ispunjeni, BGL preporu?uje da voza?i nose masku za lice kad izlaze iz kabine vozila.

Mjere olakšanja

Njema?ko nadzorno tijelo BAG je objavilo popis njema?kih COVID-19 odstupanja vezano uz cestovni prijevoz ovdje: pregled stanja u razli?itim regijama ovdje: https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sonstige/Ausnahmen_Corona.html?nn=12502. Na ovoj stranici, molimo kliknite na link naziva: “Straßengüterverkehrsrechtliche Ausnahmen aufgrund Covid-19” da bi se otvortio PDF popis koji je naja?uriraniji. Glavni sadr?aj je:

-na saveznoj razini je odlu?eno o privremenom opuštanju vremena vo?nje i odmora na temelju ?lanka 14.2. Uredbe EU 561⁄2006. Njema?ka savezna uprava uvela je privremeno opušteno vremena vo?nje i odmora do 31. svibnja. Mjera se primjenjuje na cestovni prijevoz robe svakodnevnih potrepština, uklju?uju?i hranu, medicinsku opremu i gorivo.
Ukinute mjere su kako slijedi:
-Mogu?nost produljenja vremena vo?nje na 10 sati pet puta tjedno
-Mogu?nost uzimanja smanjenog odmora dva uzastopna tjedna u roku od ?etiri tjedna

Te se mjere primjenjuju na profesionalne prijevozni?ke tvrtke u privatnom vlasništvu. Za detalje,
molimo koristite gornju BAG vezu: https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sonstige/Ausnahmen_Corona.html?nn=12502 
Kliknite vezu pod nazivom "Straßengüterverkehrsrechtliche Ausnahmen
aufgrund Covid-19 ”i konzultirajte rezultiraju?i PDF dokument 1. odjeljak nazvan„ Fahrpersonalrecht ”.

o Savezna vlada Njema?ke zatra?ila je od Länder-a da suspeniraju zabrane prometa vikendom i praznicima u kretanju kamiona kako bi se olakšala situacija tijekom krize. Njema?ko nadzorno tijelo BAG pru?a a?urni pregled stanja u razli?itim regijama u okviru gornjeg BAG linka: https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sonstige/Ausnahmen_Corona.html?nn=12502 
Kliknite vezu pod nazivom "Straßengüterverkehrsrechtliche Ausnahmen aufgrund Covid-19" i konzultirajte se rezultiraju?im PDF dokumentom, odjeljak 4. „Straßenverkehrsrecht - Sonn- und Feiertagsfahrverbote“. 
Nakon zahtjeva za pojašnjenjem oko ukidanja zabrana prometa vikendom i praznicima u Njema?koj, BGL je potvrdio da se datumi isteka trebaju ?itati kao "do i uklju?uju?i", stoga je datum spomenut u dokumentu posljednji dan kada operateri mogu iskoristiti suspenzije.

o Njema?ko savezno ministarstvo prometa 19. svibnja preporu?ilo je regionalnim vlastima da odustanu od dodatnih njema?kih ljetnih ograni?enja koja se odnose na posebne dionice autocesta subotom izme?u 1. srpnja i 31. kolovoza od 07:00 do 20:00.
Me?utim, za sada provedba ove preporuke još ?eka implementaciju od strane regionalnih vlada.
Dr?ave Sjeverna Rajna-Vestfalija i Saksonija-Anhalt ve? su odobrile takvo izuze?e.
O?ekuje se da ?e se detaljne informacije o napretku provedbe objaviti u
BAG linku u doglednom vremenu: https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sonstige/Ausnahmen_Corona.html?nn=12502 

26. svibnja, njema?ka regija Niedersachsen odlu?ila je produ?iti obustavu zabrane vo?nje vikendom i praznicima za teretna vozila do 31. kolovoza 2020. Niedersachsen je tako?er odlu?ila suspendirati dodatno ljetno ograni?enje (posebne dionice autocesta subotama u razdoblju izme?u 1. srpnja i 31. kolovoza. od 07:00 do 20:00 sati).

Njema?ka regija Baden-Wurttemberg tako?er je odlu?ila suspendirati dodatno ljetno ograni?enje (posebne dionice autocesta subotama u razdoblju izme?u 1. srpnja i 31. kolovoza od 07:00 do 20:00 sati). Ova je odluka ve? odra?ena u publikaciji BAG-a. Me?utim, Baden-Wurttemberg još nije odlu?io produljiti suspenziju zabrane vo?nje za vikend i praznike, koja vrijedi do 30. lipnja 2020. godine.

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

28. svibnja njema?ka vlada izvijestila je da, nakon nepostojanja uvjerljivih razloga koji opravdavaju daljnja odstupanja, pravila opuštanja u vo?nji i odmoru ne?e se obnoviti nakon 31. svibnja. Stoga ?e se Uredba (EZ) 561/2006 u potpunosti primjenjivati od 00:00 1. lipnja.

POLJSKA

Poljski premijer je 13. o?ujka najavio "izvanredno stanje". Uz mjere za ograni?avanje javnih okupljanja, vlada je najavila da ?e grani?na kontrola privremeno biti na snazi od 15. o?ujka (00:00) na 10 dana (obnovljivo svakih 10 dana). Ova mjera je produljena do 13.05.

Tokom ovog perioda:
- Strancima ne?e biti dopušten ulazak na poljski nacionalni teritorij. Sav zra?ni promet i ?eljezni?ki promet koji dolazi iz inozemstva bit ?e privremeno obustavljen.
- Poljski dr?avljani i stranci koji rade u Poljskoj a vra?aju se iz inozemstva moraju
u dvotjednu karantenu.
- Dr?avni autobusni, zra?ni i ?eljezni?ki prijevoz normalno funkcioniraju.
- Me?unarodni cestovni teretni prijevoz nije uklju?en u ta ograni?enja. Granice ostaju
otvorene za protok robe i voza?i kamiona koji upravljaju me?unarodnim cestovnim teretom ne?e morati u dvotjednu karantenu. Popis otvorenih grani?nih prijelaza u ovom periodu dostupan je ovdje: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/BCPs%20in%20Poland%20-%2018.03.20.pdf 

Poljski ministar zdravstva 19. o?ujka ukinuo je prethodnu du?nost ispunjenja obrazaca lokalizacije voza?a. Pored toga, prema informacijama web stranica grani?ne stra?e karantena se ne?e nametati sljede?ima:

-ljudima koji ?ive u Poljskoj a rade u susjednoj zemlji i koji redovito prelaze preko granice (prekograni?ni radnici).
-strancima koji ?ive u susjednoj zemlji a rade u Poljskoj i prelaze granicu
redovito (prekograni?ni radnici).
-voza?ima koji se bave profesionalnim prijevozom robe i putnika.
Pored toga, od 4. svibnja svaka osoba koja prelazi unutarnje granice (Europske unije) sa Republikom Poljskom za profesionalne aktivnosti (a ne samo pograni?ni radnici) bit ?e izuzeta od karantenskog perioda. Ovo se izuze?e ne odnosi na zdravstvene radnike ili socijalne radnike.
Poljska vlada je 12. svibnja produ?ila kontrolu na granicama do 12. lipnja 2020. Potpunu obavijest mo?ete pro?itati ovdje: https://www.gov.pl/web/mswia/kontrola-na-granicy-przedluzona-do-12-czerwca-br 

Zdravstveni pregledi obavljaju se na grani?nim prijelazima. Voza?i s temperaturom iznad 38 stupnjeva automatski ?e pro?i lije?ni?ki pregled i ne?e mo?i nastaviti voziti.

A?urirano stanje ?ekanja na granici mo?ete prona?i ovdje: www.granica.gov.pl
Ministar unutarnjih poslova i uprave je produ?io razdoblje grani?ne kontrole na granici s Njema?kom, Litvom, ?eškom i Slova?kom do 13. svibnja. Trenutno ograni?enje za ulazak stranaca u Poljsku ?e tako?er biti na snazi.
Poljske vlasti 24. o?ujka izmijenile su pravila o obveznoj karanteni: voza?i koji obavljaju me?unarodni cestovni transport vozilima ispod 3,5 tone više nisu podlo?ni karanteni.  Od 23. travnja voza?i koji posluju u Poljskoj du?ni su nositi masku za lice dok su van njihove kabine. U slu?aju da su u kabini dvije osobe, obje moraju nositi masku za lice za vrijeme vo?nje.
Olakšanja:

Poljsko ministarstvo infrastrukture ubla?ilo je pravila vo?nje i odmora od 17. travnja do 31. svibnja. Ubla?enja vrijede za voza?e koji obavljaju nacionalni i me?unarodni cestovni prijevoz robe i osoba, a ti?u se:
- dnevno vrijeme vo?nje ne smije biti ve?e od 11 sati (odstupanje od ?lanka 6. stavka 1.),
- tjedno vrijeme vo?nje ne smije biti ve?e od 60 sati (odstupanje od ?lanka 6. stavka 2.),
- ukupno vrijeme vo?nje u sljede?a dva tjedna ne mo?e prelaziti 96 sati (odstupanje od ?lanka 6. stavka 3.),
- nakon razdoblja vo?nje od pet i pol sati, voza? ima pravo na neprekidnu pauzu od najmanje ?etrdeset i pet minuta (izuze?e od ?lanka 7.),
- ako se voza? odlu?i na to, mo?e koristiti redoviti tjedni period odmora u vozilu, pod uvjetom da ima odgovaraju?e prostore za spavanje za svakog voza?a i da je vozilo tada nepomi?no (odstupanje od ?lanka 8. stavka 8).
Privremena odstupanja od primjene odredbi primjenjuju se na voza?e koji obavljaju cestovni prijevoz. Voza?i koji obavljaju cestovni prijevoz putnika podlije?u gore navedenim odstupanjima samo u slu?aju prijevoza koji se obavlja u vezi s povratkom gra?ana u njihove dr?ave prebivališta.
Prema formulaciji obavijesti dogovorene s Europskom komisijom:
- gore navedeni voza?i moraju na pole?ini lista analognog tahografa ili digitalnom ispisu tahografa navesti slu?ajeve odstupanja,
- uporaba privremenih odstupanja ne smije uzrokovati pogoršanje radnih uvjeta voza?a i razine sigurnosti na cestama.

Poljski premijer je 30. travnja najavio ubla?avanje uvjeta koji su postavljeni putnicima na grani?nim prijelazima. Od 4. svibnja, poljski dr?avljani koji rade ili studiraju u Njema?koj više ne?e morati provoditi 14 dana u karanteni pri povratku u Poljsku, a odgovaraju?i propisi dogovoreni su sa susjednim zemljama.

Poljske granice još su zatvorene za strance, to vrijedi do 13. svibnja. Osobe s dozvolom stalnog boravka, voza?i kamiona i diplomati izuzeti su od odredbe.

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

RUMUNJSKA

Na snazi je izvanredno stanje od 16. o?ujka.
Institut za javno zdravstvo je a?urirao popis zemalja "crvene i ?ute" zone koje su stupile na snagu 03.04.2020. Popis uklju?uje 12 zemalja "crvene zone": Austrija, Belgija, Švicarska, Italija, Francuska, Njema?ka, Španjolska, Iran, Velika Britanija, Nizozemska, SAD i Turska. Gra?ani Rumunjske koji se vra?aju iz ovih dr?ava (crvena zona) u?i ?e u institucionaliziranu karantenu u trajanju 14 dana. "?uta zona" uklju?uje ostale zemlje, a svi gra?ani Rumunjske koji se vra?aju iz tih zemalja u?i ?e u samoizolaciju u svojim domovima u trajanju 14 dana.

Ograni?enja vo?nje za vozila najve?e dozvoljene mase preko 7,5 tona su ukinuta na DN1 (E60) Ploiesti-Brasov do 14.05.2020 (za vrijeme izvanrednog stanja).
Ograni?enja vo?nje i dalje su na snazi na DN1 Bucharest-Ploiesti.
Tako?er, ograni?enja vo?nje uvedena za vozila s najve?om dozvoljenom masom ve?om od 7,5 tona ukidaju se do 14.05.2020 (za vrijeme izvanrednog stanja), na autocesti A2 (Bucharest - Constanta), DN7 (Pitesti - Vestem) i DN39 (Agigea - Mangalia) na dane dr?avnih praznika (30. travnja i 1. svibnja).

Ministarstvo unutarnjih poslova Rumunjske donijelo je Pravilnik u kojem se mjere zabrane izvoza prethodno definiranih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda prestaju primjenjivati.

Pravilnikom izdanim 09. travnja, Ministarstvo unutarnjih poslova Rumunjske izdalo je mjere vezano uz grani?ne prijelaze; pojedini dr?avni grani?ni prijelazi (s Ma?arskom, Bugarskom i Moldavom) ostat ?e potpuno ili djelomi?no zatvoreni tijekom cijelog razdoblja izvanrednog stanja, uz odre?ene iznimke.

Ministarstvo unutarnjih poslova Rumunjske je 04. travnja izdalo mjere u prijevozu osoba i roba:
-Me?unarodni cestovni prijevoz osoba redovnim linijama, posebnim redovnim linijama i povremenim linijama u me?unarodnom prometu za sve rute koje obavljaju prijevoznici u Italiju, Španjolsku, Francusku, Njema?ku, Austriju, Belgiju, Švicarsku, UK, Nizozemsku i Tursku, i iz tih zemalja u Rumunjsku je obustavljen tijekom izvanrednog stanja
-Nakon ulaska u Rumunjsku, voza?i teretnih vozila najve?e dopuštene nosivosti ve?e od 2,4 tone bez simptoma povezanih s COVID -19 ispunjavaju izjavu o vlastitoj odgovornosti, potrebno osigurati mjesto gdje mogu stupiti u kontakt izme?u dviju prijevoznih ruta, ne podlije?u izolaciji kod ku?e/karanteni pod uvjetom da poslodavac osigura zaštitne materijale protiv COVID-19; pri ulasku u Rumunjsku potrebno predo?iti potvrdu o zaposlenju
-Voza?i teretnih vozila najve?e dozvoljene nosivosti ve?e od 2,4 tone koja prolaze kroz rumunjski teritorij nisu du?ni ispunjavati epidemiološku izjavu pri ulasku u Rumunjsku ako ispunjavaju sljede?e minimalne uvjete:
a) Koriste se samo odobreni tranzitni koridori i grani?ni prijelazi na krajevima ovih koridora; odstupanje od njih je zabranjeno
b) Tranzit preko rumunjskog teritorija obavlja se u minimalnom vremenskom okviru, a ne du?e od 48 sati od ulaska u Rumunjsku, uklju?uju?i razdoblja mirovanja za osigurani dnevni odmor
c) Parkiranje vozila obavlja se isklju?ivo na parkiralištima koja se nalaze na pravilno ozna?enim tranzitnim koridorima
U slu?aju nepoštivanja uvjeta, voza? vozila du?an je i?i u karantenu na 14 dana, snose?i troškove nastale u karanteni
Pri ulasku u Rumunjsku voza? je du?an na ostakljenim dijelovima vozila (vjetrobransko staklo) postaviti posebnu naljepnicu radi dokaza o tranzitu

Ministarstvo unutarnjih poslova u Rumunjskoj donijelo je mjere koje su stupile na snagu 31. o?ujka 2020. Prilikom ulaska u zemlju, radi zaštite svojih obitelji, voza?i teretnih vozila ?ija je najve?a dozvoljena masa ve?a od 2,4 tone imaju mogu?nost izbora karantene/izolacije, ali ne više od 14 dana u razdoblju izme?u putovanja; mogu se odlu?iti za jedan od sljede?ih na?ina zaštite od širenja COVID-19:
a) karantena u prostorima koje osigurava poslodavac;
b) izolacija kod ku?e, zajedno sa svim osobama s kojima ?ive ili sami, u drugom dostupnom ?ivotnom prostoru;
c) karantena na zahtjev, na mjestima koja stavljaju na raspolaganje tijela javne uprave, uz podmirenje troškova povezanih s karantenom.
Opcija za jednu od navedenih metoda ostvaruje se tako što voza?i teretnih vozila najve?e dopuštene te?ine ve?e od 2,4 tone ispunjavaju izjavu o preuzimanju vlastite odgovornosti pri izboru jednog od tri na?ina zaštite.
Tako?er, primjenjuju se na pilote zrakoplova i brodske posade.

Rumunjsko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je sljede?e mjere:
-izolacija kod ku?e ili, ovisno o slu?aju, karantena za sve osobe koje ulaze u Rumunjsku; mjera stupila na snagu 25. o?ujka 2020.
-svi letovi za Francusku i Njema?ku te iz Francuske i Njema?ke za Rumunjsku obustavljaju se na rok od 14 dana; mjera se ne odnosi na letove dr?avnih zrakoplova, teretne i dostavne, humanitarne ili hitne medicinske slu?be, kao i na nekomercijalna tehni?ka odobrenja; mjera stupila na snagu 25. o?ujka 2020.
Prolazni tranzitni koridori u Rumunjskoj
Na poticaj EK, Rumunjska je uspostavila odre?ene tranzitne koridore:
Corridor 1
??Alternativa 1 - N?dlac (grani?ni prijelaz) – Arad – Timi?oara - Lugoj- Ilia – Deva – Simeria – Sebe? -Sibiu- Râmnicu Vâlcea – Pite?ti – Bucharest – Giurgiu (grani?ni prijelaz);
?? Alternativa 2 - Bor? (grani?ni prijelaz) – Oradea – Cluj Napoca – Alba Iulia - Sebe? -Sibiu- Râmnicu Vâlcea – Pite?ti – Bucharest – Giurgiu (grani?ni prijelaz)
?? Dodatni koridor Bucharest – Constan?a A2
Corridor 2
??Giurgiu (grani?ni prijelaz) – Bucure?ti – Urziceni – Buzãu – Foc?ani – Bacãu – Suceava - Siret (grani?ni prijelaz)
Corridor 3
??N?dlac (grani?ni prijelaz) - Arad – Timi?oara - Lugoj – Caransebe? – Or?ova- Drobeta Turnu Severin – ?imian – Maglavit- Calafat (grani?ni prijelaz)
Corridor 4
??Moravi?a (grani?ni prijelaz) – Timi?oara – Arad – Oradea- Satu Mare – Halmeu (grani?ni prijelaz)
Corridor 5
??Nãdlac (grani?ni prijelaz)- Arad – Timi?oara – Lugoj – Ilia – Deva – Simeria – Sebe? – Sibiu – Bra?ov – Târgu Secuiesc – Lep?a – Foc?ani – Tesila – Tecuci – Bârlad – Hu?i – Albi?a (grani?ni prijelaz)
Tranzitni koridori su dostupni na poveznici https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cd8851109eb443ab4c09cb0ec96b054
Obrazac koji voza?i kamiona u tranzitu moraju popuniti je dostupan na poveznici https://www.untrr.ro/userfiles/files/158606970358-formulartranzit03042020varfinalaroenglrusdocxdocxdocxdocx1%281%29.pdf
Voza?i u tranzitu su, prilikom ulaska u Rumunjsku du?ni postaviti na vjetrobransko staklo posebnu naljepnicu, dostupna na poveznici https://www.untrr.ro/userfiles/files/tranzit%20romania%281%29.pdf

Rumunjsko Ministarstvo unutarnjih poslova je 22. o?ujka objavilo niz restriktivnih mjera koje, izme?u ostalog uklju?uju sljede?e:
-ograni?eno je kretanje ljudi, osim u iznimnim slu?ajevima
-stranim dr?avljanima je zabranjen ulazak na teritorij Rumunjske, osim ako ne prolaze tranzitnim koridorom i uz odre?ene iznimke (?lanovi obitelji, oni koji imaju vizu, diplomatsko-konzularni predstavnici i sl.)
Iznimke:
Nacionalni prijevoz robe i putnika
Me?unarodni cestovni teretni prijevoz
Voza?i teretnih vozila preko 2,4t koji dolaze iz ili su prošli kroz „crvena podru?ja“ ili „?uta podru?ja“ ne podlije?u karantenskim ili izolacijskim mjerama ako na grani?nom prijelazu ne poka?u simptome povezane s koronavirusnom infekcijom SARS-CoV- 2. Sve osobe koje ulaze u Rumunjsku morat ?e ispuniti odgovaraju?i obrazac.
Voza?i teretnih vozila preko 2,4 tone imaju obvezu na grani?nom prijelazu imati na sebi i nositi pojedina?na zaštitna sredstva, poput dezinficijensa, rukavica, maske za lice te predo?iti dokumente koji potvr?uju rutu putovanja do odredišta.

Zatvoreni su pojedini grani?ni prijelazi s Ma?arskom, Ukrajinom, Bugarskom, Moldavom i Srbijom.

Zbog koli?ine prometa, ?ekanja na granicama su znatno dulja. A?urirana vremena ?ekanja na granicama mo?ete prona?i ovdje.

Rumunjske vlasti su uvele privremene mjere provo?enja vremena vo?nje i odmora za voza?e koji obavljaju doma?i/me?unarodni cestovni prijevoz robe, a uklju?uju:
- izmjena maksimalnog dnevnog ograni?enja vo?nje od 9 sati na 11 sati,
- izmjena minimalnih zahtjeva za dnevnim odmorima uvo?enjem pauze od 45 minuta nakon 5 i pol sati,
- smanjenje potreba za dnevnim odmorom s 11 na 9 sati,
- odga?anje tjednog odmora nakon razdoblja od 6 do 24 sata.

Izvor: U.N.T.R.R. - National Union of Road Hauliers from Romania, https://www.untrr.ro/en/  

RUSKA FEDERACIJA

Prema Uredbi predsjednika RF od 6. travnja 2020. dozvoljen je tranzit preko teritorija RF roba koje se nalaze na popisu sankcioniranih proizvoda (poljoprivredno prehrambeni proizvodi), a obavlja se uz obvezno korištenje elektronskih nacionalnih ?igova. Detaljne informacije o pravilima registracije i prijevoza robe kroz teritorij RF dostupne na web stranicama Centra za razvoj digitalnih platformi : www.crcp.ru     

SJEVERNA MAKEDONIJA

Vlada Sjeverne Makedonije je na sjednici donijela Odluku o proširenju mjera protiv širenja zaraze koronavirusom koje ?e biti na snazi do 24. o?ujka 2020.U Odluci nema mjera vezanih uz ograni?avanje ulaska/izlaska kamiona iz bilo koje dr?ave te niti o zatvaranju grani?nih prijelaza. Me?utim, zabranjen je ulazak u zemlju dr?avljanima iz zemalja visokog rizika (prema listi Svjetske zdravstvene organizacije), te je zabranjen organiziran prijevoz putnika autobusom, kombijem, minibusom i sl.) u zemlje visokog rizika.

Izvor: Veleposlanstvo RH u Sjevernoj Makedoniji

SLOVA?KA

21. svibnja slova?ka vlada produ?ila je grani?nu kontrolu do 26. lipnja. Ulazak i izlazak iz zemlje bit ?e mogu?e samo putem sljede?ih grani?nih prijelaza:
NA GRANICI S AUSTRIJOM:
Bratislava - Jarovce - Kittsee (autocesta)
Bratislava - Jarovce - Kittsee (stara cesta)
Bratislava - Petr?alka - Berg
Moravský Svätý Ján - Hohenau
Záhorská Ves - Angern an der March 

NA GRANICI S MA?ARSKOM:
Bratislava ?unovo - Rajka (autocesta)
Medve?ov - Vámosszabadi
Komárno - Komárom
Štúrovo - Esztergom
Šahy - Parassapuszta
Slovenské ?armoty - Balassagyarmat
Šiatorská Bukovinka - Salgótarján
Krá? - Bánréve
Milhos? - Tornyosnémeti (cesta br. I / 17)
Milhos? - Tornyosnémeti cesta (cesta br. R4)
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
Hos?ovce –Tornanádaska

NA GRANICI S ?EŠKOM
Svr?inovec - Most u Jablunkova
Makov - Bílá-Bumbálka
Horné Srnie - Brumov-Bylnice
Drietoma - Starý Hrozenkov
Moravské Lieskové - Strání
Lysá pod Makytou - St?elná
Vrbovce - Velká nad Veli?kou
Brodské - B?eclav (autocesta)
Holí? - Hodonín
Skalica - Sudomě?ice (nova cesta)

NA GRANICI S POLJSKOM:
Trstená - Chy?né
Vyšný Komárnik - Barwinek

Izvor: CESMAD

SLOVENIJA

U grani?nom podru?ju na cestovnim vezama s Talijanskom republikom uspostavljene su ?etiri kontrolne to?ke: Vrtojba, Ferneti?i, Biskupije i Krvavi potok. Kontrolne to?ke Vrtojba, Ferneti?i i Biskupije otvorene su cijelo vrijeme, a kontrolni punkt Krvavi potok otvoren je od 5 do 23 sata.

Upravitelji cesta moraju osigurati postavljanje odgovaraju?ih kontrolnih to?aka i blokiranje svih ostalih cestovnih veza s Talijanskom Republikom.

Vlakovi putni?kih i me?unarodnih povremenih i redovnih autobusnih linija izme?u Talijanske Republike i Republike Slovenije ne smiju se obavljati. Cestovni teretni prijevoz, osim prijevoza poštanskih pošiljaka, lijekova, zaštitne opreme i sanitetskog materijala i humanitarne pomo?i, iz Italije u Republiku Sloveniju ne provodi se. Izuzetak su teretna vozila (teretna vozila) ?ije je krajnje odredište Republika Slovenija ili u tranzitu, a dogovoreno je da sa susjednom dr?avom prihvati teretno vozilo. Svi tranziti kroz Sloveniju idu na Breganu ili Macelj.

 https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020029.pdf

https://www.gzs.si/oz_postojna- GZS: www.gzs.si/koronavirus/  (tako?er sadr?i a?urirane podatke o statusu prekograni?nog transporta robe:  https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/vsebina/Novice-za-newsletter/ArticleID/74491/stanje-na-mejah-koronavirus-covid-19  )

SRBIJA

Uveden poseban re?im za isprave koje moraju  pratiti robu u prijevozu tijekom izvanrednog stanja

Uredbom o ispravama koje moraju pratiti robu u prijevozu za vrijeme izvanrednog stanja ure?en je poseban re?im u ovom podru?ju.

Prema toj uredbi i ?lanku 29. Zakona o trgovini, robu u prijevozu moraju pratiti isprave koje su u neposrednoj vezi s njenim prijevozom i koje sadr?e osobito: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu, PIB i mati?ni broj ili broj poljoprivrednog gospodarstva  (BPG), odnosno broj iz odgovaraju?eg registra isporu?itelja, primatelja i prijevoznika (ako ga ima), mjesto i adresu objekta iz kojega se isporu?uje i u koji se isporu?uje, ime i prezime odgovornih osoba isporu?itelja i prijevoznika, naziv robe i koli?inu.

Kada je rije? o ispravama koje moraju pratiti robu u prijevozu za vrijeme izvanrednog stanja, poseban se re?im odnosi na na?in ovjre prijama robe, pa se u skladu s tim isporu?itelju, primatelju i prijevozniku (ako ga ima), ostavlja mogu?nost da sporazumno odrede na?in na koji ?e prijam odnosno isporuka robe biti potvr?eni.

Ova je uredba stupila na snagu 14. travnja 2020. godine.

Odlukom o proglašenju COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom boleš?u propisano je stvaranje uvjeta za nesmetano odvijanje me?unarodnog prijevoza tereta u cestovnom prometu, navodi se u dokumentu objavljenom na web-u Ministarstva gra?evinarstva, prometa i infrastrukture. - Svaki voza? teretnog motornog vozila za vrijeme radnog vremena mora biti maksimalno zašti?en, bez obzira da li je u kamionu, pored kamiona (za vrijeme utovara odnosno istovara), u poslovnim prostorijama prijevoznika za koga radi i sl. Po završetku radnog vremena, a prije dolaska u mjesto prebivališta odnosno mjesto boravišta, svaki voza? kod sebe mora imati dokaz da je neposredno prije toga završio prijevoz ili dokaz da je krenuo na isti (putni nalog, tahografski listi?, ispis i sl). Dolaskom u mjesto prebivališta odnosno mjesto boravišta, svaki voza? teretnog motornog vozila mora biti u samoizolaciji do narednog odlaska na put - piše u obavještenju. Voza?i teretnih motornih vozila moraju se za vrijeme samoizolacije svakog dana javljati nadle?nom zdravstvenom centru kako bi prijavili svoje zdravstveno stanje. Tako?er, ministarstvo je obavještenjem od 20. o?ujka 2020. godine apeliralo svim doma?im prijevoznicima o svakodnevnom kršenju voza?a Odluke o proglašenju COVID-19 prevoze?i putnike u kabini teretnih motornih vozila. - Ovim putem vas podsje?amo da je ?lankom 14. Zakona o prijevozu tereta u cestovnom prometi propisano da je izme?u ostalog jedan od uvjeta kako bi prijevoznik dobio licencu i odgovaraju?i broj radno anga?iranih voza?a po teretnom vozilu odnosno skupu vozila. Kako bi sprije?ili dalje kršenje Odluke o proglašenju COVID-19 ovo ministarstvo vas obavještava da je svaki voza? du?an da u kabini teretnog motornog vozila pored ostale dokumentacije posjeduje i ugovor o radu, odnosno ugovor o radnom anga?iranju. Prema voza?ima koji krše mjere koje je donijela Vlada Republike Srbije kao i prema osobama koje nemaju status voza?a, bit ?e sprovedene odgovaraju?e mjere - piše u dokumentu.

Korisne Internet poveznice: Republika Srbija - Ministarstvo gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture: https://www.mgsi.gov.rs/lat  COVID 19 - Slu?bene Internet stranice Vlade Republike Srbije: https://covid19.rs/ 

Radi zaštite od unošenja zarazne bolesti na teritoriju Republike Srbije Vlada je donijela odluku da nadle?na tijela privremeno zabrane ulazak u Srbiju stranim dr?avljanima. Ova mjera ne?e se primjenjivati na: 1. posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja me?unarodnog prijevoza tereta u cestovnom prometu. U slu?aju me?unarodnog tranzitnog prijevoza u cestovnom prometu, isti ?e se ograni?iti na razdoblje ne du?e od 12 sati od trenutka ulaska na teritoriju Republike Srbije; 2. Posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od doma?ih luka. U slu?aju tranzitne plovidbe na me?unarodnom plovnom putu na teritoriji SRB, isti se ograni?ava na razdoblje ne du?e od 90 sati za brodske sastave i 60 sati za samohodne plovidbe od trenutka ulaska na teritoriju SRB u slu?aju uzvodne plovidbe, odnosno na razdoblje ne du?e od 72 sata za brodske sastave i 54 sata za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju SRB u slu?aju nizvodne plovidbe; 3. Osoblje u pratnji ?eljezni?kih vozila koja ulaze u zonu grani?nih postaja utvr?enim me?udr?avnim sporazumima; 4. Posade i kabinsko osoblje zrakoplova ?ije je krajnje odredište SRB, ili su u tranzitu preko me?unarodnih zra?nih luka u SRB; 5. Osobe koje su dobile dozvolu za rad u SRB i boravak ili tranzit kroz SRB od radnog tijela Vlade SRB koje ?ine predstavnici resornih ministarstava; 6. Humanitarne konvoje pod obveznom pratnjom ugovorene diplomatskim putem; 7. Akreditirane ?lanove stranih diplomatsko konzularnih predstavništava u SRB i me?unarodnih organizacija, kao i ?lanove njihovih obitelji koji su nosioci posebnih osobnih iskaznica izdanih od strane MVP i Glavnog tajništva Vlade; 8. Strane dr?avljane koji imaju odobren boravak ili nastanjenje u Republici Srbiji Osobama iz to?ke 7. i 8. koja ulaze u Srbiju odrediti ?e se obvezna mjera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje u trajanju od 14 dana boravka u ku?noj izolaciji. Ova odluka stupila je na snagu danom objave (15. o?ujka 2020. godine). Izvor: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu

Prema trenuta?noj informaciji od policije RH sa grani?nog prijelaza Tovarnik, putni?ki promet sa Srbijom  je na svim grani?nim prijelazima obustavljen osim za srpske dr?avljane i osobe sa radnom dozvolom. Teretni promet na Bajakovo – Batrovci za sada te?e nesmetano s time da se sa Tovarnika ulaskom u Šid preusmjerava u konvoju na Batrovce radi provjere. Situacija na granici sa BiH je u ovom trenutku za teretni promet bez ograni?enja u oba smjera. Grani?ni prijelaz Bregana – Obre?je – formiraju se konvoji za tranzit na slovenskoj strani prema Srbiji i BiH , stvaraju se zastoji. Informacije od policijskih postaja Bregana i Slavonski Brod.

Prema informaciji od 17.03.2020 u 10.50 sa grani?nih prijelaza Bajakovo u Hrvatskoj  i Batrovci u Srbiji teretni promet se odvija ali usporeno. Na srpskoj strani formiraju se konvoji za Rumunjsku, Bugarsku, Makedoniju i Tursku koji se pod policijskom pratnjom sprovode do srpskih grani?nih prijelaza prema navedenim zemljama.

ŠPANJOLSKA

Španjolska vlada je stanje uzbune produ?ila do 24. svibnja (slu?bena uredba ovdje: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/REAL%20DECRETO%20514-2020%20-%20PR%C3%93RROGA%20DEL%20ESTADO%20DE%20ALARMA.pdf)

Španjolska vlada najavila je da su od 17. o?ujka granice zatvorene za kretanje
osoba. Izuzeti su španjolski dr?avljani, španjolski stanovnici, pograni?ni putnici i bilo tko opravdavaju?i slu?aj više sile. Teretni prijevoz se nastavlja kako bi se garantirala ekonomska aktivnost i lanac dobave.

Španjolsko Ministarstvo prometa je u novom Nalogu TMA / 384/2020 dalo upute o korištenju maski za razli?ite vrste prijevoza. Upute uklju?uju sljede?e:

- za prijevoz putnika cestovnim vozilima obavezno je nošenje maske (i voza?a i putnika);

- za prijevoz robe cestovnim vozilom obavezno je nošenje maske u slu?aju dvoje ljudi u kabini.

Ova nova uredba stupa na snagu 4. svibnja (00:00).

Dodatno, kraljevski dekret objavljen 14.3. ima zabranu prometa na nekim nacionalnim rutama. Ove odredbe još nisu stavljene na snagu u ovom momentu. Sljede?a vozila su izuzeta od odredbi:
- Pomo? na cesti i vozila za odr?avanje ceste
- Vozila koja distribuiraju zalihe lijekova, hrane i goriva
- Vozila koja skupljaju ?vrsti otpad
- Vozila koja prevoze ?ivu stoku i pokvarljivu robu.

Štoviše, šestomjese?no razdoblje tijekom kojeg nositelj strane voza?ke dozvole (vrijedi za vo?nju u Španjolskoj) mo?e voziti na nacionalnom teritoriju je suspendirano.

Španjolsko ministarstvo prometa 30. o?ujka objavilo je popis turisti?kog smještaja: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf 
koji ?e, izme?u ostalih, ostati otvoren za voza?e koji se bave prijevozom putnika i robe. Interaktivnu kartu mo?ete prona?i ovdje: https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Mapa-Hoteles.aspx
Vlada je tako?er objavila web stranicu s podacima o restoranima, benzinskim postajama i parkiralištima koja su na raspolaganju cestovnim prijevoznicima: https://portalweb.fomento.gob.es/VisorGeograficoDGTT/InformacionRestauracion 

Sektor prometa smatra se nu?nim bez obzira na vrstu robe koja se prevozi.

Od 12. svibnja odredbom (https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/ORDEN-%20SND-403-2020.pdf ) španjolska je vlada najavila 14-dnevnu obveznu karantensku mjeru za pojedince koji se vra?aju iz inozemstva. Ti se ljudi moraju izolirati kod ku?e, a svoj dom mogu napustiti samo iz ograni?enih i opravdanih razloga.

Sljede?e kategorije su izuzete od mjere:

· Pograni?ni radnici

· Prijevoznici i posade

· Zdravstveni radnici koji idu na posao, pod uvjetom da nisu bili u kontaktu s ljudima koji imaju pozitivan test na Covid-19.

Naredba ?e se primjenjivati od 00:00, 15. svibnja i tijekom cijelog trajanja izvanrednog stanja i daljnjih ekstenzija.

Španjolska vlada je stanje uzbune produ?ila do 24. svibnja (slu?bena uredba ovdje: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/REAL%20DECRETO%20514-2020%20-%20PR%C3%93RROGA%20DEL%20ESTADO%20DE%20ALARMA.pdf

Dr?avljanima tre?ih zemalja zabranjen je ulazak u Španjolsku, osim sljede?ih slu?ajeva:

· Stanovnici Europske unije (EU), kao i supru?nik ili partner dr?avljanina EU i onih ro?aka koji ?ive pod njihovim skrbništvom, te stanovnici zemalja Schengena ili Andore, koji putuju izravno u svoje prebivalište.
· Osobe sa dugoro?nom vizom koju je izdala dr?ava ?lanica ili zemlja Schengena, a kre?u se u tu zemlju.
· Pograni?ni radnici.
· Zdravstveni profesionalci ili profesionalci koji brinu za starije a putuju do ili od radnog mjesta.
· Osoblje koje radi na podru?ju prijevoza robe, u ?ije brodove su uklju?ene posade radi osiguranja pomorskog prometa i ribolovnih aktivnosti; leta?ko osoblje neophodno za obavljanje osnovnih aktivnosti komercijalnog zra?nog prometa.
· Diplomatske, konzularne, me?unarodne organizacije, vojno osoblje i pripadnici humanitarnih organizacija koji obavljaju svoje profesionalne du?nosti.
· Ljudi koji putuju zbog nu?nih obiteljskih razloga, propisno opravdani.
· Osobe koje iz razloga više sile ili situacije potrebe ili ?iji je ulazak dopušten iz humanitarnih razloga.
· Za gra?ane drugih dr?ava ?lanica EU ili drugih zemalja koje su dio Europskog ekonomskog prostora (EU + Norveška, Island i Lihtenštajn), ulazak ?e im biti uskra?en, osim u gore navedenim slu?ajevima (osim prve dvije to?ke koje nisu primjenjive na njih) i ako ne ?ive u Španjolskoj ili se upu?uju izravno u svoje prebivalište u drugu dr?avu ?lanicu, zemlju Schengena ili Andoru.

Kopnene granice s Ceutom i Melillom ostaju zatvorene. Kopnene granice s Gibraltarom i Andorom su otvorene. Nadle?na tijela ukinula su ograni?enja vo?nje.

U svim se slu?ajevima ukidanje ne odnosi na obvezne itinerare za opasne robe.
Sljede?a ograni?enja suspendiraju se za cijelo vrijeme trajanja izvanrednog stanja:

- Tjedne zabrane prometa za vozila preko 7,5 tona
- Zabrane vikenda i praznika za ADR vozila
-Tjedne, sve?ane i vikend zabrane za nenormalan prijevoz
- Sve zabrane prometa za transportna vozila u Kataloniji i Baskiji

Primjenjuju se sljede?a odstupanja:

- Licence, dozvole i sve dozvole za vo?nju koje istje?u tijekom izvanrednog stanja automatski se produ?uju do 70 dana nakon istjeka izvanrednog stanja   Valjanost privremenih odobrenja za promet produ?avaju se do 60 dana nakon kraj izvanrednog stanja.
Detaljnije informacije o Španjolskoj: http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2020/Medidas_preventivas_adoptadas_por_la_Direccion_General_de_Trafico_como_consecuencia_del_COVID19.shtml 
Kataloniji: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Temporary%20lift%20of%20diving%20restrictions%20Catalonia%2014.03.20.pdf 
Baskiji: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Lifting%20restrictions%20Basque%20Country.pdf

Španjolska vlada je 25. o?ujka objavila odstupanja od pravila u prijevozu ?ivih ?ivotinja:
· Za voza?e i vozila koja se bave transportom ?ivih ?ivotinja vezane potvrde i ovlaštenja koja istje?u dana 1.3.2020. vrijede do 120 dana nakon prestanka izvanrednog stanja u dr?avi ili njihova produljenja. Uz to, ovaj rok mo?e produ?iti Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i hrane za najviše 30 dana.
· Dnevnici ili listovi ruta bit ?e valjani iako ih nisu pe?atirale nale?ne vlasti do 7 dana nakon prestanka izvanrednog stanja ili produljenja, a mogu biti produ?ene još 7 dana od strane Generalne uprave poljoprivredne proizvodnje i tr?išta.
· Odobrena su izuze?a vezano uz vrijeme odmora u vezi sa zaštitom ?ivotinja tijekom prijevoza i s njima povezane operacije. Ovo se odnosi na sva kretanja ?ivotinja koja se obavljaju u izvanrednom stanju. Ukupno trajanje putovanja bit ?e maksimalno dopušteno za svaku vrstu u Poglavlju V. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1/2005 Vije?a od 22. prosinca 2004., osim vremena za odmor.
· Ove se mjere primjenjuju na ?itav teritorij Španjolske. Vlada ?e obavijestiti EK,
s ciljem proširivanja valjanosti takvih mjera na druge zemlje.

Španjolska vlada 14. travnja savjetovala je opuštanje pravila vo?nje i odmora: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4461.pdf.
Ova opuštanja primjenjuju se od 14. travnja do 31. svibnja i sljede?a su:

· pove?anje najve?eg dnevnog ograni?enja vo?nje s 9 na 11 sati
· smanjenje zahtjeva za dnevnim odmorom sa 11 na 9 sati
· mogu?nost uzimanja dva uzastopna smanjena tjedna odmora od najmanje 24 sata, pod uvjetom da:
a) Voza? uzima najmanje 4 tjedna odmora u ta ?etiri uzastopna tjedna, od kojih najmanje dva moraju biti uobi?ajena tjedna odmora od najmanje 45 sati
b) nije potrebna naknada radi smanjenog tjednog odmora

· Mogu?nost voza?a da se redovni tjedni odmar obavlja u vozilu, pod uvjetom da ima prikladne prostore za spavanje za svakog voza?a, a da je vozilo nepomi?no.

Treba imati na umu da je zadr?an maksimum ograni?enja vo?nje od 56 sati i 90 sati.

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

Španjolsko ministarstvo prometa 28. svibnja obavijestilo je da se pravila opuštanja glede vo?nje i odmora ne?e obnoviti nakon 31. svibnja. Stoga ?e se Uredba (EZ) 561/2006 u potpunosti primjenjivati od 00:00 1. lipnja.

 ŠVEDSKA

Kao odgovor na poziv EV i EK za ograni?enje putovanja, Vlada Švedske je 17. o?ujka odlu?ila privremeno ograni?iti putovanja u Švedsku kako bi ubla?ila u?inke izbijanja virusa COVID-19 i smanjila širenje bolesti. Mjera stupa na snagu 19. o?ujka na rok od 30 dana. Ograni?enje se ne odnosi na osobe koje prevoze robu u Švedsku.

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici Vlade Švedske: https://www.government.se/press-releases/2020/03/temporary-ban-on-travel-to-sweden-due-to-covid-19/   

ŠVICARSKA

Na izvanrednom sastanku, 16. o?ujka 2020., Savezno vije?e je donijelo odluku o uvo?enju stro?ih mjera radi zaštite javnosti.
U Švicarskoj sada postoji "izvanredna situacija" u pogledu epidemijskog akta. Sve trgovine, restorani, barovi i sadr?aji za zabavu ostat ?e zatvoreni do 26 travnja.
Nova odluka ne utje?e na prodavaonice hrane i zdravstvene ustanove. Savezno vije?e tako?er je odobrilo raspore?ivanje do 8000 pripadnika oru?anih snaga za pomo? kantonima u bolnicama te za logistiku i sigurnost.

Od 00:00, 17. o?ujka, ulazak cestom na teritorij Švicarske iz Italije, Francuske, Njema?ke i Austrije je ograni?en na švicarske dr?avljane, švicarske rezidente i ljude koji ulaze iz profesionalnih razloga. Samo glavni grani?ni prijelazi otvoreni su za kretanje osoba.

Ove mjere ne utje?u na me?unarodni teretni prijevoz i svi su grani?ni prijelazi otvoren za kretanje tereta. Na nekim grani?nim prijelazima postoje i zelene trake (https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/coronavirus/green-lanes.html za uvoz, izvoz i tranzit medicinskih proizvoda, prehrambenih proizvoda, zaliha goriva i pošte. Popis opremljenih grani?nih prijelaza sa zelenim trakama za teretni prijevoz dostupan je ovdje https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html. 1. travnja švicarsko Federalno ministarstvo pravosu?a obavijestilo je o produ?enju grani?ne kontrole do 24. travnja. Produljenje uklju?uje granice sa svim dr?avama Schengena, osim kopnenih i zra?nih granica sa Francuskom, Italijom, Španjolskom, Austrijom i Njema?kom, koje su odvojeno produ?ene. Granica s Kne?evinom Lihtenštajn tako?er je izuzeta od odredbe.

1. travnja švicarsko Federalno ministarstvo pravosu?a obavijestilo je o produ?enju grani?ne kontrole do daljnjeg (koliko god je potrebno, ali najviše 6 mjeseci). Produljenje uklju?uje sve zemlje osim Kne?evine Lihtenštajn.
Trenutno nema slu?benog datuma za ukidanje grani?ne kontrole.

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf)  

 TURSKA

8. svibnja tursko Ministarstvo unutarnjih poslova a?uriralo je mjere povezane s voza?ima koji ulaze u Tursku.
Prema a?uriranim mjerama:
1. ukinuta je prethodna obveza stranih voza?a koji ne pokazuju simptome COVID-19 da napuste Tursku u roku od 72 sata od ulaska. Me?utim, strani voza?i obvezni su se slo?iti s pismom o obvezi (lLetter of commitment) da ?e što prije napustiti Tursku. Samo u tom slu?aju ne?e podlijegati 14-dnevnom razdoblju karantene.
2. voza?i ?e se mo?i ukrcati na tankere/trajekte ako provode transport izme?u sljede?ih luka:

Turska-Ukrajina:
Zonguldak - Chornomorsk (Ily?chevsky)
Istanbul (Haydarpa?a) - ?ornomorsk (Ily?chevsky)
Karasu - Chornomorsk (Ily?chevsky)

Turska-Rumunjska:
Constanta - Karasu

Turska-Libanon:
Ta?ucu - Tripoli

Turska-Izrael:
Mersin – Haifa

Sve ostale mjere ostaju na snazi.

 UJEDINJENO KRALJEVSTVO

17. o?ujka o.g., britanska vlada je poduzela nove mjere koje uklju?uju savjetovanje britanskih dr?avljana protiv svih nebitnih me?unarodnih putovanja te povratak svih koji su u inozemstvu, ali su granice ostale otvorene.

Teretni promet nije obuhva?en mjerama i savjetima za ograni?avanje putovanja te je Ministarstvo za promet objavilo smjernice o Covid-19 sa savjetima za industriju teretnog transporta: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport/covid-19-advice-for-the-freight-transport- industry i za osoblje u transportnom sektoru: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici: https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站