Tijela nacionalnog odbora


Skupština

Svi ?lanovi ICC-ja Hrvatska ?ine Skupštinu.

Ovlasti Skupštine:

 • Bira i razrješava predsjednika ICC-ja Hrvatska;
 • Bira i razrješava ?lanove Izvršnog odbora;
 • Imenuje i razrješava Glavnog tajnika;
 • Usvaja program rada i izvješ?e o njegovu provo?enju te financijsko izvješ?e;
 • Odre?uje visinu ?lanarine;
 • Donosi Statut ICC-ja Hrvatska i njegove izmjene i dopune

Izvršni odbor

Izvršni odbor ima 11 ?lanova, a ?ine ga predsjednik, dva potpredsjednika koje bira Izvršni odbor i osam ?lanova.

 1. Luka Burilovi?, predsjednik, Hrvatska gospodarska komora
 2. Leo Andreis, ?lan Upravnog i Izvršnog odbora, Hrvatska odvjetni?ka komora (zamjenski ?lan Boris Babi?, odvjetnik) - potpredsjednik
 3. Davor Majeti?, glavni direktor, Hrvatska udruga poslodavaca -potpredsjednik (zamjenski ?lan Bernard Jakeli?, zamjenik glavnog direktora)
 4. Zdenko Adrovi?, glavni direktor, Hrvatska udruga banaka (zamjenski ?lan Zoran Boha?ek, glavni savjetnik)
 5. Jakša Barbi?, prof. emer. 
 6. Tin Mati?, odvjetnik
 7. Marina Kralj Miliša, ?lanica Uprave, Kon?ar – Elektroindustrija d.d.
 8. Branka Perkovi?, starija potpredsjednica za Korporativno upravljanje, Podravka d.d.
 9. Dragutin Ranogajec, predsjednik, Hrvatska obrtni?ka komora (zamjenski ?lan Violeta Jeli?, glavna tajnica)
 10. Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave, Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 11. Tomislav Thür, izvršni direktor, PF Korporativnih poslova, INA – Industrija nafte d.d. (opunomo?eni ?lan Emanuel Kova?i?, direktor Sektora za odnose s vanjskim subjektima)

Predsjednik ICC-a Hrvatska

Luka Burilovi?

Glavna tajnica

Sun?anica Skupnjak Kapi?

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站