Vrijeme odr?avanja: 30.01.2020.

Objavljeno: 22. 01. 2020. , A?urirano: 23. 01. 2020.

HGK – ?upanijska komora Pula u suradnji s Odvjetni?kim društvom Kallay & Partneri d.o.o. iz Zagreba i podršku ICC Hrvatska poziva vas na seminar Radno pravo koji ?e se odr?ati u ?etvrtak, 30. sije?nja, u 9 sati u ?K Pula, na adresi Carrarina 5.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa me?u najva?nijim su i uvijek aktualnim pravnim pitanjima iz podru?ja radnog prava. Propusti poslodavaca i radnika da sve aspekte s tim u vezi urede na odgovaraju?i na?in (pre)?esto dovode do dugotrajnih sudskih postupaka koji za obje strane predstavljaju rizik i neugodnost.

Cilj je seminara upoznavanje s mehanizmima koji mogu sprije?iti i umanjiti takve rizike i neugodnosti, a sve ?e biti prikazano na brojnim primjerima iz sudske prakse. Uz to, bit ?e rije?i i o novom Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji se ponajprije odnosi na poslodavce s 50 i više zaposlenih, a izlo?eni su prekršajnoj i drugoj odgovornosti ako ne primjenjuju ovaj zakon. 

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a interes za sudjelovanje potvr?uje se ispunjavanjem online prijave najkasnije do 28. sije?nja ili do popunjenja kapaciteta.

 

Program

Vrijeme Aktivnost
09:00 - 09:30 Registracija sudionika
09:30 - 10:45 Zasnivanje radnog odnosa
10:45 - 11:00 Pauza za kavu
11:00 - 12:30 Prestanak radnog odnosa
12:30 - 13:15 Pauza za ru?ak
13:15 - 14:30 Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站