Vrijeme odr?avanja: 03.12.2019.

Objavljeno: 20. 11. 2019. , A?urirano: 21. 11. 2019.

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Deloitte d.o.o. pozivaju vas na poslovni doru?ak ?etvrti krug porezne reforme – Izmjene i dopune poreznih propisa od 1. sije?nja 2020. koji ?e se odr?ati u utorak, 3. prosinca, u 9 sati i 30 minuta, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, na adresi Rooseveltov trg 2 u Zagrebu.

Uvod u temu

Pribli?ava nam se još jedan kraj godine s kojim sti?e i najava izmjena i dopuna poreznih propisa obuhva?enih ?etvrtim krugom porezne reforme. I ovim krugom porezne reforme obuhva?eni su svi va?ni porezni propisi te je bitno na vrijeme se upoznati s onim što u trgovinu izme?u dr?ava ?lanica Europske unije donose tzv. quick fixes mjere, kakav je utjecaj ATAD-a te BEPS smjernica na svakodnevno poslovanje, a ne smiju se zaboraviti ni uštede koje je mogu?e ostvariti olakšicama koje se uvode izmjenama propisa o porezu na dohodak. 

Iako to nije predmet najnovijih izmjena i dopuna poreznih zakona, na doru?ku ?emo tako?er prezentirati trendove u oporezivanju digitalnih usluga putem iskustava drugih dr?ava ?lanica.

Ovaj poslovni doru?ak namijenjen je svim poreznim obveznicima, me?unarodnim kompanijama te pravnim i poslovnim savjetnicima.

Govornici

Dra?en Nim?evi? radi od 2005. u Deloitte-u i rukovoditelj je poreznog i pravnog savjetovanja za podru?je Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Odgovoran je za organizaciju, razvoj i pru?anje usluga poreznog savjetovanja u navedenim zemljama, uklju?uju?i kontrolu kvalitete pru?enih usluga poreznog savjetovanja, provedenih poreznih nadzora i poreznih due dilligence projekata. Posjeduje zna?ajno iskustvo u savjetovanju o porezu na dobit i dohodak, porezu na dodanu vrijednost, me?unarodnom strukturiranju zapošljavanja, projektima vezanim za porezne efekte transfernih cijena u Hrvatskoj i inozemstvu, poreznim due dilligence projektima za hrvatska društva, op?em istra?ivanju poreznog okru?enja i regulativi u regiji vezano za strane investicijske projekte. Dra?en se specijalizirao u savjetovanju me?unarodnih klijenata koji ?ele investirati u Hrvatsku i multinacionalnih kompanija sa sjedištem u Hrvatskoj.

Adrian Hammer je Senior Manager u poreznom odjelu Deloitte-a u Hrvatskoj, specijaliziran za pitanja poreza na dobit. Adrian se pridru?io Deloitte-u 2004. godine. Diplomirao je pravo na sveu?ilištu Auckland na Novom Zelandu i posjeduje iskustvo u podru?ju poreznog savjetovanja s naglaskom na porez na dobit, transferne cijene, porez na dodanu vrijednost i op?e korporativno pravo. Specijalizirao se u podru?ju korporativnog poreznog strukturiranja i me?unarodne porezne prakse, s bogatim iskustvom na podru?ju dubinskog snimanja poduze?a u Hrvatskoj. Uz to, upravljao je nizom projekata poreznih pregleda i savjetovanja klijenata pri sastavljanju njihovih poreznih prijava.

Tatjana Oreškovi? Trcin je Viši menad?er u Poreznom odjelu društva Deloitte d.o.o. i ima više od 15 godina iskustva na poslovima porezno-pravnog savjetovanja. Tatjana ima zna?ajno iskustvo u podru?ju op?eg poreznog savjetovanja sa specijalizacijom u podru?ju neizravnih poreza (porez na dodanu vrijednost, carine i trošarine). Tatjana je savjetovala klijente iz razli?itih industrija u podru?ju neizravnih poreza, uklju?uju?i upravne postupke, te je sudjelovala u nizu postupaka porezno-pravnih dubinskih snimanja i poreznih pregleda. Kao pravnik, Tatjana je savjetovala i pomagala me?unarodnim klijentima u pokretanju i vo?enju poslovnih aktivnosti u Hrvatskoj. 

Prijave

U prate?im dokumentima mo?ete preuzeti poziv i detaljan program seminara.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站