Vrijeme odr?avanja: 03.12.2019.

Odr?an poslovni doru?ak o ?etvrtom krugu porezne reforme

Objavljeno: 03. 12. 2019. , A?urirano: 03. 12. 2019.

"?etvrti krug porezne reforme uklju?uje izmjenu ?ak devet poreznih zakona koji bi trebali donijeti rastere?enje od 2,4 milijarde kuna. Uz izmjenu nacionalnih propisa ?ut ?ete više o EU propisima te trendovima oporezivanja digitalnih usluga koji kod nas još ne postoje. Ovakva doga?anja odli?na su prilika za promicanje stru?nih znanja, a veliki odaziv pokazuje da je tema pogo?ena", istaknula je glavna tajnica ICC-ja Hrvatska Sun?anica Skupnjak Kapi? na poslovnom doru?ku o ?etvrtom krugu porezne reforme – Izmjene i dopune poreznih propisa od 1. sije?nja 2020.

Sun?anica Skupnjak Kapi?.jpg
Sun?anica Skupnjak Kapi?, glavna tajnica ICC-ja Hrvatska; Izvor: HGK.


Partner u odjelu poreznog savjetovanja Deloittea Dra?en Nim?evi? je rekao da je 12. mjesec ve? tradicionalno vrijeme okupljanja ljudi koji se bave porezima jer stalno imamo promjene sustava. "Danas ?emo se, uz aktualne teme, baviti i europskim konvencijama i direktivama koje imaju utjecaja i na hrvatski sustav oporezivanja. Porezni sustav ne mo?e riješiti suštinske probleme našeg gospodarstva, ali svakako mo?e pomo?i i olakšati ?ivot poduzetnicima", prou?io je Nim?evi?.

Dra?en Nim?evi?.jpg
Dra?en Nim?evi?, partner u odjelu poreznog savjetovanja Deloittea; Izvor: HGK.


Promjene iz podru?ja PDV-a predstavila je viša menad?erica u odjelu poreznog savjetovanja Deloittea Tatjana Oreškovi? Trcin, naglasivši da je podru?je PDV-a regulirano na dvije razine, nacionalnoj i na razini EU. "Mjere Unije pokušavaju donijeti pojednostavljenje i osigurati zajedni?ko postupanje svih zemalja ?lanica u odnosu na me?udr?avnu trgovinu. Tako da kad govorimo o poreznoj reformi moramo uz zakon o PDV-u moramo uzeti u obzir i izmjene Provedbene uredbe gdje imamo relevantne ?lanke i propise koje morate poštivati u svom poslovanju. Promjene sumo sumirali na osam najzna?ajnijih. Prva mjera je PDV ID broj kupca – prema novim pravilu on je materijalni uvjet za primjenu oslobo?enja za stjecatelja u zemlji u koju se roba otprema. Mora se uklju?iti na ra?un kojeg izdajete i morate tu isporuku prijaviti. Druga mjera se tako?er odnosi na oslobo?enje, propisuje dokaze koje je potrebno osigurati, a to su dva neovisna i neproturje?na dokumenta koja su izdala dvije razli?ite strane. Ostale izmjene harmoniziraju pravila za 'call-off-stock' na razini EU, isporuke u nizu i neke lokalne specifi?nosti", pojasnila je Oreškovi?, dodavši kako je prosinac korektivno razdoblje za PDV te da još uvijek ima dovoljno vremena za uvo?enje svih promjena.

tatjana Oreškovi? Trcin.jpg
Tatjana Oreškovi? Trcin, viša menad?erica u odjelu poreznog savjetovanja Deloittea; Izvor: HGK.


Što se ti?e poreza na dobit, novosti je detaljnije predstavio Adrian Hammer, viši menad?er u odjelu poreznog savjetovanja Deloittea, ustvrdivši da se nalazimo u razdoblju tektonskih promjena poreznih sustav na globalnoj razini jer se nastoje pozatvarati rupe kroz koje je curio novac iz prora?una dr?ava diljem svijeta. "Promjene koje dolaze mo?emo svrstati u dvije kategorije: doma?e, koje su više kozmeti?ke prirode te ozbiljne EU mjere protiv izbjegavanja oporezivanja", kazao je Hammer, uz napomenu da smo u Hrvatskoj uvijek bili konzervativni po pitanju poreza na dobit.

Adrian Hammer.jpg
Viši menad?er u odjelu poreznog savjetovanja Deloittea Adrian Hammer; Izvor: HGK.


"Ono što mo?emo vidjeti iz promjena je da postoji puno mogu?nosti za smanjenje poreznog optere?ena. Nova pravila protiv premještanja dobiti proširuju se na izlazno oporezivanje kod prijenosa imovine iz sjedišta u stalnu poslovnu jedinicu i obrnuto te hibridnu neuskla?enost", rekao je, a onda se osvrnuo na digitalno oporezivanje.

Pavlovi?, Hammer,  Oreškovi? Trcin, Nim?evi?, Skupnjak Kapi?.jpg
Porezni stru?njaci (s lijeva na desno): Pavlovi?, Hammer, Oreškovi? Trcin, Nim?evi? i glavna tajnica ICC-a Hrvatska Sun?anica Skupnjak Kapi?; Izvor: HGK.


"Nema konsenzusa na svjetskoj razini o oporezivanju digitalnih usluga, no predla?u se dva pristupa – oporezivanje dobiti i oporezivanje prihoda. Usluge koje ?e se oporezivati su online oglašavanje, prodaja podataka korisnika, društvene mre?e, tra?ilice i online prodaja. Što se ti?e oporezivanja dobiti, predla?e se da kompanijama koje u dr?avama ostvare prihode preko 7 milijuna eura ta dr?ava mo?e naplatiti porez na procijenjenu dobit. Prihodi bi se po stopi od 3 posto oporezivali tvrtkama koje imaju preko 750 milijuna eura prihoda globalno i još 50 milijuna po dr?avi ?lanici ili cijeloj EU", objasnio je Hammer pa potom naveo i neke primjere zemalja koje su ve? uvele modele oporezivanja digitalnih usluga, poput Francuske i Ma?arske. "Ho?e li se dogoditi harmonizacija, ostaje za vidjeti, ali ako ste uklju?eni u online biznis predla?em da budno pratite promjene", preporu?io je Hammer.

Katarina Pavlovi?.jpg
Katarina Pavlovi?, viša menad?erica u odjelu poreznog savjetovanja Deloittea; Izvor: HGK.


Promjene kod obra?unavanja poreza na dohodak predstavila je Katarina Pavlovi?,  istaknuvši kako su te izmjene najva?nije jer se ti?u našeg vlastitog d?epa. "Novosti od 1. rujna su donijele dosta rastere?enja, pove?an je neoporezivi dio dnevnica sa slu?bena putovanja i rad na terenu te paušalna naknada za prehranu radnika do 5.000 odnosno 12.000 kuna. Mogu?e je pokrivanje troškova smještaja radnika i davanje naknada za troškove redovne skrbi djece radnika do visine stvarnih izdataka, a tek treba stupiti na snagu tzv. turisti?ki vau?er preko kojeg se mogu nadokna?ivati troškovi radnika za godišnji odmor do 2.500 kuna", elaborirala je Pavlovi?.

dvorana (1).jpg
Polaznici poslovnog doru?ka o poreznoj reformi; Izvor: HGK.


Što se ti?e promjena za 2020. godinu, od prvog sije?nja raste osobni odbitak s 3.800 na 4.000 kuna i umanjuje se obveza poreza na dohodak za posto za mla?e od 25 godina za 100 posto, odnosno 50 posto za mlade od 25 do 30 godina, a vrijedi do iznosa porezne osnovice od 300.000 kuna godišnje. Poslodavac ?e mo?i neoporezivo pla?ati dopunsko osiguranje svih svojih radnika, ali još nije definirano u kojem iznosu, donacije ostvarene u humanitarnim akcijama se ne?e smatrati dohotkom, a poslodavac ?e imati uvid u PK karticu bivšeg radnika za posljednji mjesec rada, što dosad nije bio slu?aj. Jasnije se definiraju i kriteriji nesamostalnog rada što je jako bitno za IT sektor, sada ?e biti jasnije propisana kontrola financija, ponašanja i odnosa stranaka u takvom odnosu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站