Vrijeme odr?avanja: 29.10.2019.

Nova Incoterms® 2020 pravila: novosti kod preuzimanja rizika pri istovaru robe

Objavljeno: 29. 10. 2019. , A?urirano: 30. 10. 2019.

"Incoterms pravila prvi su put objavljena 1936. godine, kao jedan od najpoznatijih proizvoda ICC-ja. Od 1980. revidiraju se svakih deset godina. Seminar o novim pravilima prilika je za pravovremenu pripremu, a organizirat ?e se i dodatni seminari diljem Hrvatske. Nova pravila ne donose suštinske promjene, ali pristupa?nija su i jednostavnija za uporabu i uvode novo pravilo DPU. Poanta je da bez obzira poslujete li sa Singapurom ili ?ileom, svi se dr?e istih pravila i znaju što mogu o?ekivati," rekla je glavna tajnica ICC-ja Hrvatska Sun?anica Skupnjak Kapi? na seminaru Nova Incoterms® 2020 pravila, odr?anome danas u HGK u organizaciji Me?unarodne trgova?ke komore (ICC) Hrvatska i Hrvatske gospodarske komore.

Sun?anica Skupnjak Kapi? 860x573.jpg

Sun?anica Skupnjak Kapi?, glavna tajnica ICC-ja Hrvatska; Izvor: HGK.


ICC je u rujnu 2019. godine objavio nova Incoterms 2020 pravila, globalno priznati standard o upotrebi doma?ih i me?unarodnih trgovinskih pojmova ?iji je cilj trgovcima diljem svijeta pru?iti sigurnost i jasno?u u poslovanju. Pravila stupaju na snagu 1. sije?nja 2020. godine. Ako je kupoprodajni ugovor sklopljen u ovoj godini, ali je izvršenje u sljede?oj, primjenjuju se nova pravila.

Seminar je bio namijenjen svima onima koji su uklju?eni u me?unarodnu trgovinu: korporativnim pravnicima, odvjetnicima i konzultantima koji pregovaraju i pripremaju me?unarodne kupoprodajne ugovore te menad?erima i stru?njacima banaka i tvrtki koji se bave nabavom, prodajom, otpremom, logistikom i financijama.

Eduard Verhaegen 860x573.jpg

Eduard Verhaegen, trener ICC-ja za Incoterms 2020 pravila; Izvor: HGK.


"Incoterms odnose se samo na B2B, iako je online kupovina u B2C slu?ajevima primjer kako mo?emo o?ekivati proširenje pravila ovakve vrste i na poslovne odnose izme?u tvrtke i potroša?a u slu?aju da kupljena roba prelazi granice i carine," rekao je registrirani trener ICC-ja za Incoterms 2020 pravila u Belgiji Eduard Verhaegen.

Pravila se ina?e odnose samo na robu, pokretnine, ne i na usluge niti na elektroni?ke podatke (primjerice glazba na medijima). Originalno su namijenjena za me?unarodno poslovanje, no koriste se i unutar zemlje u odre?enim okolnostima, kao što je primjerice federalni ustroj SAD-a.

Uz dosadašnjih jedanaest pravila Incoterms 2020, novost je pravilo DPU (predano na mjesto istovareno), koji je uveden umjesto dosadašnjeg pravila DAT, što zna?i da prodavatelj predaje robu i rizik prelazi na kupca u slu?aju kad je roba po istovaru s dolaznoga prijevoznog sredstva stavljena kupcu na raspolaganje u imenovanome mjestu odredišta ili u ugovorenoj to?ki unutar tog mjesta, ako je takva to?ka ugovorena. Prodavatelj snosi sve rizike povezane s dopremanjem i istovarom robe u imenovanome mjestu odredišta. To je jedino pravilo koje tra?i od prodavatelja da na odredištu istovari robu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站