Objavljeno: 26. 11. 2019. , A?urirano: 26. 11. 2019.

Incoterms® pravila Me?unarodne trgova?ke komore (ICC) definiraju odgovornosti kupaca i prodavatelja za predaju robe na temelju kupoprodajnih ugovora. To su vjerodostojna pravila koja odre?uju na?in raspodjele troškova i rizika me?u ugovornim stranama. Incoterms pravila redovito se ugra?uju u kupoprodajne ugovore širom svijeta i postala su dio svakodnevnog jezika koji se koristi u trgovini.

Ova publikacija sadr?i pravila ICC-ja za upotrebu 11 Incoterms trgovinskih termina. Publikacija uzima u obzir najnovija kretanja u trgova?koj praksi, a pravila su a?urirana radi toga da postanu lakše dostupna i primjenjiva. Svi kupoprodajni ugovori trebaju se pozivati na pravila iz publikacije Incoterms 2020 koja je njihova posljednja verzija.

ICC piše i objavljuje Incoterms pravila ve? više od 80 godina osiguravaju?i tako uvoznicima, izvoznicima, pravnicima, prijevoznicima, osiguravateljima i studentima koji djeluju na me?unarodnoj sceni pravila i upute koje su odraz najnovijih kretanja u trgovini.

Cijena:

  • 350 kuna
  • 245 kuna za ?lanice ICC-ja Hrvatska
  • 10 % popusta za narud?bu 2 ili više primjeraka po jednoj narud?bi 

Publikacije mo?ete naru?iti slanjem narud?benice na e-adresu icc@www.taikochao.com

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站