Hrvatski nacionalni odbor Me?unarodne trgova?ke komore - ICC Hrvatska


Nacionalni odbor Me?unarodne trgova?ke komore u Hrvatskoj – ICC Hrvatska osnovan je 2003. godine, s ciljem  predstavljanja interesa hrvatske poslovne zajednice na me?unarodnoj razini i prema tijelima Vlade po pitanjima koja se odnose na me?unarodnu trgovinu kao i prenošenja svjetskih iskustava u Hrvatsku.

Suosniva?i ICC-ja Hrvatska su Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska odvjetni?ka komora, Hrvatska udruga banaka i Hrvatska obrtni?ka komora. Tajništvo djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a ?lanstvo je dobrovoljno.

Ciljevi Nacionalnog odbora su sljede?i:

  • promicanje me?unarodne trgovine, usluga i investicija te uklanjanje prepreka za me?unarodnu trgovinu;
  • promicanje tr?išne ekonomije utemeljene na slobodnoj i pravednoj tr?išnoj utakmici izme?u poslovnih subjekata;
  • potpora ekonomskom rastu i izvozu;
  • predstavljanje svih sektora hrvatske poslovne zajednice na me?unarodnoj razini;
  • potpora poslovnom sektoru u sastavljanju i utvr?ivanju pravila i normi te razvoju globalnih politika koje se odnose na me?unarodnu trgovinu;
  • potpora samoregulaciji u poslovanju;
  • aktivna uloga u oblikovanju politika koje se odnose na  me?unarodnu trgovinu;
  • zastupanje stavova ICC-ja pred tijelima dr?avnih vlasti.

Nacionalni odbor ICC-ja Hrvatska od svog osnutka bio je aktivno uklju?en u sve aktivnosti ICC-ja putem sudjelovanja svojih ?lanova i predstavnika u komisijama i ostalim tijelima.

ICC Hrvatska sa 140 predstavnika, istaknutih stru?njaka iz razli?itih sektora gospodarstva,  sudjeluje u radu svih 12 stru?nih komisija ICC-ja te na taj na?in omogu?uje oblikovanje stajališta hrvatske poslovne zajednice i promociju tih stajališta na svjetskoj razini, kao i prenošenje svjetskih iskustva na hrvatsku poslovnu zajednicu. Komisije raspravljaju kako o pitanjima trgovinske i ulaga?ke politike, tako i o bitnim stru?nim temama iz svih sektora gospodarstva, s ciljem poticanja gospodarskog rasta i uklanjanja prepreka me?unarodnoj trgovini. Neki ?lanovi iz Hrvatske uklju?eni su u rad specijaliziranih radnih skupina u okviru komisija, koje kreiraju nova me?unarodna pravila i nove smjernice  me?unarodnog poslovanja.

Tijekom svog rada, Nacionalni odbor je organizirao brojne stru?ne seminare, s ciljem informiranja hrvatske poslovne zajednice o me?unarodnim trgovinskim, bankarskim i arbitra?nim  pravilima. Osim seminara, Nacionalni odbor ima ovlaštenje izdavanja prijevoda i dvojezi?nih ICC-jevih publikacija i distribucije. Neke od najpoznatijih prevedenih publikacija su „Incoterms® 2010 pravila“, „Ujedna?ena pravila za garancije na poziv“, „Jedinstvena pravila i obi?aji  za dokumentarne akreditive (UCP 600)“, „Arbitra?na pravila ICC-ja“ te „Vodi? ICC-ja za izvoz i uvoz“.

ICC Hrvatska daje podršku ICC-ju u sudjelovanju i aktivnostima unutar multilateralnih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije i UN-a te radu Savjetodavne grupe G20 zemalja. ICC Hrvatska prenosi stajališta ICC-ja o va?nim pitanjima me?unarodne trgovine Vladi RH i njenim tijelima i povratno izvješ?uje ICC o nacionalnim stajalištima u pitanjima vanjskotrgovinskog poslovanja.

Nacionalni odbor imenuje svog predstavnika za ?lana Me?unarodnog arbitra?nog sudišta ICC-a u trogodišnjem mandatu. Pored toga, na zahtjev Me?unarodnog arbitra?nog sudišta predla?e renomirane hrvatske arbitre za rješavanje trgova?kih sporova s me?unarodnim obilje?jem u skladu s Arbitra?nim pravilima ICC-ja.

Pridru?ite nam se i tako postanite dijelom najve?e svjetske poslovne mre?e od 6.5 milijuna tvrtki!

Više informacija mo?ete prona?i na web stranici ICC-ja Hrvatska: http://www2.www.taikochao.com/icc/

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站