Vrijeme odr?avanja: 18.01.2020. - 26.01.2020.

Objavljeno: 21. 01. 2020. , A?urirano: 23. 01. 2020.

Na najve?em nauti?kom sajmu u Europi BOOT, koji se odr?ava od 18. do 26. sije?nja u njema?kom Düsseldorfu, predstavlja se oko 2000 izlaga?a iz 74 dr?ave svijeta me?u kojima i 42 hrvatske tvrtke. Dio tvrtki izlagalo je samostalno, dok su na zajedni?kom štandu HTZ-a uz sufinanciranje Hrvatske gospodarske komore svoje proizvode i usluge predstavile tvrtke Ilirija - marina Kornati, Ultra sailing, kamp Šimuni, Angelina Yachtcharter, Bi Village Fa?ana, Noa Yachting, Ankora nautika i Orvas Yachting.

Svi su izlaga?i zadovoljni nastupom. Direktor prodaje tvrtke Marinetek Adriatiq Zoran Cvitan ka?e da je u prva tri dana dogovorio poslove isporuke plutaju?ih betonskih pontona i valobrana u Italiju i Bugarsku te je zadovoljan interesom za njihove proizvode. Bivši olimpijac i jedan od najboljih hrvatskih jedrili?ara Ivan Kljakovi? Gašpi?, sada voditelj projekta ACI Sail tvrtke ACI, prezentirao je jedrilice klase Club Swan 36 koje ulaze u flotu od šest jedrilica namijenjenih za natjecanje regate monotipova, dok su na štandu tvrtke Laguna Trade iz Rogoznice posjetiteljima sajma prezentirane marine Frapa Rogoznica i novootvorena marina Frapa Dubrovnik. „Izuzetno smo zadovoljni interesom za vezovima u našoj marini“, istaknula je voditeljica marine Klaudija Juras.

Tradicionalno, ve? petu godinu, HGK u partnerstvu s HTZ-om i tvrtkom ACI d.d. organizira i dru?enje hrvatskih i stranih partnera na štandu HTZ-a, uz promociju hrvatske eno-gastro ponude, odnosno brendiranih vina iz projekta HGK Vina Croatia vina Mosaica te gastronomskih proizvoda. Na dru?enju se okupilo više od 250 poslovnih ljudi.

Brojke jasno pokazuju da je nauti?ki turizam jedan od klju?nih segmenata doma?eg turizma. Rije? je o gostima koji su spremni izdvojiti više za kvalitetnu ponudu. „U prosjeku dnevno troše 126 eura, što je zna?ajno više od potrošnje prosje?noga turista sa 79 eura po danu“, poru?io je u Düsseldorfu predsjednik HGK ?K Šibenik Ivan So?a dodavši i kako je kontinuiran rast nauti?kog turizma posebno va?an za produljenje sezone.

Snagu hrvatskog ?arter tr?išta pokazuju i brojke – vode?i smo u svijetu s više od 4500 plovila, 140 luka nauti?kog turizma i s oko 17000 vezova, a prošle su godine ?arter gosti potrošili oko 4,8 milijardi kuna. Više od 30 posto tog novca troši se u druge oblike turizma, od kulturnog do vinske i gastronomske ponude. Iz HGK poru?uju kako povezivanjem treba pove?avati taj udio i potrošnju u ?arteru, a ne samo broj plovila i no?enja te posti?i odr?iviji razvoj.

U 2019. godini u segmentu nauti?kog chartera zabilje?eno je prema podacima eVisitora preko 538 tisu?a dolazaka i pribli?no 3.56 milijuna no?enja, što predstavlja rast od 11% u dolascima, odnosno 12 posto u no?enjima. Najve?i broj no?enja u nauti?kom charteru bilje?i se u Splitsko-dalmatinskoj ?upaniji zatim slijede Zadarska i Šibensko-kninska ?upanija. Tr?ište Njema?ke je najva?nije za hrvatsku nauti?ku ponudu te reakcije nakon prva tri dana sajma daju razloge za optimizam i u 2020. godini.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站