Hrvatska gospodarska komora potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta ugovor za projekt HR.izvoz – s HGK do stranih tr?išta, ukupne vrijednosti 8.407.058,80 kn, a kojim se HGK dodjeljuje iznos od 7.511.916,80 kn nepovratnih sredstava za realizaciju ulaganja u taj projekt, i to u iznosu od 100 posto prihvatljivih troškova. Projektna prijava prijavljena je na natje?aj Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku, koji je financiran iz OP Konkurentnost i kohezija. 

Cilj je projekta HR.izvoz – s HGK do stranih tr?išta dodatno oja?ati prisutnost MSP-ova na inozemnim tr?ištima radi pove?anja izvoza hrvatskih proizvoda i usluga, ?ime ?e se unaprijediti konkurentnost hrvatskoga gospodarstva i osigurati gospodarski rast i razvoj. Ja?anje prisutnosti MSP-ova na inozemnim tr?ištima radi pove?anja broja hrvatskih izvoznika i izvoza hrvatskih proizvoda, na tradicionalna i nova tr?išta, temeljni je cilj projekta, ?ime ?e se pridonijeti ja?anju hrvatskoga gospodarstva. U ukupnom izvozu Hrvatske udio izvoza MSP-ova kre?e se oko 50 posto, s tim da je broj izvoznika MSP-ova mali, uzevši u obzir da MSP-ovi ?ine 99 posto ukupnog broja poduze?a u Hrvatskoj. Radi suo?avanja s izazovima internacionalizacije, HGK ?eli ponuditi rješenje na osnovne izazove koji se mogu podvesti pod pristup tr?ištu, pristup kupcu i pristup informaciji.

Osim MSP-ova koji ?e izravno biti uklju?eni u projektne aktivnosti sudjelovanjem na sajamskim izlo?bama, delegacijama, B2B susretima odnosno edukacijama, brojna ?e poduze?a imati pristup analizama koje ?e se tijekom projekta provesti te ?e se na taj na?in osigurati i odr?ivost samog projekta. Provedene edukacije omogu?it ?e širenje znanja i na druge zainteresirane poduzetnike, a prijenos iskustava poslovanja na novim tr?ištima iskoristit ?e se za dodatnu promociju i pomo? novim MSP-ovima koji tra?e nova tr?išta za plasman svojih proizvoda i usluga.

O?ekivani rezultati projekta su:

  •  Podizanje razine informiranosti MSP-ova o internacionalizaciji
  •  Pove?anje izvoza hrvatskih proizvoda i usluga na tradicionalna izvozna tr?išta
  •  Pove?anje broja izvoznika na tradicionalna izvozna tr?išta
  •  Ulazak hrvatskih MSP-ova na nova tr?išta koja ?e se u okviru projekta detektirati
  •  Pove?anje broja MSP-ova u ukupnom izvozu Republike Hrvatske 
  •  Ja?anje kapaciteta HGK za pomo? MSP-ovima u internacionalizaciji poslovanja.

 

PROJEKTNI TIM

Silva Stipi? Kobali – voditeljica projektnog tima, direktorica Sektora za me?unarodne poslove i EU

Igor Bobek – viši stru?ni suradnik, Sektor za me?unarodne poslove i EU

Marija Ister – viši stru?ni savjetnik, Slu?ba za ra?unovodstvo i financije

Vlatka Kov?o – viši stru?ni suradnik, Slu?ba za nabavu

Ines Obradovi? – voditeljica Odjela za bilateralnu i multilateralnu suradnju, Sektor za me?unarodne poslove i EU

Danijela Pe?evski - voditeljica Odjela za EU poslove, fondove i programe, Sektor za me?unarodne poslove i EU

Anamarija Petrov – viši stru?ni suradnik, Sektor za me?unarodne poslove i EU

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站