Vrijeme odr?avanja: 14.01.2020.

Objavljeno: 14. 01. 2020. , A?urirano: 14. 01. 2020.

U Energetskom centru Bra?ak u Zaboku, u utorak, 14. sije?nja, sve?ano je potpisan memorandum o suradnji WBAF Hrvatska (Svjetski investicijski forum poslovnih an?ela) ureda Poduzetni?kog centra Krapinsko-zagorske ?upanije i Hrvatske gospodarske komore te Hrvatske obrtni?ke komore, kojime su komore postale po?asne ?lanice WBAF ureda u Hrvatskoj.

„Svaka uspješna poslovna pri?a po?inje idejom, ali da bi se ona realizirala, potreban je kapital. To je jedan od najve?ih izazova za sve nove poduzetnike – kako do?i do sredstava potrebnih da se pametna ideja preto?i u komercijaliziran proizvod ili uslugu. Banke još uvijek ne podupiru startupe u dovoljnoj mjeri. Zato su nam potrebni novi financijski instrumenti koji ?e im omogu?iti da ostvare svoj puni potencijal. Ulaga?i rizi?nog kapitala tu imaju klju?nu ulogu. Oni su ti koji prepoznaju profitabilne projekte i podr?avaju ih u najkriti?noj fazi razvoja“ – istaknuo je potpredsjednik HGK Ivan Barbari?.

Memorandum su potpisali direktorica Poduzetni?kog centra Krapinsko-zagorske ?upanije Martina Jantol ?upani? te potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za me?unarodne poslove i EU Ivan Barbari? i potpredsjednik Hrvatske obrtni?ke komore Davor Pleško.

IMG_4936.JPG
Ivan Barbari?, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za me?unarodne poslove i EU; Izvor: Krapinsko-zagorska ?upanija.


Potpisivanju je prisustvovao i ?upan Krapinsko-zagorske ?upanije ?eljko Kolar, ujedno i predsjednik Upravnog odbora WBAF Hrvatska.

Direktorica Ureda WBAF Hrvatska Helena Matuša je pojasnila kako je cilj potpisivanja memoranduma pokrenuti ?lanove Gospodarske i Obrtni?ke komore da postanu primatelji investicija poslovnih an?ela, ali i da i sami postanu poslovni an?eli. Direktorica Poduzetni?kog centra Krapinsko-zagorske ?upanije Martina Jantol ?upani? istaknula je da je Poduzetni?ki centar KZ? potporna institucija koja pru?a usluge pripreme provedbe projekta i educira poduzetnike. „Samim time WBAF je jedan od dodatnih izvora financiranja poduzetni?kih pothvata i u tom smjeru ?eli djelovati. Uz infrastrukturnu komponentu sufinanciranog prostora naravno nudi se i ova soft aktivnost, a to su edukacije, mentoriranje, virtualno umre?avanje kroz virtualni inkubator, i dr., tako da su alternativni izvori financiranja pri?a koja je nama iznimno va?na kako bi naše poduzetnike mogli povezati s dodatnim izvorima kapitala“, rekla je Jantol ?upani?.

Visoka povjerenica WBAF-a za Republiku Hrvatsku i ?lanica upravnog odbora WBAF Hrvatska Renata Brki? je rekla: „Naš ured prvi je i jedini u Europskoj uniji i zapravo je pionirski pothvat te moram istaknuti da je jedan od najuglednijih ureda u ovoj mre?i, a ujedno i perjanica organizacije, jer je nas dopalo da uspostavljamo procedure po kojima kasnije rade i drugi uredi. Organizacija uspostavlja i svoj investicijski fond u iznosu od 20 milijuna eura, iz kojeg ?e se investirati u poduze?a i projekte koji se natje?u na “Global Found Raising Stageu”, natjecanju koje se provodi svake godine u velja?i, kada se odr?ava i svjetski kongres organizacije, 17. i 18. velja?e u Istanbulu“, najavila je Brki?.

Ured Svjetskog investicijskog foruma poslovnih an?ela (WBAF) u Hrvatskoj otvoren je u sije?nju 2019. godine kao dio svjetske mre?e poslovnih an?ela. Glavnji ciljevi Ureda su o?ivljavanje tr?išta kapitala, ponuda novih financijskih instrumenata te poticanje na inovacije i poduzetništvo. Uz ured u Zaboku, WBAF ima urede u Gruziji, Gani, Nigeriji, Tanzaniji i Tajlandu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站