HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
SKUPŠTINA

KLASA: 023-02/19-01/05
URBROJ: 311-02-19-04

Zagreb, 11. prosinca 2019.

Na temelju ?lanka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj 66/91 i 73/91) i ?lanka 88. Statuta Hrvatske gospodarske komore (Narodne novine broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 3. sjednici dana 11. prosinca 2019. godine donosi 

ODLUKU O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

?lanak 1.

Ovom Odlukom utvr?uje se na?in financiranja Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu Komora), izvori sredstava, visina, na?in i rokovi pla?anja obveza ?lanica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obra?unom i naplatom. 

?lanak 2. 

(1) Sredstva za rad Komore osiguravat ?e se iz sljede?ih izvora:

 1. ?lanarine,
 2. prihoda od obavljanja javnih ovlasti,
 3. prihoda od vlastite djelatnosti i
 4. drugih izvora.

 (2) ?lanarinu iz prethodnog stavka 1. to?ke 1., ?lanice Komore du?ne su pla?ati na na?in i u visini utvr?enim ovom Odlukom. 

?lanak 3.

 ?lanice Komore pla?aju ?lanarinu iz ?lanka 2. stavka 1. to?ke 1. ove Odluke, ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljede?im kriterijima: 

 1. Prvu grupu ?ine ?lanice koje ne prelaze dva od sljede?a tri kriterija:
 • ukupna aktiva 7.500.000 kuna,
 • ukupni prihodi 15.000.000 kuna i
 • broj zaposlenih 50. 
 1. Drugu grupu ?ine ?lanice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljede?a tri kriterija:
 • ukupna aktiva 30.000.000 kuna,
 • ukupni prihodi 59.000.000 kuna i
 • broj zaposlenih 250. 
 1. Tre?u grupu ?ine ?lanice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

 ?lanak 4.

 Visina mjese?ne ?lanarine iznosi za:

 1. prvu grupu 42,00 kn
 2. drugu grupu 1.083,00 kn
 3. tre?u grupu 3.973,00 kn

 ?lanak 5. 

(1) Razvrstavanje u grupe vrši se na osnovi podataka iz godišnjega financijskog izvješ?a kojega je ?lanica bila obvezna predati tijelima javne vlasti za godinu koja prethodi godini u kojoj je ova Odluka donesena.

(2) Neovisno o odredbi prethodnoga stavka, razvrstavanje u grupu mo?e se odrediti i na osnovi drugih dostupnih vjerodostojnih financijskih izvješ?a za godinu iz prethodnoga stavka.

(3) ?lanice Komore za koje nisu dostupni podaci iz prethodnih stavaka 1. i 2. zadu?ivat ?e se na temelju predanih podataka iz godišnjih izvješ?a za 2016. godinu, a u slu?aju da ne postoje ni ti podaci zadu?ivat ?e se u visini mjese?ne ?lanarine za prvu grupu u iznosu od 42,00 kn. 

?lanak 6. 

?lanice Komore du?ne su – sukladno va?e?oj Naredbi o na?inu upla?ivanja prihoda prora?una, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba – upla?ivati ?lanarinu mjese?no, do posljednjeg dana u mjesecu za teku?i mjesec, na ra?un HR8510010051700052620. 

?lanak 7. 

?lanice Komore iz ?lanka 2. stavaka 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori du?ne su pla?ati godišnju ?lanarinu sukladno odredbama Op?ih uvjeta ostvarivanja ?lanstva i ?lanskih pogodnosti. 

?lanak 8. 

(1) ?lanicom Komore postaje se samim ispunjavanjem pretpostavki iz ?lanka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori. 

(2) ?lanstvo u Komori i obveza pla?anja ?lanarine prestaje brisanjem subjekta upisa iz sudskog registra nadle?nog trgova?kog suda.

(3) ?lanice Komore koje se nalaze u ste?ajnom postupku mogu biti oslobo?ene obveze pla?anja ?lanarine, uz uvjet dostave Odluke o obustavi poslovanja ste?ajnog du?nika i pisanoga zahtjeva za osloba?anje od pla?anje ?lanarine, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (ste?ajnog upravitelja).

(4) ?lanice Komore za koje je pokrenut postupak likvidacije bit ?e oslobo?ene pla?anja ?lanarine, uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadle?nog trgova?kog suda, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora).

(5) Iznimno ?lanice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 01. sije?nja 2020. godine, oslobo?ene su pla?anja ?lanarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja.  

?lanak 9. 

Nadzor obra?una i naplate ?lanarine utvr?ene ovom Odlukom provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Porezna uprava. 

?lanak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. sije?nja 2020. godine.

PREDSJEDNIK

Luka Burilovi? v.r.

Primjer ispunjavanja uplatnice:

hgk-clanarina-iban-2020 830x703.jpg

 

Odluke o financiranju za prethodne godine te cjelovita Odluka o financiranju HGK za 2020. godinu nalaze se u prate?im dokumentima na ovoj stranici.

Ako niste ?lanica HGK, a ?elite to postati, informacije o tome mo?ete prona?i OVDJE.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站